Yeva B. Dalyan
Biography
Education
1971: Graduated from Faculty of Physics, Yerevan State University

Academic degree
Candidate of phys.-math. sci. (03.00.02 - Biophysics) - “The structural peculiarities of DNA at the interaction with transition metal ions and alkaline pH”, 1987, Institute of Physics of Georgian Academy of Science, Tbilisi.
Doctor of phys.-math. sci.(01.04.14 - Molecular Physics) - “The structure of DNA-ligand complexes. Reversible and irreversible binding mode”, 2003, Institute of Applied Problem of Physics of Armenian Academy of Science, Yerevan.

Professional experience
2006: Head of Department of Molecular Physics, Faculty of Physics, YSU.
1994 - 2005: Docent of Department of Molecular Physics, Faculty of Physics, YSU.
2003 - 2004: Investigator at the University of Toronto ( Canada) in the frame of NATO grant LST.CLG.979777.
1998: Visiting investigator at the University of Florence, Italy.
1987 - 1994: Senior Scientific Researcher of Department of Molecular Physics, Faculty of Physics, YSU.
1975 - 1987: Junior Scientific Researcher of Department of Molecular Physics, Faculty of Physics, YSU.
1971 - 1975: Lab. Assistant of Department of Molecular Physics, Faculty of Physics, YSU.

Academic courses
"Molecular Physics" for 1-st year bachelor students, YSU
"Introduction to Biophysics" for 3-rd year bachelor students, YSU
"Physics of Proteins and Nucleic Acids" for1-st year master students, YSU
“Hydration of DNA” for 2-st year master students, YSU

Scale of professional interests
The investigation of thermostability and conformation of DNA in different condition (acidic and alkaline pH, mono- and bivalent metal ions). Determination of molecular mechanisms of interaction of DNA with antitumor (cis-platin) and potential antitumor (Pt- and Ru- complexes, porphyrins and metalloporphyrins) preparations

Participation in grant projects
1994: RYX000 from International Science Foundation
1998 - 1999: CRDF #AB1-963/ NFSAT #ACB-014-98
1999 - 2000: ISTC #A-301.1
2000 - 2001: CRDF #AB2-2006
2002 - 2004: NFSAT #MB 078/CRDF #12027
2002 - 2006: ISTC A-773
2002 - 2007: ISTC #A-301.2
2003 - 2004: NATO LST.CLG.979777
2011 - 2013: Joint Armenia-Belarus grant, "11РБ-017"
2013 - 2015: Grant of SCS RA #13-1F094

Professional membership
Member of the 051 - “Biophysics” Special Council of High Attestation Commission of Armenia.

Languages
Armenian, Russian, English

yeva@ysu.am

Yeva B. Dalyan

Head of Chair | Faculty of Physics - Chair of Molecular Physics
 
 

Book

Ե.Բ.Դալյան, Վ.Ի.Վարդանյան, Կ.Կ.Քարամյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս I (վերահրատ.)// ԵՊՀ, Երևան, 2012, էջ79

Ե.Բ.Դալյան, Վ.Ի.Վարդանյան, Կ.Կ.Քարամյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս II // ԵՊՀ, Երևան, 2009, էջ24

Ե.Բ.Դալյան, Վ.Ի.Վարդանյան, Կ.Կ.Քարամյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս I // ԵՊՀ, Երևան, 2006, էջ72
 

Article

Ye. B. Dalyan, L. G. Aslanyan, I. V. Vardanyan

The influence of urea on G-quadruplex and i-motif structures in complementary DNA sequences (Միզանյութի ազդեցությունը i-մոտիֆ և G-քուադրուպլեքս կառուցվածքների վրա ԴՆԹ-ի կոմպլեմենտար հաջորդականություններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #2, էջ 115-122 |

L. R. Aloyan, Y. B. Dalyan, S.G Haroutiunian

The influence of CuTOEPyP4 porphyrin on DNA damage induced by high energy electron beam radiation. | Albany 2019: 20th Conversation, 85-86 էջ

L.R. Aloyan, Y.B. Dalyan, S.G. Haroutiunian

The influence of FeTOEPyP4 porphyrins on DNA damage induced by high energy electron beam radiation. | International Conference on Nuclear and Radiation Physics and Materials: NRPM 2019, 68 էջ

L.R. Aloyan, L.G. Aslanyan, Y.B. Dalyan

High energy electron beam radiation influence on DNA in the presence of porphyrins | ISTC International Workshop: Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding, 2018, 38-39 էջ

Gohar Tsakanova, Elina Arakelova, Violetta Ayvazyan, Anna Ayvazyan, Stepan Tatikyan, Rouben Aroutiounian, Yeva Dalyan, Samvel Haroutiunian, Vasili Tsakanov, Arsen Arakelyan

Two-photon microscopy imaging of oxidative stress in human living erythrocytes | Biomedical optics express. 2017, Vol. 8, No. 12, 5834-5846 pp. |
1   2   3   4   5   6   7   8   14  |  See all
 

Thesis

L. R. Aloyan, Y.B. Dalyan

The melting of DNA in the presence of meso-tetra-pyridyl porphyrins with different peripheral substituents | JBSD, V 31, N 1, p.56 (2013)

I.V. Vardanyan, Y.B. Dalyan, D.Yu. Lando

Interaction of Porphyrins with tRNA.The influence of Ionic Strength | Biophysical Society 56th Annual Meeting, February 25-29, 2012, San Diego, USA, Abstract issue, Biophysical Journal, Vol. 102 Iss. 3, S1, p. 635a. (2012)

Z. Karayan, I. Grigoryan, G. Ananyan, Ye. B. Dalyan

Comparative study of complexes H2TOEPyP4 and Cu(II) TOEPyP4 porphyrins with DNA modified by cisDDP | Perspectives for development of molecular and cellular biology III, Proceedings. Sept. 26-29, p.130-136, 2012

Ananyan G. V, Avetisyan A. A., Aloyan L. R., Dalyan Y. B.

The Stability of DNA-Porphyrin Complexes in the Ppresence of Mn(II) ions | International Symposium “Solvation and Ionic Effects in Biomolecules: Theory to Experiment”, Tsakhkadzor, Armenia, Book of abstracts, p. 37 (2010)

I. Vardanyan, Y. Dalyan

The influence of pH on Binding of Zn-meso-tetra-(4N-hydroxyethyl-pyridyl) porphyrin with tRNA | An International Symposium on “Solvation and Ionic Effects in Biomolecules: Theory to Experiment”, May 17-21, 2010, Tsakhkadzor, Armenia , Abstracts, p. 40.
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all