Viktorya R. Muradyan
Biography
Education
Faculty of Armenian Philology
Post graduate student Department of Philology

Academic degree
2011: PHD of Philology, Questions of Stylistics and the Standard of Speech in Researches of H. Acharyan

Professional experience
2007 - present: YSU-Faculty of Philology

Academic courses
Old Armenia (Grabar)

Scale of professional interests
Old Armenian (Grabar), Modern Armenian

Languages
Armenian, Russian, English

Viktorya R. Muradyan

Assistant | Faculty of Armenian Philology - Chair of Armenian Language History
 
 

Article

Մուրադյան Վիկտորյա

Հոլովական զուգաձևությամբ գոյականների իմաստակիրառական տարբերությունները ժամանակակից արևելահայերենում | Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 114-119

Viktorya Muradyan

Բայասեռի արտահայտման ձևերն ու եղանակները հայերենում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 2 (26), էջ 64-70 |

Վիկտորյա Մուրադյան

Գրաբարի անցյալ կատարյալի հիմքը և նրանից կազմվող ժամանակաձևերի ուսուցումը | Մանկավարժական միտք: 2017, 1-2 (64-65), pp. 89-95

Վիկտորյա Մուրադյան

Բառակապակցության ասատրյանական ըմբռնումը | Պրոֆեսոր մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի զեկուցումների ժողովածու: 2016, 142-150 էջ, Հայաստան

Վիկտորյա Մուրադյան

Շնորհակալական իմաստ արտահայտող միավորները ժամանակակից հայերենում | Քրիստոնյա Հայաստան, 2015թ․, 23/451, 7-8 էջ, Հայաստան
1   2  |  See all