Vahe V. Hovhannisyan
Biography
Education
1996 - 2000: Yerevan State University, law faculty, diploma with honors
2000 - 2002: Yerevan State University, (YSU) law faculty, LL.M. degree
2002 - 2005: Postgraduate study at Yerevan State University, law faculty

Academic degree and academic rank
Doctor of Juridical Science, Professor

PhD thesis
“International Commercial Arbitration: Theoretical and Practical Issues”
Specialization - 00.04 – “Judicial Law”

Doctoral thesis
“Issues of Review of Judicial Acts in Appeal Procedure in Civil Procedure of the Republic of Armenia”
Specialization - 00.04 – “Judicial Law”

Research areas
Judicial authority and judiciary, civil procedure, current Issues of judicial review, commercial arbitration

Teaching interest
Civil Procedure of the Republic of Armenia (RA), Commercial Arbitration in RA, Issues of judicial review in Civil Procedure

Work experience
2018 - present: Head of Chair of Civil Procedure at YSU
2008 - 2018: Assistant Professor of Civil Procedure department
2016 - present: Lecturer at the RA Academy of Justice
2015 - 2016: member of the working group on elaboration of the draft RA Civil Procedure Code
2004 - 2008: Assistant at the Chair of Civil Law at YSU
2003 - Chief Specialist of Main Department of the RA Ministry of Economy and Finance
2000 - 2002: Legal Counsel, RA Ministry of Transport and Communications

Professional membership
2004 - present: member of the RA Union of Lawyers
2016 – present: Member to the Specialized Council 001 of HQC under YSU awarding academic degrees

Languages
Armenian, English, Russian

(+374 60) 71-02-44 (inner line 12-44)

Vahe V. Hovhannisyan

Head of Chair, Doctor of Law, Professor | Faculty of Law - Chair of Civic Procedure
 
 

Book

Հովհաննիսյան Վ. Վ.

Վերաքննության կարգով դատական ակտերի վերանայման հիմնախնդիրները Հայստանում | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2013, 544 էջ

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Առևտրային արբիտրաժը Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011 |

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Քաղաքացիական գործերով դատական վերանայման ինստիտուտի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանում | ԵՊՀ հրատ., Եր., 2011, 256 էջ
 

Article

Vahe Hovhannisyan

Սուբյեկտիվ իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության քաղաքացիադատավարական կառուցակարգերի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 3 (30), էջ 62-72 |

Վահե Հովհաննիսյան

Վնասի հատուցումը որպես ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքի խախտման բացասական հետեվանքների վերացման և պաշտպանության կառուցակարգ | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 203-215 |

Vahe Hovhannisyan

The Challenges of Right to Examine the Case at Civil Court Within a Reasonable Timeframe | Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 278-290 |

Վահե Հովհաննիսյան

Ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքի պաշտպանության հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 430-444 |

Ваге Оганесян

Обеспечение условий международно-правовых оснований правомерности разрешения признания и исполнения иностранных сыдебных актов в гражданском процессе Республики Армения | «Вопросы российского и международного права», Московская область, г. Ногинск, том 7, N 3А, 2017, стр. 283-295 |

Vahe Hovhannisyan

Ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքի իրացման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում ՀՀ սահմանադրական բարեփոխումների լույսի ներքո | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 3 (24), էջ 67-76 |

Vahe Hovhannisyan

Դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու որոշումը որպես դատական ակտը նոր հանգամանքով վերանայելու քաղաքացիադատավարական հիմք | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 1 (22), էջ 26-39 |

Vahe Hovhannisyan

Մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները վճռաբեկ դատարանի կողմից վերացնելու սահմանադրաիրավական խնդրի իրացումը քաղաքացիական դատավարությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 66-75 |

Վահե Հովհաննիսյան

Վերքաննիչ դատարանի սահմանադրաիրավական կարգավիճակի հստակեցումը և վերաքննության տեսակի օբյեկտային սահմանների հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 167-185 |

Vahe Hovhannisyan

ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի կողմից իրավունքի նորմերի միատեսակ կիրառությունն ապահովելու սահամանադրաիրավական խնդրի իրացումը քաղաքացիական դատավարությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 1 (19), էջ 64-75 |

Վահե Հովհաննիսյան

Վերաքննիչ դատարանի սահմանադրաիրավական կարգավիճակի հստակեցումը և վերաքննության տեսակի օբյեկտային սահմանների հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2016, էջ 167-185

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Վերադաս դատարանի կողմից բեկանված մասով գործերի նոր քննության վարույթի ներդրման անհրաժեշտությունը ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում | Դատական իշխանություն, թիվ 10/184, Երևան, 2014, էջեր 45-49

Vahe Hovhannisyan

Particularities of the Operation Principle of Competition in the Phase of Appeals | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.271-284 |

V. Hovhannisyan

Դատական ակտերի վերանայման (վերաքննության) ինստիտուտի գործառությունը հին հռոմեական իրավունքում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 142.3, 2014, էջ 13-24 |

V. V. Hovhannisyan

Տնօրինչականության սկզբունքի գործառության քաղաքացիադատավարական առանձնահատկությունները դատական ակտերի վերաքննության փուլում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 140.3, 2013, էջ 15-24 |

