Valeri S. Harutyunyan
Biography
Education
1972 – 1977: Yerevan State University, Faculty of Physics

Academic degree
PhD – 1988, Yerevan State University

Scientific interests
Theory of X-ray diffraction on crystalline compounds
Microstructure and physical properties of thin films
Cement-based materials
Nucleation and growth process of crystalline phases in liquid solutions
Experimental methods: optical microscopy, synchrotron soft X-ray microscopy, X-ray powder diffractometry, high-resolution X-ray diffractometry, infrared spectroscopy

Participation in projects
CRDF (Project No. AE-103)
CRDF (Project No. ARP2-2610-YE-04)
RA Science Committee grant 21T-1C324

Awards
Brunauer Award of the American Ceramic Society (Cements Division) in recognition of the best paper on cements published during the year 2003 – Harutyunyan V.S., Abovyan E.S., Monteiro P.J.M., Mkrtchyan V.P., Balyan M., Aivazyan A.P., X-ray Diffraction Investigations of Microstructure of Calcium Hydroxide Crystallites in the Interfacial Transition Zone of Concrete, Journal of the American Ceramic Society 86, p. 2162 (2003).

Languages
Armenian, Russian, Eglish

vharut@ysu.am

Valeri S. Harutyunyan

Leading Researcher | Faculty of Physics - Solid State Physics Research Laboratory
 
 

Article

Bezirganyan P. H., Harutyunyan V. S.

On the Interference Effect Arising in the Bicrystal X-Ray Interferometer with Wedge-Shaped Gap.1. Plane Wave Theory | Phys. Stat. Solidi (a) 99, p. 37 (1987)

Harutyunyan V. S., Bezirganyan P. H.

On the Interference Effect Arising in the Bicrystal X-Ray Interferometer with Wedge-Shaped Gap. 2. Spherical Wave Theory | Phys. Stat. Solidi. (a) 99, p. 329 (1987)

V. S. Haroutyunian

Дифракция сферических рентгеновских волн в двухкристальном интерферометре. II. Смешанный муар (Ռենտգենյան սֆերիկ ալիքների դիֆրակցիան երկբյուրեղ համակարգում։ II Խառը մուար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 59-64 (ռուսերեն) |

V. S. Haroutyunian

Дифракция сферических рентгеновских волн в двухкристальном интерферометре. I. Ротационный муар (Ռենտգենյան սֆերիկ ալիքների դիֆրակցիան երկբյուրեղ ինտերֆերոմետրում։ I. Ռոտացիոն մուար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #2, էջ 74-79 (ռուսերեն) |
1   2   3   4   5   6   7  |  See all