Yeva B. Dalyan
Biography
Education
1971: Graduated from Faculty of Physics, Yerevan State University

Academic degree
Candidate of phys.-math. sci. (03.00.02 - Biophysics) - “The structural peculiarities of DNA at the interaction with transition metal ions and alkaline pH”, 1987, Institute of Physics of Georgian Academy of Science, Tbilisi.
Doctor of phys.-math. sci.(01.04.14 - Molecular Physics) - “The structure of DNA-ligand complexes. Reversible and irreversible binding mode”, 2003, Institute of Applied Problem of Physics of Armenian Academy of Science, Yerevan.

Professional experience
2006: Head of Department of Molecular Physics, Faculty of Physics, YSU.
1994 - 2005: Docent of Department of Molecular Physics, Faculty of Physics, YSU.
2003 - 2004: Investigator at the University of Toronto ( Canada) in the frame of NATO grant LST.CLG.979777.
1998: Visiting investigator at the University of Florence, Italy.
1987 - 1994: Senior Scientific Researcher of Department of Molecular Physics, Faculty of Physics, YSU.
1975 - 1987: Junior Scientific Researcher of Department of Molecular Physics, Faculty of Physics, YSU.
1971 - 1975: Lab. Assistant of Department of Molecular Physics, Faculty of Physics, YSU.

Academic courses
"Molecular Physics" for 1-st year bachelor students, YSU
"Introduction to Biophysics" for 3-rd year bachelor students, YSU
"Physics of Proteins and Nucleic Acids" for1-st year master students, YSU
“Hydration of DNA” for 2-st year master students, YSU

Scale of professional interests
The investigation of thermostability and conformation of DNA in different condition (acidic and alkaline pH, mono- and bivalent metal ions). Determination of molecular mechanisms of interaction of DNA with antitumor (cis-platin) and potential antitumor (Pt- and Ru- complexes, porphyrins and metalloporphyrins) preparations

Participation in grant projects
1994: RYX000 from International Science Foundation
1998 - 1999: CRDF #AB1-963/ NFSAT #ACB-014-98
1999 - 2000: ISTC #A-301.1
2000 - 2001: CRDF #AB2-2006
2002 - 2004: NFSAT #MB 078/CRDF #12027
2002 - 2006: ISTC A-773
2002 - 2007: ISTC #A-301.2
2003 - 2004: NATO LST.CLG.979777
2011 - 2013: Joint Armenia-Belarus grant, "11РБ-017"
2013 - 2015: Grant of SCS RA #13-1F094

Professional membership
Member of the 051 - “Biophysics” Special Council of High Attestation Commission of Armenia.

Languages
Armenian, Russian, English

yeva@ysu.am

Yeva B. Dalyan

Head of Chair | Faculty of Physics - Chair of Molecular Physics
 
 

Book

Ե.Բ.Դալյան, Վ.Ի.Վարդանյան, Կ.Կ.Քարամյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս I (վերահրատ.)// ԵՊՀ, Երևան, 2012, էջ79

Ե.Բ.Դալյան, Վ.Ի.Վարդանյան, Կ.Կ.Քարամյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս II // ԵՊՀ, Երևան, 2009, էջ24

Ե.Բ.Դալյան, Վ.Ի.Վարդանյան, Կ.Կ.Քարամյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս I // ԵՊՀ, Երևան, 2006, էջ72
 

Article

L.R. Aloyan, L.G. Aslanyan, Y.B. Dalyan

High energy electron beam radiation influence on DNA in the presence of porphyrins | ISTC International Workshop: Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding, 38-39 էջ

L. R. Aloyan, Y. B. Dalyan, S.G Haroutiunian

The influence of CuTOEPyP4 porphyrin on DNA damage induced by high energy electron beam radiation. | Albany 2019: 20th Conversation, 85-86 էջ

L.R. Aloyan, Y.B. Dalyan, S.G. Haroutiunian

The influence of FeTOEPyP4 porphyrins on DNA damage induced by high energy electron beam radiation. | International Conference on Nuclear and Radiation Physics and Materials: NRPM 2019, 68 էջ

Gohar Tsakanova, Elina Arakelova, Violetta Ayvazyan, Anna Ayvazyan, Stepan Tatikyan, Rouben Aroutiounian, Yeva Dalyan, Samvel Haroutiunian, Vasili Tsakanov, Arsen Arakelyan

Two-photon microscopy imaging of oxidative stress in human living erythrocytes | Biomedical optics express. 2017, Vol. 8, No. 12, 5834-5846 pp. |

