Vladimir R. Boynagryan
Biography
Scientific degree and title
2008 - Actual member(academician) of International Academy of Ecology and Life Protection Sciences
2006 - Professor
1997 - 2006 Acting professor
1996 - Doctor of Sciences (Geography), Yerevan State University, Faculty of Geography, and Geology Yerevan
1973 - Assistant professor
1969 - Doctor of Geography, Moscow State University, Faculty of Geography, Moscow
1966 - 1969 Moscow State University, post- graduate student
1957 - 1962 Moscow State University, Faculty of Geography, student

Scientific activities
1997 - Head of chair of Geomorphology and cartography, Faculty of Geography and Geology Yerevan State University
1973 - 1996 Assistant professor

Participation at the International conferences
Armenia, Russia, Rumania, Georgia, Turkey, Slovenia, United Kingdom, Netherlands, Iran, Italy, ets.

Social activity
1998 - Armenian representative at IAHS

State Rewards and honored titles
2009 - Gold medal of Yerevan State University
1994 - Silver medal of Yerevan State University
1989 - Medal of work - veteran

Foreign languages
Russian (fluently), English (read, write, can converse), Georgia (read, write, can converse)

Vladimir R. Boynagryan

Professor | Faculty of Geography and Geology - Chair of Cartography and Geomorphology
 
 

Book

Բոյնագրյան Վ. Ռ., Բոյնագրյան Ա. Վ.

Ցրոնների միներալներ | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2015թ․, 240 էջ, Հայաստան, Երևան |

Բոյնագրյան Վ.Ռ., Մանուկյան Ն.Վ.

Աշխարհագրության աէրոտիեզերական մեթոդները | Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան, Հեղ.հրատ 2014, 152 էջ

Бойнагрян В.Р.

Россыпи и их минералы | Ереван: ЕГУ, Авторское издание, 2012, 180с.

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռ.Խ.Գագինյան

Հողմնահարում և դրա հետևանքները | ԵՊՀ – Եր.: Հեղ.հրատ., 2012. – 90 էջ

В.Р. Бойнагрян

Трехъязычный словарь физико-географических терминов | Словарь, Ереван, Изд-во "Айагитак", 2010, 312 с.
1   2   3  |  See all
 

Article

V. R. Boynagryan

Оползни Армянского нагорья (Հայկական լեռնաշխարհի սողանքները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 103-109 (ռուսերեն) |

V. R. Boynagryan , A. V. Boynagryan

Антропогенные преобразования рельефа долины реки Мармарик и развитие вторичных техногенных геоморфологических процессов (Մարմարիկ գետի հովտի ռելիեֆի անթրոպոգեն վերափոխումները և երկրերդային տեխնածին գեոմորֆոլոգիական երևույթների զարգացումը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #3, էջ 27-32 (ռուսերեն) |

V. R. Boynagryan

Антропогенное воздействие на рельеф Армении и вторичные техногенные процессы (Հայաստանի ռելիեֆի անթրոպոգեն փոփոխությունները և երկրորդային տեխնածին երևույթները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #2, էջ 40-46 (ռուսերեն) |

V. R. Boynagryan

Селевые явления на Армянском нагорье (Սելավային երևույթները Հայկական լեռնաշխարհում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, (ռուսերեն) էջ 43-49 |

V. R. Boynagryan

Проявления карста и образование подземных пустот на Армянском нагорье (Կարստի արտացոլումները և ստորերկրյա դատարկությունների առաջացումը Հայկական լեռնաշխարհում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #3, էջ 31-37 |
1   2   3   4   5   6   7   8   13  |  See all