Veronica N. Harutyunyan
Biography
Education
Philological Faculty, Yerevan State University, 1972 - 1977

Academic degree
candidate - “Unchangeable Adjectives in Modern Russian”, 01.11.1983, APIRLL (Baku)
doctoral - “The Adjective in the Nomination Sistem” 29.05.2008, YSLU after V.Bryusov.

Professional experience
From 2008 - docent, Departament of Russian Language, typology and theory of communication , Yerevan State University
1988 - 2007: Head of Departament of foreigne languages of PFF,Yerevan State University
1995 - 2008: Docent, Departament of Russian language , Yerevan State University
1986 - 1988: Docent, Departament of Russian language of PFF,Yerevan State University
1984 - 1986: Lecturer, Departament of Russian language of PFF,Yerevan State University
Institute of Russian Language after A.Pushkin, Moscow, 1987 september - December
Monpelier-3 University, France 1995 May - June
Monpelier-3 University, France 2007 April - May
Monpelier-3 University, France 2011 April - May

Academic courses
Morphology of Modern Russian
Russian Language for Foreigners
Russian Language Word-formation

Scale of professional interests
Morphology
Word-formation
Typology
Ccomparative grammar
Methods of Teaching Russian as a foreigne language

Languages
Armenian, Russian, English, Fremch

Professional membership
Member of the Scientific Council 059 at YSLU after V.Bryusov.
Expert of “Shota Rustavely” fund

(+374 10) 55-44-72

Veronica N. Harutyunyan

Professor | Faculty of Russian Philology - Chair of Russian Linguistics, Typology, and Theory of Communication
 
 

Book

Нуне Айвазян, Вероника Арутюнян, Марина Бабаханян, Марина Кесаян, Лусине Мурадян

Учебник по русскому языку | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 254 էջ

Арутюнян В.Н., Мелкумян М.И.

Русский язык (пособие для юридических факультетов) | Ереван, Изд-во ЕГУ, 2010

М.И. Мелкумян, В.Н. Арутюнян

Русский язык (спецтексты и задания) | Учебное пособие, Пособие для юридических факультетов. Ереван, 2010, 100 с. В.Н. Арутюнян, М.И. Мелкумян

Арутюнян В.Н., Бабаханян М.Г., Айвазян Н.С., Балян Г.А.

Русский язык для начинающих | Учебное пособие Ереван, Изд-во ЕГУ, 2009

Арутюнян В.Н., Балаян П.Б

Функционирование и преподавание русского языка в Армении (морфология) | Функционирование и преподавание русского языка в странах СНГ. Аналитические материалы. СПб, Изд-во СпбГУ, 2007, с. 90-91

Арутюнян В.Н.

Имя прилагательное в системе номинации | Монография, Ереван. Изд-во ЕГУ, 2006

Арутюнян В.Н.

О необходимости перераспределения способов словообразования сложных слов | Կրթությունը եւ գիտությունը Արցախում, 2006, 1-2, с. 117-121

М.И. Мелкумян, В.Н. Арутюнян

Русский язык (спецтексты и задания) | Учебное пособие, Пособие для юридических факультетов. Изд-ие 2-ое, Ереван, 2002, 88 с.
 

Article

Veronika Harutyunyan

Русские префиксы как элемент национальной языковой картины мира в сопоставлении с армянским (Ռուսերենի նախածանցները որպես ռուսական լեզվական նկարի տարրեր հայերենի հետ համեմատությամբ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 2 (11), էջ 75-83 |

Veronika Harutyunyan

Лekсика речевого этикета как фрагмент русской языковой картины мира (словообразовательный подход) (Խոսքային վարվելակարգը որպես աշխարհի ռուսական լեզվական պատկերի տարր (բառակազմական մոտեցում)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 1 (7), էջ 72-80 |

В. Н. Арутюнян

Русскоязычная пресса в Армении | Языковая политика и вопросы гуманитарного образования. 2017, стр. 252-257 |

Вероника Арутюнян

Наиболее продуктивные способы компрессивного словообразования в современном русском языке | Кавказ - наш общий дом. 2017, стр. 324-327 |

Вероника Арутюнян

Пространство и время в русской языковой картине мира | Язык и литература в контексте межкультурной коммуникации. 2016, стр. 32-39 |

Veronika Harutyunyan

Время в русской языковой картине мира (словообра-зовательный подход) (Ժամանակը աշխարհի ռուսական լեզվական պատկերում (բառակազմական մոտեցում)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2016 № 1 (4), էջ 57-65 |

Veronika Harutyunyan

От формы к значению (вопросы словообразования) (Ձևից դեպի իմաստ (բառակազմության հարցեր)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2015 № 1 (16), էջ 76-83 |

Арутюнян В.Н.

Особенности языковой ситуации в Армении и возможности их использования в процессе преподавания русского языка | Русский язык и литература во времени и пространстве, Том 1. Foreign Language Education Press, Shanghai, 2011, p. 33-39

Арутюнян В.Н.

Основные принципы сопоставления словообразовательных систем русского и армянского языков | Русский язык в Армении, N 1, 2011, с. 27-35

Арутюнян В.

Место аббревиатур инициального типа в системе словообразования русского языка | HOMO LOQUENS (Gergian Multilingual Assotiation), volume 1, 2010, p. 18-24

Арутюнян В.Н.

Уровни словообразования в системе номинации | Сборник научных трудов «Кантех». 2(31). «Асогик», Ереван, 2007, с. 75-82

Арутюнян В.Н.

О необходимости выделения нового способа словообразования | Русский язык за рубежом. N 5, 2007, с. 55-61

Aрутюнян В.Н.

Словообразовательные модели сложных слов | Русский язык: теория и практика. Ереван. Изд-во ЕГУ, 2007, с. 24-34

Veronica N. Harutyunyan

Синтаксическая позиция неизменяемых прилагательных (Չփոփոխվող ածականների շարահյուսական դիրքը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 219-222 |

Veronica N. Harutyunyan

К вопросу о частях речи (Խոսքի մասերի հարցի շուրջը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (40), Երևան 1980թ., էջ 108-114 |