Yeva B. Dalyan, Ishkhan Vardanyan, Lusine Aslanyan, Tigran V. Chalikian, Jordan Ko, Byul G.Kim

Effect of urea on G-quadruplex stability | Journal of Physical Chemistry B. 2017, 121, pp. 6511-6519 |

Н. Г. Каpапетян, Г. В. Ананян, Е. Б. Далян, C. Г. Аpутюнян

Плавление ДНК опуxоленоcящиx кpыc, леченыx мезо-тетpа(4-n-гидpокcиэтилпиpидил)поpфиpином и его AG-, ZN-, CO-пpоизводными | Биофизика. 2017, 62, 3, стр. 458–463

Ani A. Avetisyan, Ishkhan V. Vardanyan, Yeva B. Dalyan

Thermodynamics of interaction of meso-tetra-(4Noxyethylpyridyl) porphyrin and its Cu(II)- and Co(II)- containing derivatives with A and B forms of DNA | Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 2017, Vol. 21, Issue 11, 731-738 pp.

Gohar Tsakanova, Elina Arakelova, Violetta Ayvazyan, Anna Ayvazyan, Stepan Tatikyan, Rouben Aroutiounian, Yeva Dalyan, Samvel Haroutiunian, Vasili Tsakanov, Arsen Arakelyan

Two-photon microscopy imaging of oxidative stress in human living erythrocytes․ | BIOMEDICAL OPTICS EXPRESS, 2017, Vol. 8, No. 12, 5834-5846 pp.

V. M. Tsakanov, R. M. Aroutiounian, G. A. Amatuni, L. R. Aloyan, L. G. Aslanyan, V. Sh. Avagyan, N. S. Babayan, V. V. Buniatyan, Y. B. Dalyan, H. D. Davtyan, M. V. Derdzyan, B. A. Grigoryan, N. E. Grigoryan, L. S. Hakobyan, S. G. Haroutyunian, V. V. Harutiunyan, K. L. Hovhannesyan, V. G. Khachatryan, N. W. Martirosyan, G. S. Melikyan, A. G. Petrosyan, V. H. Petrosyan, A. A. Sahakyan, V. V. Sahakyan, A. A. Sargsyan, A. S. Simonyan, S. Sh.Tatikyan, G. V. Tsakanova, E. Tsovyan, A. S. Vardanyan, V. V. Vardanyan, A. S. Yeremyan, H. N. Yeritsyan, G. S. Zanyan

AREAL low energy electron beam applications in life and materials sciences | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2016, Volume 829, 248-253 pp. |

L. Aloyan, Y. Dalyan,

New Porphyrins/Calf Thymus DNA Complexes - Their Thermostability | Advanced Materials Research, V. 1084, pp. 554-558, (2015)

A. A. Avetisyan, Ye. B. Dalyan

Thermodynamics of interactions of CoTOEPyP4 porphyrin with A-DNA (CoTOEPyP4 պորֆիրինի A-ԴՆԹ-ի փոխազդեցության թերմոդինամիկան) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #3, էջ 40-45 |

L. R. Aloyan, Ye. B. Dalyan

Influence of cationic porphyrins on melting parameters of Calf Thymus DNA (Կատիոնային պորֆիրինների ազդեցությունը ԴՆԹ-ի հալման պարամետրերի վրա) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #1, էջ 51-56 |

V. G. Barkhudaryan, G. V. Ananyan, Y. B. Dalyan, S. G. Haroutiunian

Development of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA | Part I: meso-tetra-(4N-hydroxyethylpyridyl) porphyrin and its Ni-, Cu-, Co- and Zn- containing derivatives. Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 2014 18:07, 594-599. DOI: 10.1142/S1088424614500357

V. G. Barkhudaryan, G. V. Ananyan, Y. B. Dalyan, S. G. Haroutiunian

Development of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA. Part I: meso-tetra-(4N-hydroxyethylpyridyl) porphyrin | J. Porphyrins and Phthalocyanines, N 18, p. 594–599, (2014)

D.Y. Lando, I.E.Grigoryan, E.N. Galyuk, A.S. Fridman, Y.B. Dalyan, S.G. Haroutiunian

Kinetics of DNA thermal stability in the presence of cisplatin | Biological Journal of Armenia, 3(65), p. 14-22, (2013)

D.Y. Lando, I.E. Grigoryan, A.S. Fridman, E.N. Galyuk, Y.B. Dalyan, S.G. Haroutiunian

Evaluation of errors in determination of DNA melting curve registered with differential scanning calorimetry | Biological Journal of Armenia, 2(65), p.6-12, (2013)

V. G. Barkhudaryan, G. V. Ananyan, Ye. B. Dalyan

Characterization of binding modes of water-soluble porphyrins at complexation with DNA in presence of hard peripheral radicals | Int. Conf. Phys. Concepts of Nucl. Acid Struct. And Behavior Fuded by Volkswagenstiftung, June 27-29, 2013, pp. 32-34

Barkhudaryan V. G., Ananyan G. V., Dalyan Y. B.

