Vigen G. Barkhudaryan
Biography
Education
1968: Graduated from Faculty of Physics, Yerevan State University

Academic degree
1972: Ph.D. (Candidate of Chem. Sciences: Chemistry of High Molecular Compounds)
2000: Doctor of Phys. Math. Sciences: Molecular Physics,

Professional experience
1962 - 1967: Student of Yerevan State University (YSU)
1968 - 1969: Technician
1969 - 1971: Postgraduate Student of Institute of Organic Chemistry, Armenian Academy of Sciences
1972 - 1976: Junior Scientist, Institute of Organic Chemistry, Armenian Academy of Sciences
1976 - 1981: Senior Scientist, Assistant Professor of Chair of Molecular Physics (YSU)
1981 - 2000: Associate Professor of Chair of Molecular Physics
2001 - present: Professor of Chair of Molecular Physics, YSU

Academic courses
"Molecular Physics" for 1-th year bachelor students, YSU, "Structure and physical properties of Molecules”, “Physical chemistry of polymers” for 3-rd and “The methods of investigation of Polymers” for 4-rd year bachelor students, YSU, “Macromolecules in solutions“ for 1-th year master students, YSU

Scale of professional interests
Macromolecules in solution. Investigation of molecular characteristics of polymers. The influence of external factors on the molecular characteristics of polymers. Physics of Liquid Crystals and DNA

Participation in grant projects
2002 - 2005: CRDF #A-359
2003 - 2006: CRDF #A 092.2.

Professional membership
The member of Ph.D. honor Council in the field of Electrotechnics in Polytechnic University of Armenia

Languages
Armenian, Russian, English

vigen@ysu.am

Vigen G. Barkhudaryan

Professor | Faculty of Physics - Chair of Molecular Physics
 
 

Book

Վ. Բարխուդարյան

Մոլեկուլների կառուցվածքը և հատկությունները | ԵՊՀ հրատ., 2019, 222 էջ

Վ. Բարխուդարյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Ուսումնական ձեռնարկ ԲՈՒՀ-երի համար: Երկրորդ վերամշակված հրատարակություն: ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, 332 էջ

В. Бархударян

Макромолекулярный ансамбль и пространственная организация макромолрекул | LAMBE RT, Academic Publishing, Germany, 201 стр., 2014

Վ. Բարխուդարյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Ուսումնական ձեռնարկ ԲՈՒՀ-երի համար: ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան -2009, 328 էջ

Վ. Բարխուդարյան

Մակրոմոլեկուլները լուծույթներում | (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ ԲՈՒՀ-երի համար) ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան -2007
1   2  |  See all
 

Article

V. G. Barkhudaryan, G. V. Ananyan, Ye. B. Dalyan

Characterization of binding modes of water-soluble porphyrins at complexation with DNA in presence of hard peripheral radicals | Int. Conf. Phys. Concepts of Nucl. Acid Struct. And Behavior Fuded by Volkswagenstiftung, June 27-29, 2013, pp. 32-34

Barkhudaryan V. G., Ananyan G. V., Dalyan Y. B.

Characterization and differentiation of binding modes of water-soluble porphyrins at complexation with DNA | Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 2013.Vol. 31, No. S1, 1–139

Barkhudaryan V. G.

Viscometric and Light scattering investigation of the hydrogen bonds in the solutions of Policarbinol | International Journal of Plastics & Technology. 2012, 16, 1, pp. 17-23

Barkhudaryan V. G.

Establishing the nature of hydrogen bonds by methods of Viscometry and Light Scattering | Proceedings of “Int. Conf.4th International conference of chemical industries research division” 2010

V. G. Barkhudaryan , K. K. Karamyan

Влияние высокомолекулярных добавок на мицеллярные характеристики водных растворов пентадецилсульфоната натрия (Բարձրամոլեկուլային միացությունների ազդեցությունը նատրիումի պենտադեցիլսուլֆոնատի ջրային լուծույթների միցելային բնութագրերի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009 #2, էջ 15-21 (ռուսերեն) |
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all
 

Thesis

Gayane V. Ananyan, Nelli H. Karapetyan, Vigen G. Barkhudaryan

Molecular alterations in DNA under UV-irradiation | Albany 2019: The 20th Conversation. 2019, p. 86

Vigen G. Barkhudaryan, Gayane V. Ananyan

The effect of porphyrins configuration on the hydrodynamic behavior of DNA solutions | Albany 2019: The 20th Conversation. 2019, pp. 84-85

Vigen Barkhudaryan

Alterations of Molecular Characteristics of Polyethylene Under the Influence of External Effects | ICP 2017. 19-th International Conference on Polymer. p. 72 |

Vigen G. Barkhudaryan, Gayane V. Ananyan

Application of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA | Albany 2015.19th Conversation. 2016, p. 88

Vigen G. Barkhudaryan, Gayane V. Ananyan

Application of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA | Journal of biomolecular structure & dynamics. 2016, 34, p. 136 |
1   2   3  |  See all