Tigran N. Harutyunyan
Biography
Education
1966 -1971 YSU Faculty of Mathematics and Mechanics
1971-1974 PhD Studies, YSU Faculty of Mathematics and Mechanics

Scientific degree
1978 Candidate of physical -mathematacal science (PhD), Institute of mathematics Armenian Academy of Sciences.
Dissertation: “Asimptotics of spectra of Dirac operators”.
2010 Doctor of physical -mathematical science
Dissertation: “The function of eigenvalues of family of Sturm-Liouville and Dirac operators”.

Work experience
2014-present time, YSU ,professor of department of differential equations.
2012-2015, YSU, head of department of differential equations.
1986-2014 YSU docent of department of differential equations.
1975-1986, tecturer of depart of differential equations.
1975- 1975 Academy of Science of Armenian SSR, Institute of Mathematics younger scientific researcher
Teaching: 1975-present time

General courses
Differential Equations,
Mathematical Physics,
Functional Analysis

Special courses
Sturm-Liouville boundary value problems
Expantions by eigenfunctions
Spectral theory
Dirac operators

PhD Students
Georgy Saakyan, 2003
Avetic Pahlevanyan, 2018
Yury Ashrafyan, 2018

Scientific- organizational responsibilities
1.President of Armenian Mathematical Union, 2011-2017
2.Scientific secretary of specialized Committee on Mathematics N050 at YSU, 1991- present

Languages
Armenian, Russian, English

E-mail
t.harutyunyan@ysu.am

Tigran N. Harutyunyan

Professor | Faculty of Mathematics and Mechanics - Chair of Function Theory and Differential Equations
 
 

Book

Տ. Ն. Հարությունյան

Շտուրմ-Լիուվիլի եզրային խնդիրը | Մաս I (գիրք). ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2014թ.

T.N. Harutyunyan , Yu.A. Ashrafyan

Inverse spectral problem for a string equation with partial information on the density function | Armenian Mathematical Union annual session 2013 dedicated to 90 anniversary of Rafael Alexandrian, Yerevan, Armenia, p 59

Տիգրան Ներսեսի Հարությունյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2008

Հ. Ա. Ասատրյան, Մ. Ի. Կարախանյան, Տ. Ն. Հարությունյան, Լ. Պ. Տեփոյան, Ա. Հ. Քամալյան, Ի. Գ. Խաչատրյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու «Դիֆերենցիալ հավասարումներ», «Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ» և «Ֆունկցիոնալ անալիզ» առարկաներից | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008թ., 48 էջ |

Арутюнян Т. Н., Азизян Э.О.

О разложении по собственным функциям оператора Дирака | Математика в высшей школе (Ереван) т, III, №3, 2007г, стр. 18-27
1   2  |  See all
 

Article

T. Harutyunyan, A.Tonoyan

Some properties of the kernel of a transmutation operator | Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, Vol.1 Operator Theory and Harmonik Analysis. New general Trands and Advances of the Theory, 2021, pp.503-522

T. Harutyunyan

The uniqueness Theorems in the Inverse Problems for Dirac Operators | Lobachevskii Journal of Mathematics, 2019, vol. 40,No 10, pp. 1489-1497

T. Harutyunyan

The eigenvalues function of the family of Sturm-Liouville operators and the inverse poblems | Tamkang journal of mathematics. 2019, Volume 50, Number 3, pp. 233-252 |

T. Harutyunyan

Uniqueness theorem for the Eigenvalues function | Lobachevskii Journal of Mathematics, 2019, Vol.40,N8, pp. 1079-1083 |

Tigran N. Harutyunyan, Yuri A. Ashrafyan

Inverse sturm-liouville problems with summable potential | Mathematical Inverse Problems. 2018, 5, 1, 35-45 pp. |
1   2   3   4   5   6   7   8   12  |  See all
 

Thesis

T.N. Harutyunyan

A new proof of the Sturm oscillation theorem | IV International Conference of the Georgian Mathematical Union dedicated to academician V. Kupradze on the occasion of 110-th anniversary of his birthday, 9-15 September 2013, Tbilisi-Batumi, Georgia, p. 98

T.N. Harutyunyan

Direct and inverse problems for the Sturm-Liouville and Dirac operators | IV International Conference of the Georgian Mathematical Union dedicated to academician V. Kupradze on the occasion of 110-th anniversary of his birthday, 9-15 September 2013, Tbilisi-Batumi, Georgia, p. 97

T.N. Harutyunyan , Yu.A. Ashrafyan

On the «movement» of the zeros of eigenfunctions of the Sturm- Liouville problem | Second International Conference «Mathematics in Armenia, Advances and Perspectives», 24-31 August 2013, Tsaghkadzor, Armenia, pp 70-71

T.N. Harutyunyan

The inverse problem for a family of Sturm-Liouville operators | Second International Conference «Mathematics in Armenia, Advances and Perspectives», 24-31 August 2013, Tsaghkadzor, Armenia, pp 69-70

T.N. Harutyunyan , A. Aslanyan

The solution of the inverse Sturm-Liouville problem for summable potential | Armenian Mathematical Union annual session 2013 dedicated to 90 anniversary of Rafael Alexandrian, Yerevan, Armenia, pp.60-61
1   2   3   4  |  See all