Characterization and differentiation of binding modes of water-soluble porphyrins at complexation with DNA | Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 2013.Vol. 31, No. S1, 1–139

N. H. Barkhudaryan, O.V. Hunanyan , F. P. Sarukhanyan, H. M. Stepanyan, H. H. Zakaryan, I. E. Grigoryan, Y. B. Dalyan

Study of molecular mechanisms of anti-tumor effect of hemorphyn-7 in vivo | Medical Science of Armenia, v.52, No1 p.21-32, (2012)

L.S.Abgaryan , Y.B.Dalyan

Intercellular effect of metal containing meso-tetra-(4N-oxyethylpyridyl) porphyrins: citotoxicity to two photon imaging | Biol. Journal of Armenia, 3(64), p.109-113, (2012)

D.Y. Lando, C.L. Chang, I.E. Grigoryan, S.G. Haroutiunian, Y.B. Dalyan, C.-K. Hu

A Computer program for differential scanning micro- and nano- calorimeters | The International Scientific Conference “Molecular, Membrane and Cellular bases of functioning biosystems and the X Congress of Belarusian Public Association of photobiologists and biophysicists”, June 19-21, Minsk, Belarus, 2012, № 2, p. 288-290

Ananyan G., Avetisyan A., Aloyan L., Dalyan Y.

The stability of DNA-porphyrin complexes in the presence of Mn(II) ions | Biophys. Chem. 156 (1) pp. 96-101 (2011)

Варданян И.В., Галюк Е.Н, Ландо Д.Ю., Далян Е.Б

Взаимодействие металлопорфирина CuTOEPyP4 с транспортной РНК | Вестник МАНЭБ, Том 16 No5, вып. 2, с. 26-30, (2011)

I. E. Grigoryan, Ye. B. Dalyan, S. G. Haroutiunian

Comparative analysis of the effects of platinum compounds on thermostability of DNA (ԴՆԹ-ի ջերմակայունության վրա պլատինային միացությունների ազդեցության համեմատական ուսումնասիրություններ ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #3, էջ 52–57 |

Abgaryan L.S., Sarkisyan G.S., Dalyan Y.B.

Imaging of Mammalian Cells-AgTOEPyP4 Complexes with Two Photon Microscopy | Vestnik MANEB, 2010, v.15, Nо.5, p.106-109

Dalyan Y.B., Vardanyan I.V., Chavushyan A.S., Balayan G.

Peculiarities of Interaction of Porphyrins with tRNA at Low Ionic Strength | J. of Biomol. Structure & Dynamics, v.28, N.1, p.123-131, 2010

Y. Dalyan, I. Vardanyan, A. Chavushyan

Peculiarities of Interaction of Porphyrins with tRNA | Abstracts of Albany 2009: 16th Conversation. June 16-20, Albany, New York, USA, Abstract #63. J Biomol Struct Dyn 26, 787-927 (2009)

Sulyman S. A., Ghazaryan A.A. , Dalyan Y.B.

Binding of new Fe(II)-containing porphyrins to DNA. Effect of ionic strength | "Armenian Journal of Physics", 2009, v.2, No.2, p.139-145 www.flib.sci.am

Saffa Aldeen A. Sulyman, A. A. Ghazaryan, Ye. B. Dalyan

The interaction of Ag-containing porphyrins with DNA at high ionic strength (Аg պարունակող պորֆիրինների փոխազդեցությունը ԴՆԹ-ի հետ բարձր իոնական ուժի դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2009, #2, էջ 55–59 |

Ye. B. Dalyan, I. V. Vardanyan

Влияние pH на взаимодействие CuTOEPyP4 с ДНК (pH-ի ազդեցությունը ԴՆԹ-ի հետ CuTOEPyP4-ի փոխազդեցության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 97-100 (ռուսերեն) |

Dalyan Y.B, Vardanyan I.V

The influence of рН on the interaction of CuTOEPyP4 with DNA | Proceedings of the YSU, 2008, N. 3, p.97-100. (in Russian)

