Victor K. Ohanyan
Biography
Education
1966 - 1971: Yerevan State University. Department of Mathematics and Mechanics. Student
1971 - 1974: Yerevan State University. Department of Mathematics and Mechanics. Chair of Probability Theory and Mathematical statistics. Post-graduate student

Academic degree
Candidate: Leningrad, In Steklov Mathematical Institute (LOMI): "Random point processes on secants", 1979
Doctoral: St.- Petersburg, St.- Petersburg University: "Combinatorial valuations in integral and stochastic Geometry", 1998

Professional experience
Since 1974 to present: Yerevan State University. Department of Mathematics and
Mechanics. Chair of Probability Theory and Mathematical statistics, 1974 - 1984 assistant
1984 - 2001: associate professor
2001 - at present: professor
Since 1995: visiting professor of American University of Armenia,
1994 - 2010: Institute of Mathematics, Armenian Academy of Sciences,
1994 - 2001: Researcher,
2001 - 2010: Leading Researcher
1979 (6 months) and 1983 (6 months) probating at Moscow State University
1982: probating at Jena University (East Germany) for four months
2005: Visiting Professor in Moscow State University and Steklov Institute of Mathematics, St.-Petersburg branch, for 2 months

Academic courses
1.Probability Theory,
2. Mathematical Statistics,
3. Stochastic Geometry,
4. Integral Geometry,
5. Random point processes,
6. Statistical Quality Control,
7. Discrete mathematics

Scale of professional interests
Stochastic and Integral Geometry,
Random Point Processes,
Applications of Probability Theory and Mathematical Statistics,
Statistical Quality Control,
Financical Mathematics

Participation in grant projects (present and past)
1. Principal Investigator of Grant # AE1-2535-YE-03 titled: «Development of Multivariate Multiple Sampling Charts for Statistical Quality Control» (December 1, 2003 - November 30, 2005). Competition: Cooperative Grant Program CRDF.
2. Investigator in a grant # CRDF 12065 titled «Stochastic Implications of Combinatorial Integral Geometry» (Principal Investigator academician Rouben Ambartzumian (January 1, 2003 - December 31, 2004). Competition: Bilateral (US- Armenia) Grants Program, CRDF.
3. Researcher in a Grant of International Science Foundation (SOROS) titled «Analytic Implications of Combinatorial Integral Geometry» (Principal Investigator academician Rouben Ambartzumian), 1994 - 1995

Languages
Armenian, Russian, English, German

Professional membership
1. Member of academic council for graduation of academic degrees in Probability theory and mathematical statistics.
2. Member of academic council of Department of Mathematics and Mechanics, Yerevan State University;
3. Deputy Editor, Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences);
4. Member of Editorial Board, SUTRA (International Journal of Mathematical Science Education);
5. Member of American Mathematical Society;
6. Reviewer of the Journals «Mathematical Reviews» and «Zentralblatt fur Mathematik»

victo@aua.am

Victor K. Ohanyan

Head of Chair | Faculty of Mathematics and Mechanics - Chair of the Theory of Probability and Mathematical Statistics
 
 

Book

Վ. Փիլիպոսյան, Վ. Աթաբեկյան, Մ. Մարտիրոսյան, Գ. Միքայելյան, Վ. Օհանյան, Տեփոյան Լ., Ս. Ռաֆայելյան

Մաթեմատիկա հումանիտար մասնագիտությունների համար | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, 178 էջ, 2004

R. V. Ambartzumian, V. K. Ohanyan

Palm distributions in the analysis of homogeneous random line processes in the plane | Journal of Contemporary Math. Anal.(Armenian Academy of Sciences),vol.33,no.4,1998,pp.31-58

Ս. Մ. Նարիմանյան , Վ.Կ.Օհանյան

Հավանականությունների տեսության լրացուցիչ գլուխներ | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան,1986, 63 էջ
 

Article

V. K. Ohanyan, G. L. Adamyan

Covariogram of a right parallelepiped (Ուղղանկյունանիստի կովարիոգրամը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #2, էջ 101-108 |

Ohanyan V. K., Bardakhchyan V. G., Simonyan A. R., Ulitina E. I.

Fuzzification of convex bodies in Rn | Программные системы и вычислительные методы, 2019, 2, стр. 1-10

Victor K. Ohanyan

Intersectoral and Integral Approaches as a Response of the Theory of Law to the Contemporary Issues of the Implementation of Law | Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 36-46 |

V. K. Ohanyan

Calculation of Geometric Probabilities Using Covariogram of Convex Bodies | «Актуальные задачи математического моделирования и информационных технологий». 2018, 40-43 pp.

N. G. Aharonyan, V. K. Ohanyan

Calculation of Geometric Probabilities Using Covariogram of Convex Bodies | Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences). 2018, Vol. 53, No. 2, 113-120 pp.

Narine G. Aharonyan, Victor K. Ohanyan

Pattern recognition by cross sections | Modeling of Artificial Intelligence, 2017, vol.4, Is. 2, 72-77 pp.

