Yester S. Manukyan
Biography
Education
1996 - 2000: Yerevan State University, Faculty of Geology (Bachelor's degree)
2000 - 2002: Yerevan State University, Faculty of Geology (master's degree)

Scientific Degree
2014 PhD in Geological Sciences

Work experience
2002 - 2015: Operator of Geography and Geology dean’s room in YSU. Since 2015 Assistant, Department of Geography and Geology, Chair of Cartography and Geoorphology
Assistant, Chair of Cartography and Geomorphology

List of Subjects
"Geology of Alpine-Himalayan Belt" (laboratory), "Geotectonics" (laboratory), "Geoecology in Cadastral Work", "Geology", "Geometrical Levelling" (laboratory), "Geomorphology"

Academic Circles
Applying Geology, Natural and Technogenicen Geospheres, Land Survey, Study of Engineering-Geodesic problems

Languages
Armenian, Russian, English

Participation in International Events
RA, RF

Social Activity
Scientific Secretary of the faculty of Geography and Geology

Yester S. Manukyan

Associate Professor | Faculty of Geography and Geology - Chair of Cartography and Geomorphology
 
 

Book

Ե. Ս. Մանուկյան

Գեոմորֆոլոգիայի դաշտային պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման ուսումնամեթոդական ուղեցույց | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 40 էջ
 

Article

P. G. Davtyan, T. P. Davtyan, Ye. S. Manukyan, A. H. Vardanyan

Հողերի դեգրադացիայի վրա գյուղատնտեսական աշխատանքների ազդեցության վերլուծությունն ու գնահատումը (Լոռու մարզի օրինակով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 185-191 |

M. A. Grigoryan , Ye. S. Manukyan

Ողջաբերդի սողանքային տարածքի ուսումնասիրությունների առկա խնդիրները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 3-9 |

M. A. Grigoryan , G. V. Markosyan , Ye. S. Manukyan

Սողանքային երևույթների ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական մեթոդների արդյունավետ համալիրի ընտրությունը (ՁՈՐԱՀԷԿ-ի սողանքի օրինակով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 160-166 |

Պ. Գ. Դավթյան, Ա. Հ. Հովհաննիսյան, Ե. Ս. Մանուկյան, Տ. Պ. Դավթյան, Ա. Հ. Վարդանյան

ՀՀ հողերի դեգրադացիայի վրա անտառահատումների և անտառային հրդեհների ազդեցության գնահատումը (Լոռու մարզի օրինակով) | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 101-104 |

Григорян М. А., Варданян В. П., Манукян Е. С.

Подземный сток бассйна озера Севан (по данным электроразведки) | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 208-213 |

S. S. Manukyan, Ye. S. Manukyan

Физико-геологическая модель проектируемого гидротехнического объекта как основа выбора комплекса геофизических методов исследований (Նախագծվող հիդրոտեխնիկական օբյեկտի ֆիզիկաերկրաբանական մոդելը, որպես ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական համալիր եղանակների ընտրման հիմք) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 71-74 (ռուսերեն) |

Ե. Ս. Մանուկյան

Սևանա լճի ջրահավաք ավազանի ժամանակակից ու հնառելիեֆների կապը և ստորերկրյա ջրերի բաշխվածությունը | ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսական զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017, էջ 310-313 |

Հ. Ա. Բաբայան, Ե. Ս. Մանուկյան

Գետերի ջրերի հողամեկուսացումը և տեխնոլոգիական զարգացմանն ուղղված մոտեցումը | ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսական զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017, էջ 298-301

Манукян Е. С., Минасян Р. С.

Характерные физико-гидрогеологические модели водосборного бассейна оз.Севан | Երկրաբանության աշխարհագրության և էկոլոգիայի արդի հիմնախնդիրները Էդ.Խ.Խարազյանի ծննդյան 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի հոդվածների ժողովածուի 2012թ. նոյեմբերի 18-19, ԵՊՀ, Երևան-2014, էջ 243-247

Мирзоян Л. Б., Манукян Е.С.

Геолого-геофизические критерии выделения глубинных разломов на территории Республики Армения | Сборник научных трудов "Геология в развивающемся мире" Пермь, 2014г, с. 242-246.

Манукян Е. С., Минасян Р. С.

К вопросу о комплексировании палеогидрогеологических и гидрофизических методов исследований в связи с выявлением ресурсов подземных вод | Երկրաֆիզիկայի, ինժեներային սեյսմաբանության և սեյսմակայուն շինարարության արդի հիմնախնդիրները, ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված երիտասարդ գիտնականների առաջին միջազգային գիտաժողովի գիտական աշխատությունների ժողովածու, (12-16 մայիսի 2013թ. ՀՀ, Ծաղկաձոր), ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն” հրատարակչություն 2013, էջ 282-284.

Манукян Е. С.

Палеогидрогеологическое картирование геоэлектрическими методами в пределах водосборного бассейна оз.Севан. | ԵՊՀ, Հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈւԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, N1, 2013, էջ 40-43.

Միրզոյան Լ.Բ., Թադևոսյան Լ.Կ., Մանուկյան Է.Ս.

ՀՀ հյուսիսի ռեգիոնալ բեկվածքների անջատումը և Սպիտակի բեկվածքային հանգույցը | Պրոֆեսոր Պ.Ս.Բոշնաղյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, 2010թ., էջ 17-19 |