I. Vardanyan, A. Chavushyan, Y. Dalyan

Interaction of mesotetra (4N-hydroxyethylpyridyl) porphyrin with tRNA from E.Coli | International Conference “Biotechnology and Health”-2 & DAAD Alumni seminar, April 21-25, 2008, Yerevan, Book of Abstract, p.158-159

Далян Е.Б, Варданян И. В

Влияние рН на взаимодействие CuTOEPyP4 с ДНК | Ученые Записки ЕГУ, No 3, с.97-100 (2008)

Y.Dalyan, L.Abgaryan, G.Sarkisyan, S.Haroutiunian

Comparative analysis of the effects of Cu and Ni ions on the thermostability of DNA | Electronic Journal of NAS of RA, 2(11), 2008, p.7-10

J. Monaselidze, G. Majagaladze, Sh. Barbakadze, D. Khachidze, M. Gorgoshidze, Y. Kalandzdze, S. G. Haroutiunian, Y. B. Dalyan, V. I. Vardanyan

Microcalorimetric Investigation of DNA, poly(dA)poly(dT) and poly[d(A C)]poly[d(G T)] melting in the presence of Water Soluble (Meso tetra (4 N oxyethylpyridyl) Porphyrin) and its Zn Complex | Journal of Biomol. Structure & Dynamics, 2007, v. 25, No. 4, p. 419-424

L.R. Aloyan, G.V. Ananyan, V.I. Vardanyan, Y.B. Dalyan

The Influence of ionic strength on the interactionof Porphyrins with DNA | Vestnik SPSU, V 4, N2, pp. 48-52 (2007)

Aloyan L, Ananyan G., Vardanyan V. , Dalyan Y.

The influence of ionic strength on the binding of porphyrins with DNA | Vestnik SPbSU.Ser.4 Physics, Chemistry, No. 2, p.48-52, 2007

N.H.Karapetyan, G.V.Ananyan, L.V.Torosyan, Y.B.Dalyan

Structural features of the Tumor’s DNA on the presence of AgT4OEPyP | Vestnik SPbSU.Ser.4 Physics, Chemistry, 2007, #2, 53-57 (in Russian)

S.Haroutiunian, Y.Dalyan, A.Ghazaryan, T.Chalikian

Thermodinamic profile of interaction of porphyrins with nucleic acids | Brilliant Light in Life and Material Science, V. Tsakanov & H.Wiedemann (eds), 2007, Springer, p. 213-218

L. R. Aloyan, G. V. Ananyan, V. I. Vardanyan, Ye. B. Dalyan

Влияние боковых групп порфиринов на их взаимодействие с ДНК (ԴՆԹ-ի հետ պորֆիրինների փոխազդեցության վրա նրանց կողմնային խմբերի ազդեցությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #3, էջ 40-45 (ռուսերեն) |

N. H. Karapetyan, K. K. Karamyan, Ye. B. Dalyan

Зависимость термодинамических параметров ДНК фасоли от содержания 137Cs и 40K (Լոբու ԴՆԹ-ի ջերմադինամիկ պարամետրերի կախվածությունը 137Cs-ի և 40K-ի պարունակությունից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #2, էջ 97-104 (ռուսերեն) |

A. A. Ghazaryan, Y. B. Dalyan, G. Haroutiunian, V. I. Vardanyan, R. K. Ghazaryan, T. V. Chalikian

Thermodynamics of Interactions of TAlPyP4 and AgTAlPyP4 Porphyrins with Poly(rA) poly(rU) and Poly(rI)poly(rC) Duplexes | J. of Biomol. Structure & Dynamics, v.24, No.1, p.67-74, 2006

, Y.Dalyan, S.Haroutiunian, A.Tikhomirova, N.Taulier, J.W. Wells, T.V.Chalikian

Thermodynamics of Interactions of Water-Soluble Porphyrins with RNA Duplexes | J. Amer. Chem. Soc., 2006, 128, No. 6, p.1914-1921

L. R. Aloyan, G. V. Ananyan, V. I. Vardanyan, Y. B. Dalyan

The Influence of peripheral substituents on Interaction of porphyrins with DNA | Scientific Notes of YSU, 3, pp. 40-45 (2006)

