Vardan Z. Petrosyan
Biography
Education (last to first)
1990 -1993 PhD. at the YSU
1983 -1990 YSU Faculty of Armenian Philology

Scientific degree
1995 PhD in Linguistics on “Linguistic heritage of Mkhitar Sebsatats”, RA NAS, Institute of Language

Work experience
1995-present: YSU, Faculty of Armenian Philology

Lectures delivered
General Linguistics, Introduction to Linguistics, Comparative Grammar of Indoeuopean Languages

Spheres of scientific interests
General Linguistics, Comparative Grammar, Constructive Linguistics, Semiotics

Knowledge of Languages
Armenian, old Armenia (grabar), Russian, French

Vardan Z. Petrosyan

Head of Chair | Faculty of Armenian Philology - Chair of General Linguistics
 
 

Book

Վ. Զ. Պետրոսյան

Ընդհանուր և հայ լեզվաբանության հարցեր | Ե, 2015թ., գիրք, 348 էջ

Վ. Զ. Պետրոսյան

Հնչույթի բնորոշումն ըստ Պրահայի գործառական հնչույթաբանության | Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները (միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու), Ե., 2015թ., էջ 223 - 232 |

Վ. Զ. Պետրոսյան

Մխիթար Սեբաստացու լեզվաբանական հայացքները, | Եր. 2008, 206 էջ

Վ. Զ. Պետրոսյան

Ընդհանուր լեզվաբանություն | Եր. 2007
 

Article

Վ․ Զ․ Պետրոսյան

Ռ. Յակոբսոնը պատմական հնչույթաբանության հիմնադիր | Լեզու և լեզվաբանություն, 2016թ․, 2, 16-22 էջ, Հայաստան |

Vardan Petrosyan

Գ. Ջահուկյանի «Համընդհանուր լեզվաբանական տեսության» հայեցակարգային հիմքերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 3 (18), էջ 3-15 |

Վ. Զ. Պետրոսյան

Գ. Բ. Ջահուկյանի «Լեզվաբանության պատմությունը» (առաջաբանի փոխարեն) | Լեզվաբանության պատմություն, 2015թ․, 1, 3-13 էջ |

Վ. Զ. Պետրոսյան

Հայկական և հնդեվրոպական երկբարբառային համակարգերը | Վէմ համահայկական հանդես, 2015թ., N 3(51), էջ 115-227 |

Vardan Petrosyan

Հովհաննես Խաչատուրի Բարսեղյան (հայագիտության երախտավորը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 144.2, 2014 (№ 3), էջ 71-75 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  |  See all