Tigran N. Harutyunyan
Biography
Education
Graduate: Faculty of Mathematics and Mechanics, Yerevan State University, 1966-1971
Post Graduate: PhD student in Faculty of Mathematics and Mechanics, Moscow State University: 1971 - 1974

Academic degree
Ph.D. - “The Asymptotics of the Spectra of the Dirac-type operators”, 1978, Academy of Sciences of Armenia;
Doctor of Sciences - “The Eigenvalues Function of the Families of the Sturm-Liouville and Dirac Operators”

Professional experience
2014- Professor, Yerevan State University
1986 –2014 Associate professor, Yerevan State University.
1975 – 1986 Lecturer, Yerevan State University..
1975-1975 Junior Scientific worker, Institute of Mathematics

Academic courses
General Courses: Differential Equations, The Equations of Mathematical Physics, Functional Analysis
Special Courses: Sturm-Liouville Boundary Value Problem,Distribution by the Eigenfunctions, The Inverse Problems

Scale of professional interests
The Spectral Theory of Differential Operators, Ordinary Differential Equations, Inverse Problems

Languages
Armenian, Russian, English, French

(+374 10) 55-11-48

Tigran N. Harutyunyan

Professor | Faculty of Mathematics and Mechanics - Chair of Differential Equations
 
 

Book

Տ. Ն. Հարությունյան

Շտուրմ-Լիուվիլի եզրային խնդիրը | Մաս I (գիրք). ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2014թ.

T.N. Harutyunyan , Yu.A. Ashrafyan

Inverse spectral problem for a string equation with partial information on the density function | Armenian Mathematical Union annual session 2013 dedicated to 90 anniversary of Rafael Alexandrian, Yerevan, Armenia, p 59

Տիգրան Ներսեսի Հարությունյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2008

Հ. Ա. Ասատրյան, Մ. Ի. Կարախանյան, Տ. Ն. Հարությունյան, Լ. Պ. Տեփոյան, Ա. Հ. Քամալյան, Ի. Գ. Խաչատրյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու «Դիֆերենցիալ հավասարումներ», «Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ» և «Ֆունկցիոնալ անալիզ» առարկաներից | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008թ., 48 էջ |

Арутюнян Т. Н., Азизян Э.О.

О разложении по собственным функциям оператора Дирака | Математика в высшей школе (Ереван) т, III, №3, 2007г, стр. 18-27
1   2  |  See all
 

Article

T. Harutyunyan

The eigenvalues function of the family of Sturm-Liouville operators and the inverse poblems | Tamkang journal of mathematics. 2019, Volume 50, Number 3, pp. 233-252 |

T. Harutyunyan

Uniqueness theorem for the Eigenvalues function | Lobachevskii Journal of Mathematics, 2019, Vol.40,N8, pp. 1079-1083 |

Tigran N. Harutyunyan, Yuri A. Ashrafyan

Inverse sturm-liouville problems with summable potential | Mathematical Inverse Problems. 2018, 5, 1, 35-45 pp. |

Yuri Ashrafyan, Tigran Harutyunyan

Isospectral Dirac operators | The Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations. 2017, 4, pp. 1-9 |

Тigran Harutyunyan, Yuri Ashrafyan

Gradient of eigenvalues of Dirac operators and its applications | Mathematical Inverse Problems. 2017, 4, 1, pp. 12-24 |
1   2   3   4   5   6   7   8   12  |  See all
 

Thesis

T.N. Harutyunyan

A new proof of the Sturm oscillation theorem | IV International Conference of the Georgian Mathematical Union dedicated to academician V. Kupradze on the occasion of 110-th anniversary of his birthday, 9-15 September 2013, Tbilisi-Batumi, Georgia, p. 98

T.N. Harutyunyan

Direct and inverse problems for the Sturm-Liouville and Dirac operators | IV International Conference of the Georgian Mathematical Union dedicated to academician V. Kupradze on the occasion of 110-th anniversary of his birthday, 9-15 September 2013, Tbilisi-Batumi, Georgia, p. 97

T.N. Harutyunyan , Yu.A. Ashrafyan

On the «movement» of the zeros of eigenfunctions of the Sturm- Liouville problem | Second International Conference «Mathematics in Armenia, Advances and Perspectives», 24-31 August 2013, Tsaghkadzor, Armenia, pp 70-71

T.N. Harutyunyan

The inverse problem for a family of Sturm-Liouville operators | Second International Conference «Mathematics in Armenia, Advances and Perspectives», 24-31 August 2013, Tsaghkadzor, Armenia, pp 69-70

T.N. Harutyunyan , A. Aslanyan

The solution of the inverse Sturm-Liouville problem for summable potential | Armenian Mathematical Union annual session 2013 dedicated to 90 anniversary of Rafael Alexandrian, Yerevan, Armenia, pp.60-61
1   2   3   4  |  See all