Victor K. Ohanyan, Hagop Kechejian, Vardan G. Bardakhchyan

Curran's Method for Approximating Arithmetic Average Option for Several Futures | Modeling of Artificial Intelligence. 2017, Vol. 4, Is. 1, pp. 14-20

Victor Ohanyan, Narine Aharonyan

Moments of the distance between two random points | Modeling of Artificial Intelligence, 2016, Vol.10, Is. 2, pp. 64-70 |

Victor K. Ohanyan, Alexander Thomasian

Expected Value and the Laplace Transform of the Maximum for I.I.D. Exponentials | Modeling of Artificial Intelligence, 2016, Vol. 11, Is. 3, pp. 151-157

Viktor Ohanyan, Hagop Kechejian, Vardan Bardakhchyan

Monte Carlo Method for Geometric Average Options on Several Futures | Modeling of Artificial Intelligence, 2016, 10, 88-93 pp. |

V. K. Ohanyan, N. G. Aharonyan

Momenrs of the distance between two random points | Modeling of Artificial Intelligence, 2016, vol.10, Is. 2, pp. 64-70 |

Victor Ohanyan, Ara Gasparyan

Orientation-Dependent Chord Length Distribution as a function of Maximal Chord | Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences). 2015, vol. 50, no. 5, p. 253-257 |

Victor Ohanyan

Recognition of convex bodies by probabilistic methods | Harmonic Analysis and Approximations, VI, 2015-09-12, 72-73 pp. |

N. G. Aharonyan, H. S. Harutyunyan, N. G. Aharonyan

A random copy of a segment, intersecting a convex domain | Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences), vol. 45, no 6, 2010, pp. 5 – 14

Н. Г. Агаронян, Г. С. Арутюнян, В. К. Оганян

Случайная копия отрезка, пересекающая выпуклую область | Известия НАН Армении, серия Математика, том 45 (6), 2010, с.5 – 14

N. G. Aharonyan, V. K. Ohanyan

Tomography of bounded convex domains | Sutra: International Journal of Mathematical Science Education, vol. 2, no.1, 2009,pp.1–12

H. S. Harutyunyan, V. K. Ohanyan

Chord length distribution function for regular polygons | Advances in Applied Probability, vol. 41, no. 2, 2009, pp. 358-366

V. K. Ohanyan

Combinatorial principles in stochastic geometry in the plane: A review | Journal of Contemporary Math. Anal.(Armenian Academy of Sciences),vol. 43,no.1,2008,pp.20-49

Գևորգյան Ս., Կուրղինյան Բ., Օհանյան Վ.

Գերհաղորդիչների ջերմունա- կության առանձնահատկու- թյուններն ու դրանց կապը OFC մեթոդով դիտված «պարամագ- նիսական» երևույթի հետ | ԵՊՀ ՊՄՖ ամբիոնի հիմնադրման 50-ամյա տարելիցին նվիրված ժողովածու, ԵՊՀ հր., խմբ՝ Ա. Կիրակոսյան, Երևան, էջ էջ 125-132, 2007

V. K. Ohanyan

Translation invariant valuations in the space of planes | Journal of Contemporary Math. Anal.(Armenian Academy of Sciences),vol.42,no.1,2007,pp.60-80

N. Aharonyan, R. Aramyan, M. Ginovyan, V. Ohanyan, H. Sukiasyan

Multivariate double sampling S-chart for controlling variability | Mathematics in Higher School, vol. 3, no. 1, pp. 20 – 27, 2007

N. G. Aharonyan, V. K. Ohanyan

Chord length distribution functions for polygons | Journal of Contemporary Math. Anal.(Armenian Academy of Sciences),vol.40,no.4,2005,pp.43-56

V. K. Ohanyan

Discrete Probabilities | In Armenian, YSU, Yerevan, 2004, 55 pages

V. K. Ohanyan

An inequality in the theory of valuations in the space of planes | Journal of Contemporary Math.Anal.Armenian Academy of Sciences),vol. 38, no. 3 2003,pp.37-52

N. G. Aharonyan, V. K. Ohanyan

To comments on the paper by R. V.Ambartzumian on desintegration | Journal of Contemporary Math. Anal.(Armenian Academy of Sciences),vol.36,no. 6,2001,pp.37-47

V. K. Ohanyan

Analysis of homogeneous random line processes in the plane by invariant imbedding | Journal of Contemporary Math. Anal.(Armenian Academy of Sciences),vol.34,no.6,1999,pp.59-78

R.V. Ambartzumian, V. K. Ohanyan

Parametric versions of Hilbert's fourth problem | Israel Journal of Mathematics, vol. 103, no. 1, 1998, pp. 41 - 65
 

Thesis

V. K. Ohanyan

Orientation-dependent distributions of cross-sections | Emil Artin International Conference , Dedicated to the 120th Anniversary. 2018, 104-105 pp.

V. Ohanyan

Covariogram of convex bodies and geometric probabilities | Dedicated to 90th Anniversary of SERGEY MERGELYAN. 2018, 61-62 pp.

Victor Ohanyan

Probabilistic characteristic of convex bodies depending on orientation | Actual Problems of Mathematical modelling and information technologies. 2016, p. 32-36 |

Victor Ohanyan

Distribution of random cross-sections of bodies | Armenian Mathematical Union, annual session. 2016, p. 95-96