A. A. Ghazaryan, Ye. B. Dalyan, S. G. Haroutiunian, T. V. Chalikyan

Спектральное исследование взаимодействий TAlPyP(4) и AgTAlPyP(4) с poly(rG)poly(rC), poly(rI)poly(rC) и poly(rA)poly(rU) (TAlPyP(4)-ի և AgTAlPyP(4)-ի հետ poly(rG)poly(rC)-ի, poly(rI)poly(rC)-ի և poly(rA)poly(rU)-ի փոխազդեցությունների սպեկտրալ ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 73-79 (ռուսերեն) |

S. G. Haroutiunian, V. I. Vardanyan, Ye. B. Dalyan

Особенности комплексообразования макромолекул ДНК с низкомолекулярными лигандами (ԴՆԹ-ի մակրոմոլեկուլի կոմպլեքսառաջացման առանձնահատկությունները ցածրմոլեկուլային լիգանդների հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 3-34 (ռուսերեն) |

S.Haroutiunian, V.Vardanyan, Y.Dalyan

The peculiarity of complexation of DNA macromolecule with low molecular ligands | Scientific Reports of YSU, 2004, v.3, No.205 p.3-34 (in Russian)

Tikunov B. , Vardevanyan P.O., Gevorgyan E.S., Dalyan E.B, Karamyan K.K., , Karapetyan N.H

Stability of the DNA and grow parameters of wheat seeds of Armenian NPP location regions | Proceedings of the International Conference URM 2004, Yerevan, 2004, p.64-70

Dalyan Y.B., Haroutiunian T.S., Haroutiunian S.G., Vardevanyan P.O.

Melting of complexes of DNA-cis-DDP in acidic environment | Experimental and Molecular Medicine, 2003, v. 35, N 6, pp. 534-537

E.Sh. Mamasakhlisov, V.F. Morozov, Y.B. Dalyan

Some dynamic properties of random heteropolymers with correlation in sequence | Modern Problems of Cellular and Molecular Biophysics, Noyan Tapan, Yerevan, 2001, pp. 209-219

Y. B. Dalyan, S. G. Haroutiunian, G. V. Ananyan, V. I. Vardanyan, D. Y. Lando, V. N. Madakyan, R. K. Kazaryan, L. Messori, P.L. Orioli, A. S. Benight

Interactions of Meso-tetra-(4-N-oxyethylpyridyl) Porphyrin, Its 3-N Analog and Their Metallocomplexes with Duplex DNA | Journal of Biomol. Structure & Dynamics, 2001, v. 18, 677-687 |

L.Messori, A.Casini, D.Vullo, Y.B.Dalyan, S.G.Haroutiunian, P. Orioli

Effect of two representative antitumor ruthenium(III) complexes on thermal denaturation profiles of DNA | Inorganica Chimica Acta, 2000, 303, p. 283-286

S.G. Haroutiunian , E.B. Dalian, N.H.Karapetian

The Specific Influence of External Medium on Order-Desorder Transition of DNA | Int. Symp.Yerevan, 1998

Haroutiunian S.G., Dalyan Y.B., Morozov V.F., Mamasachlissov Eu.Sh., Shahinian M.S., Akhrem A.A., Lando D.Yu., Messori L., Orioli P.

Influence of cis- and trans-diamminedichloroplatinum(II) binding on the helix-coil transition of DNAs with different GC-content | Inorganica Chimica Acta, 1998, 275-276, 510-514

Haroutiunian S.G, Mamasakhlissov Eu.Sh., Dalyan Y.B., Morozov V.F., Khachikyan R.E., Vardevanyan P.O., Karapetyan A.T, P.Oriօli, B.Bruni

The modification of the spatial structure of DNA in its complexes with cis-DDP | Biophysics 1997, 42, 372-377. (in Russian)

Арутюнян С.Г., Мамасахлисов Е.Ш., Морозов В.Ф., Далян Е.Б., Хачикян Р.Э., Вардеванян П.О., Карапетян А.Т., Ориоли П., Бруни Б.

Модификация пространственной структуры ДНК в комплексе с цис-платиной | Биофизика, 1997, 42(2), с.372-377

S.G. Haroutiunian , P.O. Vardevanian , E.B. Dalian , A.T. Karapetian , G.A. Terzikian , N.H.Karapetian

The possible Structure DNA modifications in the presense of cisplatinum | Int. Conf. on Molecular Structural Boilogy, Viena, 1995

, Samvel G. Haroutiunian, Yeva B. Dalyan, , ,

Theoretical and experimental study of DNA helix-coil transition in acidic and alkaline medium | J. of Biomol. Structure & Dynamics, 1994, N 12, 355-362

Haroutiunian S.G., Dalian E.B., Khachikian R.E., Aslanian V.M.

