Vram N. Mughnetsyan
Biography
Education
Chair of Solid State Physics, YSU
1999–2003: Bachelors degree with honour in physics and pedagogics
2003–2005: Masters degree with honour in physics
2005–2008: PhD in Semiconductor Physics

Employment
2008 – present: Junior researcher, Research laboratory of the Chair of solid state physics, YSU
2015 – present: Lecturer, Department of Medical Physics, Yerevan State Medical University after Mkhitar Hetatsi
2017- present: Head of Educational Laboratory of the chair of Solid State Physics

Specialization
Low dimensional systems and nanostructures

Awards and Grants
The President of Republic of Armenia Prize 2013 in the field of Physics
2010-2012 “Effects of spin-orbit interaction and hydrostatic pressure on impurity states and optical properties in semiconductor quantum rings” Armenian State Committee of Science (11B-1c039).
2013-2015 “'Electron-phonon interaction in Si/Ge quantum dot heterostructures Armenian State Committee of Science-Rusian Foundation of Fundamental Investigations (13RF-09).
2014-2015 “Spin interactions in magnetic and non-magnetic quantum rings and their applications” The Armenian National Science and Education Fund (ANSEF).
2013-2015 “Spin interactions in the structures based on magnetic and non-magnetic quantum rings and their applications” Armenian State Committee of Science.
2016-2017 “Effect of spin interactions and elastic strain on optical and kinetic properties of InAs/GaAs quantum rings and superlattices: theory and potential applications” The Armenian National Science and Education Fund (ANSEF) (nano-4199, principal investigator).

vram@ysu.am

Vram N. Mughnetsyan

Researcher | Faculty of Physics - Solid State Physics Research Laboratory
 
 

Article

V. N. Mughnetsyan, A. A. Kirakosyan

Elastic strain distribution in one layer quantum ring superlattice (Առաձգական դեֆորմացիաների բաշխումը քնավտային կետերի միաշերտ գերցանցում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 121–123 |

Vram Mughnetsyan, Albert Kirakosyan

Strain distribution and band structure of InAs/GaAs quantum ring superlattice | Superlattices and Microstructures, 2017, 112, 318-327 pp. |

V. Mughnetsyan, A. Kirakosyan, A. Manaselyan

Effect of interdiffusion on band structure in GaAs/Ga1-xAlxAs quantum ring superlattices | 6-th International Conference on Nanomaterials, NANOCON-2014, Conference Proceedings. 2015, 1, p. 47-53 |

V. N. Mughnetsyan, A. A. Kirakosyan, A. Manaselyan

Effect of interdiffusion on nonlinear intraband light absorption in Gaussian-shaped double quantum rings | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2015, 70, 210-216 pp. |

V. N. Mughnetsyan, A. A. Kirakosyan, V. L. Aziz Aghchegala

Effect of interdiffusion on electronic states of strain-free Gaussian-shaped double quantum ring superlattice | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2015, 65, 30-35 pp. |
1   2   3   4   5   6  |  See all
 

Thesis

V. N. Mughnetsyan, A. A. Kirakosyan

Elastic Strain Distribution in one layer InAs/GaAs Quantum Ring Superlattice. | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 2015, p. 59-60