Yeva B. Dalyan
Biography
Education
1971: Graduated from Faculty of Physics, Yerevan State University

Academic degree
Candidate of phys.-math. sci. (03.00.02 - Biophysics) - “The structural peculiarities of DNA at the interaction with transition metal ions and alkaline pH”, 1987, Institute of Physics of Georgian Academy of Science, Tbilisi.
Doctor of phys.-math. sci.(01.04.14 - Molecular Physics) - “The structure of DNA-ligand complexes. Reversible and irreversible binding mode”, 2003, Institute of Applied Problem of Physics of Armenian Academy of Science, Yerevan.

Professional experience
2006: Head of Department of Molecular Physics, Faculty of Physics, YSU.
1994 - 2005: Docent of Department of Molecular Physics, Faculty of Physics, YSU.
2003 - 2004: Investigator at the University of Toronto ( Canada) in the frame of NATO grant LST.CLG.979777.
1998: Visiting investigator at the University of Florence, Italy.
1987 - 1994: Senior Scientific Researcher of Department of Molecular Physics, Faculty of Physics, YSU.
1975 - 1987: Junior Scientific Researcher of Department of Molecular Physics, Faculty of Physics, YSU.
1971 - 1975: Lab. Assistant of Department of Molecular Physics, Faculty of Physics, YSU.

Academic courses
"Molecular Physics" for 1-st year bachelor students, YSU
"Introduction to Biophysics" for 3-rd year bachelor students, YSU
"Physics of Proteins and Nucleic Acids" for1-st year master students, YSU
“Hydration of DNA” for 2-st year master students, YSU

Scale of professional interests
The investigation of thermostability and conformation of DNA in different condition (acidic and alkaline pH, mono- and bivalent metal ions). Determination of molecular mechanisms of interaction of DNA with antitumor (cis-platin) and potential antitumor (Pt- and Ru- complexes, porphyrins and metalloporphyrins) preparations

Participation in grant projects
1994: RYX000 from International Science Foundation
1998 - 1999: CRDF #AB1-963/ NFSAT #ACB-014-98
1999 - 2000: ISTC #A-301.1
2000 - 2001: CRDF #AB2-2006
2002 - 2004: NFSAT #MB 078/CRDF #12027
2002 - 2006: ISTC A-773
2002 - 2007: ISTC #A-301.2
2003 - 2004: NATO LST.CLG.979777
2011 - 2013: Joint Armenia-Belarus grant, "11РБ-017"
2013 - 2015: Grant of SCS RA #13-1F094

Professional membership
Member of the 051 - “Biophysics” Special Council of High Attestation Commission of Armenia.

Languages
Armenian, Russian, English

yeva@ysu.am

Yeva B. Dalyan

Head of Chair | Faculty of Physics - Chair of Molecular Physics
 
 

Book

Ե.Բ.Դալյան, Վ.Ի.Վարդանյան, Կ.Կ.Քարամյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս I (վերահրատ.)// ԵՊՀ, Երևան, 2012, էջ79

Ե.Բ.Դալյան, Վ.Ի.Վարդանյան, Կ.Կ.Քարամյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս II // ԵՊՀ, Երևան, 2009, էջ24

Ե.Բ.Դալյան, Վ.Ի.Վարդանյան, Կ.Կ.Քարամյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս I // ԵՊՀ, Երևան, 2006, էջ72
 

Article

Ye. B. Dalyan, L. G. Aslanyan, I. V. Vardanyan

The influence of urea on G-quadruplex and i-motif structures in complementary DNA sequences (Միզանյութի ազդեցությունը i-մոտիֆ և G-քուադրուպլեքս կառուցվածքների վրա ԴՆԹ-ի կոմպլեմենտար հաջորդականություններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #2, էջ 115-122 |

L. R. Aloyan, Y. B. Dalyan, S.G Haroutiunian

The influence of CuTOEPyP4 porphyrin on DNA damage induced by high energy electron beam radiation. | Albany 2019: 20th Conversation, 85-86 էջ

L.R. Aloyan, Y.B. Dalyan, S.G. Haroutiunian

The influence of FeTOEPyP4 porphyrins on DNA damage induced by high energy electron beam radiation. | International Conference on Nuclear and Radiation Physics and Materials: NRPM 2019, 68 էջ

L.R. Aloyan, L.G. Aslanyan, Y.B. Dalyan

High energy electron beam radiation influence on DNA in the presence of porphyrins | ISTC International Workshop: Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding, 2018, 38-39 էջ

Gohar Tsakanova, Elina Arakelova, Violetta Ayvazyan, Anna Ayvazyan, Stepan Tatikyan, Rouben Aroutiounian, Yeva Dalyan, Samvel Haroutiunian, Vasili Tsakanov, Arsen Arakelyan

Two-photon microscopy imaging of oxidative stress in human living erythrocytes | Biomedical optics express. 2017, Vol. 8, No. 12, 5834-5846 pp. |
1   2   3   4   5   6   7   8   14  |  See all
 

Thesis

Dalyan Y. B., Haroutiunian S. G., Ananyan G. V.

The structural peculiarities of some DNA – porphyrin complexes | Int. Conf.DNA Conformation, Modification and Recognition in Biomedicine, 2000, Jule 2-5 Brno, Chech. Republic, Book of Abstracts, p.76

Dalyan Y. B., Haroutiunian S. G., Ananyan G. V., Sahakyan L.A, Madakyan V. N, Kazaryan R. K.

The structural properties of DNA–Metalloporphyrin complexes | 5-th Int. Symp. On Applied Bioinorganic Chemistry (5ISASC), 1999, 13-17 April, Corfu, Greece, Book of Abstracts, p.281

Haroutiunian S.G. , Vardevanian P.O. , Dalian E.B., Antonian A.P., Karapetian A.T., Terzikian G.A.

DNA modification in DNA-cis-platinum complexes | Journal of Biomol. Structure & Dynamics, 1995, 12, 86

Aslanian V.M., Haroutiunian S.G., Dalian E.B., Lando D.Yu., Shpakovski A.G.

The specific interaction of ligands on AT- and GC- base pairs of DNA | Biophysics,1988, 33, 3, 430 (in Russian)
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all