Ionization specific influence of nitrogen bases on thermostability of AT- and GC-pairs of DNA | Biophysics 1990, v.35, No.4, p.588-593. (in Russian)

Haroutiunian S.G., Aslanian V.M., Dalyan Y.B., Lando D.Yu., Akhrem A.A.

A new method for determining the relative effect of ligands on AT- and GC-base pairs in DNA: application to metal ions, protons and two amino acids | Nucleic Acids Research, 1990, N 8, 6413-6418

Akhrem A.A. , Lando D.Yu, Haroutiunian S.G., Dalian E.B., Shpakovski A.G.

The helix-coil transitions in alkaline medium | Molecular Biology, 1989, v.23, No.2, p.518-524 (in Russian)

V. M. Aslanian, E. B. Dalian, S. G. Harutyunyan, V. A. Toumian

Структурные особенности ДНК в щелочной среде (ԴՆԹ-ի կառուցվածքային առանձնահատկությունները հիմնային միջավայրում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #2, էջ 80-85 (ռուսերեն) |

V. M. Aslanian, S. G. Harutyunian, Ye. B. Dalyan, H. S. Farshyan

Термическое плавление ДНК при щелочных pH (ԴՆԹ֊ի ջերմային հալումը հիմնային PH֊երի դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 148-150 (ռուսերեն) |

V. M. Aslanian, S. G. Harutyunian, Ye. B. Dalyan

Изучение механизма связывания стехиометрических концентраций ионов Mn² с ДНК (Mn² իոնների ստեխիոմետրիկ կոնցենտրացիաների դեպքում ԴնԹ-ի հետ կապման մեխանիզմի հետազոտումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 158-160 (ռուսերեն) |

Асланян В.М., Арутюнян С.Г., Далян Е.Б., Бабаян Ю.С., Ананян Г.В., Погосян М.К.

Конформационные превращения и стабильность ДНК в присутствии низкомолекулярных лигандов | Межвузовский сборник научных трудов "Физика", Изд. ЕГУ, 1985, вып.5, стр.173-183

V. M. Aslanian, Ye. B. Dalyan, Yu. S. Babayan

Влияние ионов Mg(2+) , Mn(2+) , Cu(2+) на структуру молекулы поляризованной кислоты при различных pH (Տարբեր pH-երի դեպքում Mg(2+), Mn(2+), Cu(2+) իոնների ազդեցությունը պոլիրիբոցիտիդիլային թթվի մոլեկուլի կառուցվածքի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #2, էջ 165-167 (ռուսերեն) |

Sorokin V.A., Blagoi Yu.P., Silina L.K., Dalian E.B., Babayan Yu.S., Aslanian V.M

The spectroscopic investigation of binding influence of bivalent manganese ions on conformation of polyribocitidilic acid | Molecular Biology, 1982, 16, 6, 1223. (in Russian)
 

Thesis

L. R. Aloyan, L. G. Aslanyan, Y. B. Dalyan

The DNA Damage Induced by Higher Energy Electrons in Presence of Porphyrins | BRITE(Biomarkers of Radiation In The Environment). 2017, p. 36 |

G. V. Ananyan, N. H. Karapetyan, S. G. Haroutiunian, Y. B. Dalyan

The features of complex formation of poly(dI-dC)2with porphyrins | Albany 2015:19th Conversation Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, V.33, S.1., 2015, p. 85. DOI:10.1080/07391102.2015.1032765

L. Aloyan, Y. Dalyan

Development of anticancer drug transporter on base of gold nanoparticles | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, Yerevan, Armenia, Abstracts Book, p. 70-71(2015) |

G. V. Ananyan, N. H. Karapetyan, S. G. Haroutiunian, Y. B. Dalyan

The features of complex formation of poly(dI-dC)2 with porphyrins | J. Biomolecular Structure and Dynamics, Vol. 33, S1, No.132, p.85, (2015)

L. Aslanyan, I. Vardanyan, Y. Dalyan

The investigation of sodium-induced G-quadruplex stability and thermodynamics in urea solutions | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 24-30 September 2015, Yerevan, Book of Abstracts, p.42 |

A. Avetisyan, Y. Dalyan

The comparative study of CuTOEPyP4-porphyrin with A- and B- forms of DNA | Int. Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization. 2015, p. 85-86 |

A. Avetisyan, Y. Dalyan

The Comparative Study of H2TOEPyP4 and CoTOEPyP4 Porphyrins with A-DNA | JBSD The 19th Conversation, 2015 Vol.33, No. 135, S1, p.87