Vahe V. Hovhannisyan

Նյութական իրավունքի նորմերի սխալ մեկնաբանումը` որպես դատական ակտը վերաքննության կարգով բեկանելու հիմք | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 139.3, Երևան 2013թ., էջ 22-34 |

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Վերաքննիչ դատարանի ակտերին ներկայացվող ձևական պահանջների հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում | Դատական իշխանություն, 2013, հունվար, թիվ 1(162), էջեր 74-79

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Վերաքննության էության և նպատակային նշանակության խնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում | Դատական իշխանություն, 2012, նոյեմբեր, թիվ 11/150, էջեր 62-66

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Վերաքննիչ դատարանի առարկայական լիազորությունների դասակարգման հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում | Դատական իշխանություն, 2012, հոկտեմբեր, թիվ 10/159, էջեր 32-44

V. V. Hovhannisyan

Վերաքննիչ դատարանի գործառութային լիազորությունների դասակարգման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 138.3, Երևան 2012թ., էջ 15-27 |

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Վերաքննիչ դատարանի լիազորությունների իրավաբանական բնույթի հիմնախնդիրները | Օրենք և իրականություն, 2012, թիվ 1(195), էջեր 5-9

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Վերաքննիչ դատարանի որոշումների դասակարգման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջեր 430-459

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Վերաքննիչ դատարանի որոշումների օրինական ուժը | Օրինականություն, 2012, թիվ 69, էջեր 40-49

V. V. Hovhannisyan

Համատեղ վերաքննության հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 137.3, Երևան 2012թ., էջ 40-53 |

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Ոչ լրիվ վերաքննության սահմանների հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում | Դատական իշխանություն, 2012, հունիս, թիվ 6/155, էջեր 43-56

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Դիրքորոշումը հայտնելու պարտադիրությունը որպես քաղաքացիական դատավարությունում ոչ լրիվ վերաքննության սահմանների ապահովման իրավական միջոց | Դատական իշխանություն, 2012, մայիս, թիվ 5/154, էջեր 20-26

V. V. Hovhannisyan

Վերաքննիչ բողոքարկման կարգը խախտելու քաղաքացիադատավարական հետևանքները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 136.3, Երևան 2012թ., էջ 50-61 |

Վահե Հովհաննիսյան

Վերաքննիչ բողոքարկման իրավունքը որպես քաղաքացիական դատավարությունում արդար դատաքննության իրավունքի ապահովման միջոց | ՀՀ Սահմանադրական դատարան տեղեկագիր, 2011, Երևան, թիվ 3(60), էջ 14-26

Վահե Հովհաննիսյան

Վերաքննիչ բողոքարկման իրավունքի իրականացման կարգը քաղաքացիական դատավարությունում | Օրենք և իրականություն, 2011, Երևան, թիվ 8 (190), էջ 7-10

Վահե Հովհաննիսյան

Վերաքննիչ բողոքարկման իրավունքի սուբյեկտները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում | Օրինականություն, Երևան, 2011, թիվ 66, էջ 24-31

V. V. Hovhannisyan

Վերաքննիչ բողոքարկման իրավունքի օբյեկտը քաղաքացիական դատավարությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 135.3, Երևան 2011թ., էջ 52-67 |

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Քաղաքացիական գործերով դատական վերանայման ինստիտուտի ձևավորման և զարգացման հիմնական միտումները միջնադարյան և նոր շրջանի Եվրոպայում | Պատմություն և մշակույթ, Հայագիտական հանդես, Բ, 2011, էջեր 82-100

Վահե Հովհաննիսյան

Միջազգային առևտրային արբիտրաժը որպես համալիր իրավական ինստիտուտ | Դատական իշխանություն, 2006, թիվ 11-12/88-89 (նոյեմբեր-դեկտեմբեր), էջեր 35-44

Վահե Հովհաննիսյան

Կիրառման ենթակա իրավունքի ընտրությունը միջազգային արբիտրաժում | Դատական իշխանություն, 2006, թիվ 15-16/80-81 (մարտ-ապրիլ), էջեր 2-11

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Կիրառման ենթակա իրավունքի ընտրությունը միջազգային արբիտրաժում | Դատական իշխանություն, 2006, թիվ 7-8/84-85 (հուլիս-օգոստոս), էջեր 57-62

Վահե Հովհաննիսյան

Միջնորդ դատարանների գործառնությունը վաղ, միջնադարյան և նոր շրջանի Հայաստանում | Պետություն և իրավունք, 2005, թիվ 3-4 (29-30), էջեր 13-22

Հովհաննիսյան Վահե

Միջազգային առևտրային արբիտրաժի իրավական բնութագիրը | Իրավագիտության հարցեր, 2005, թիվ 3, էջեր 35-40

Վահե Հովհաննիսյան

Պետության իրավական վիճակը միջազգային առևտրային արբիտրաժում | Օրենք և իրականություն, 2004, թիվ 93-94, էջեր 12-14

Վահե Հովհաննիսյան

Համառոտ ակնարկ արբիտրաժի ինստիտուտի ձևավորման պատմությունից | «Պետություն և իրավունք», 2004, թիվ 1-2(23-24), էջեր 12-14

Հովհաննիսյան Վահե

Միջազգային արբիտրաժը որպես առևտրատնտեսական վեճեր լուծող մարմին | «Իրավագիտության հարցեր», 2003, թիվ 1, էջեր 59-63