Vitaly P. Kalantaryan
Biography
Education
1960 - 1965: Graduated from Yerevan State University, Dept. Radiophysics and Electronics
1968 - 1971: Post Graduate Study at Moscow State University, Dept. Magnetism
1974: Candidate of Physical-Mathematical Sciences (Dr. of Physics), “Nuclear Magnetic Resonanse in Transition Metalls Alloys", Moscow State University
1978: Senior Research Scientist Institute of Radiophysics and Electronics Armenian Academy of Sciences
1988: Associate professor Yerevan State University

Research and Work Experience
1974 - up to now: Research Scientist
1995 - up to now: Scientific secretary of 049 Specialized Council
1998 - 2006: Head of Chair of Physics Ijevan Branch Yerevan State University

Academic courses/Teaching &Training Experiences
1988 - up to now: Yerevan State University: The Theoretical Basics of Radiotecnics; The Radiophysical Methods Study of Matter: The Influence of Extra-High Electromagnetic Radiation on Biological Objects: Radioelectronics (on Armenian)
1991 - 2006: Yerevan State University, Ijevan Branch: General Physics (on Armenian)

Membership
Member of European Bioelectromagnetics Association (EBEA)
Member of Bioelectromagnetics Society (BEMS)

Language skills
Fluent in Russian, Armenian, poor English

Conferences participated, scientific trips
1. UICC World Cancer Congress, 2008, August 27-31, Geneva, Switzerland
2. 3th Euro-Asian Congress of Medical Physics and Biomedical Engineering, 2010, June 21-25, Moscow
3. 10th International Congress of the European Bioelectromagnetics Association (EBEA), 2011,February 21-24,Rome,Italy
4. European Commission, Health-NCP-Net and Fit-for-Health, 2011,June 9-10, Brussel,Belgium

Vitaly P. Kalantaryan

 
 

Book

Tadevosyan H., Kalantaryan V., Trchounian A.

Extremely high frequency electromagnetic radiation enforces bacterial effects of inhibitors and antibiotics | Cell Biochem. Biophys. 51, 97-103
 

Article

Yu. S. Babayan, V. P. Kalantaryan, S. N. Hakobyan, H. E. Sngryan, A. Sh. Margaryan

Ցածր ինտենսիվության միլիմետրային էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը ԴՆԹ-ի մոլեկուլի ջերմակայունության վրա | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 142-143 |

G. Yu. Grigoryan, S. M. Minasyan, S. G. Sahakyan, V. P. Kalantaryan

Влияние электромагнитных КВЧ-волн на фоновую импульсную активность нейронов супраоптического ядра гипоталамуса крыс (ԳԲՀ էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը առնետների ենթատեսաթմբի վերտեսողական կորիզի նեյրոնների ֆոնային իմպուլսային ակտիվության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 154-157 (ռուսերեն) |

Неркарарян А.В., Парсаданян М.А., Минасбекян Л.А., Дарбинян М.Р., Калантарян В.П., Вардеванян П.О.

Влияние низкоинтенсивного нетеплового когерентного ЭМИ мм-диапазона на рост проростков | VI Междунар. симпоз. «Новые и нетрадиц. растения и перспективы их использ.» 13-17 июня 2005, Пущино, матер. симп., т. III, c.185-188

Arakelyan V. B., Simonyan A. L., Kintzios S., Gevorgyan A. E., Sukiasyan T. S., Arakelyan A.V., Gevorgyan E.S.

Correlation function and spectral density of the enzymatic reaction rate | Electronic Journal of National Sciences; Jul2005, Vol2005, Issue 2, pp. 3-7

Arakelyan V. B., Simonyan A. L., Gevorgyan A. E., Sukiasyan T. S., Arakelyan A. V., Grigoryan B. A., Gevorgyan E.S.

Fluctuations of enzymatic reaction rate | Electronic journal of national sciences, Jan2004, Vol2004, Issue 1, pp 43-47
1   2   3   4   5   6  |  See all
 

Thesis

Vitali Kalantaryan, Radik Martirosyan, Yura Babayan, Pogos Vardevanyan

Influence of nonionizing millimeter electromagnetic radiation on tumor and healthy DNA | The 2nd European Congress of Medical Physics. 2018, 96-96 pp.

Vitali Kalantaryan, Ruzanna Ghazaryan, Sergey Hakobyan, Yura Babayan

Non-ionizing millimeter electromagnetic waves increase thermodynamic parameters of the binding of anticancer drugs mitoxantrone and doxorubicin with DNA | The 2nd European Congress of Medical Physics. 2018, 122-122 pp. |

Vitali Kalantaryan, Radik Martirosyan, Yura Babayan, Pogos Vardevanyan

Influence of nonionizing millimeter electromagnetic radiation on tumor and healthy DNA | The 2nd European Congress of Medical Physics. 2018, p. 96-96

Vitali Kalantaryan, Radik Martirosyan, Yura Babayan, Hamlet Badalyan

What is the primary target of the action millimeter waves on biological objects? | The Joint Annual Meeting of The Bioelectromagnetics Society and the European BioElectromagnetics Association co-organized with the European COST EMF-MED Action BM1309. 2016, p. 762-763 |

Poghos Vardevanyan, Vitali Kalantaryan, Mariam Shahinyan, Marina Parsadanyan, Mareta Mikaelyan

The effect of electromagnetic waves with extremely high frequencies and low intensity on human albumin solution | The Joint Annual Meeting of The Bioelectromagnetics Society and the European BioElectromagnetics Association co-organized with the European COST EMF-MED Action BM1309, 2016, p. 465-466
1   2  |  See all