Ishkhan Vardanyan, Yeva Dalyan

The Influence of the Form of tRNA on Complex Formation with Porphyrins | Biophysical Journal, Vol. 106, Issue 2, p. 282a (2014)

Vigen G. Barkhudaryan, Gayane V. Ananyan, Yeva B. Dalyan

Characterization and differentiation of binding modes of water-soluble porphyrins at complexation with DNA | Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 2013. v. 31, # S1, 56 |

Y. Dalyan, I. Vardanyan

The interaction of Zn metalloporphyrin with different forms of tRNA | Biophysical Journal, Vol. 104, Issue 2, S1, p. 263a, (2013)

L. R. Aloyan, Y.B. Dalyan

The melting of DNA in the presence of meso-tetra-pyridyl porphyrins with different peripheral substituents | JBSD, V 31, N 1, p.56 (2013)

I.V. Vardanyan, Y.B. Dalyan, D.Yu. Lando

Interaction of Porphyrins with tRNA.The influence of Ionic Strength | Biophysical Society 56th Annual Meeting, February 25-29, 2012, San Diego, USA, Abstract issue, Biophysical Journal, Vol. 102 Iss. 3, S1, p. 635a. (2012)

Z. Karayan, I. Grigoryan, G. Ananyan, Ye. B. Dalyan

Comparative study of complexes H2TOEPyP4 and Cu(II) TOEPyP4 porphyrins with DNA modified by cisDDP | Perspectives for development of molecular and cellular biology III, Proceedings. Sept. 26-29, p.130-136, 2012

Ananyan G. V, Avetisyan A. A., Aloyan L. R., Dalyan Y. B.

The Stability of DNA-Porphyrin Complexes in the Ppresence of Mn(II) ions | International Symposium “Solvation and Ionic Effects in Biomolecules: Theory to Experiment”, Tsakhkadzor, Armenia, Book of abstracts, p. 37 (2010)

I. Vardanyan, Y. Dalyan

The influence of pH on Binding of Zn-meso-tetra-(4N-hydroxyethyl-pyridyl) porphyrin with tRNA | An International Symposium on “Solvation and Ionic Effects in Biomolecules: Theory to Experiment”, May 17-21, 2010, Tsakhkadzor, Armenia , Abstracts, p. 40.

G. Ananyan , A. Avetisyan , Ye. Dalyan

The comparative study of CuTAlPyP(4) and CоTAlPyP(4) porphyrins with DNA | Int.Conf. Albany, 16th Conversation Issue, June 2009, v.26, #6, p. 901-902

A. Avetisyan, G. Ananyan, A. Ghazaryan, L. Aloyan, Ye. Dalyan

The Comparative Study of CuTButPyP4 and CoTButPyP4 Porphyrins with DNA | Int.Conf. “Biotechnology and health-3” & DAAD Alumni seminar. Yerevan, Armenia, October 15-17, 2009, p. 122

A.A. Ghazaryan, V.I. Vardanyan, L.R. Aloyan, M.A. Paytyan, E.B. Dalyan

The role of hydratation in “entropic” interaction of porphyrins with DNA | International Conference of Modern Problem of Chemical Physics, Yerevan, Armenia, book of Abstract, p.112 (2008)

G. V. Ananyan, A. A. Avetisyan, Ye. B. Dalyan

Комплексообразование H2TAlPyP4 и CoTAlPyP4 порфиринов с ДНК | Межд.конф. посвященная 100-летия со дня рождения НАН РА А.Б. Налбандяна “Современные проблемы химической физики”. Yerevan, Armenia, 21-24 октября 2008г. с.110

L.R. Aloyan, R.V. Zagharyan, Y.B. Dalyan

Thermodynamic investigation of the interaction with DNA of mezo-tetra-(3N-butylphyridyl) porphyrin and it’s Zn- containing analog | International Symposium “Problems of Biochemistry, Molecular, Radiation Biology and Genetics” Yerevan-Ashtarak, Armenia, book of Abstract, p.82 (2007)

Ananyan G. V, Aloyan L.R, Karapetyan N.H, Dalyan Y. B

Interaction of Mn(III)-containing porphyrins with DNA | Int.Conf. “New Polymers and Radioprotectors for Biology and Medicine”. Yerevan, Armenia, 8-10 October, p.11-12, 2007

Karapetyan N.H, Torosyan L.V., Ananyan G. V., Dalyan Y. B

B Сравнительное исследование параметров плавления ДНК в тканях здоровой, опухоленосящей и леченной порфирином мыши, в присутствии Mn2+ | Int.Symposium under the auspieces of UNESCO dedicated to the centenary of Academician N.M.Sissakian’s birth. "Problems of biochemistry, molecular, radiation biology and genetics". Yerevan-Ashtarak, 2007, p.55,

Карапетян Н.Г, Ананян Г.В., Далян Е.Б

Влияние AgT4OEPyP на термодинамические особенности опухолевой ДНК | Конф. “Современные проблемы молекулярной биофизики”, Санкт-Петербург 15-16 июня, 2006. с.37

Dalyan Y.B, Aloyan L.R., Ananyan G.V., Vardanyan V.I., Ghazaryan A.A

Interaction of Porphyrins with DNA. Effect of Central metal and Peripheral Substituents | XIII Symposium of intermolecular interaction and conformations of molecules, Saint -Petersburg, Russia, book of Abstract, p.181 (2006)

Далян Е.Б., Алоян Л.Р., Ананян Г.В., Варданян В.И., Казарян А.А

Взаимодействие порфиринов с ДНК. Эффект центрального металла и бокового радикала | XIII Симпозиум по межмолекулярному взаимодействию и конформациям молекул. Санкт-Петербург 19-23 июня, 2006, с. 181

Алоян Л.Р., Ананян Г.В., Далян Е.Б

Взаимодействие порфиринов с ДНК. Эффект ионной силы | Конф. "Современные проблемы молекулярной биофизики". Санкт-Петербург 15-16 июня, с. 31, 2006

L.R. Aloyan, V.I. Volodya , Y.B. Dalyan

Interaction of Zn-containing meso-tetra-(3N-pyridyl) porphyrins with DNA. Effect of Peripheral Substituents. | International Symposium on Hydration and Thermodynamics of Molecular Recognition, Tsakhadzor, Armenia, Abstracts, p. 55 (2005)

L.R. Aloyan, V.I. Vardanyan, Y.B. Dalyan

The effect of peripheral substituent on interaction of meso-tetra-(3N-pyridyl)porphyrins with DNA | European Biophysics Journal, Vol.34, No.6, p. 667 (2005)

Ananyan G. V., Vardanyan V.I., Dalyan Y. B, Haroutiunian S. G

Interaction of Co-containing meso-tetra-(N-pyridil) porphyrins with DNA | Int. Symposium on Hydration and Thermodynamics of Molecular Recognition, Tsakhkadzor, Armenia, Mar. 1-5, Book of Abstracts, 2005, p.54

Dalyan Y. B., Ananyan G. V., Ghazaryan A.A., Aloyan L.R., Vardanyan V.I

Interaction of new porphyrin drugs with DNA | The SECOND Int.Conf. “Modern Problems of Genetics, Radiobiology, Radioecology and evolution” dedicated to N.W.Timofeev-Ressovsky, Yerevan, 8-11 Sept,2005, p.58.

Y. Dalyan, K. Karamyan, G. Ananyan , Gayane V. Ananyan

Viscometric investigation of interaction of some porphyrins with DNA | International Symposium on HTMR-2005, Tsakhkadzor, Armenia, Mar. 1-5, 2005, p.59

N.H.Karapetyan, Y.B.Dalyan, K.K.Karamyan, P.O.Vardevanyan, E.Gevorgyan

Evaluation of the DNA stability and grow parameters of bean seeds of Armenian NPP location regions | International Conference dedicated to N.W.Timofeeff-Ressovsky ,,Modern Problems of Genetics, Radiobiology, Radioecology and Evolution,, Yerevan, September 8-11, 2005, P.119

Y. Dalyan, N. Karapetyan, S. Haroutiunian, G. Ananyan, L. Aloyan, V. Vardanyan, T. Chalikian

Binding of New Meso-Tetra-(3N-Pyridil) Porphyrins to DNA | HUPO 2nd Annual and IUBMB XIX World Congress, October 8-11, Monreal.Molecular and Cellular Proteomics, 2003. v.2, # 9, p.972

Haroutunian T.S., Sarkisyan Sh.S., Antonyan A.P., Haroutunian S.G., Dalyan Y.B, Vardevanyan P.O

Melting of complexes of DNA-cis-DDP in acidic Media | J. Biomol. Struct. & Dyn. 13th Conversation, Albany, USA, 2003, v. 20, N 6, p. 886

Далян Е.Б., Арутюнян С.Г., Ананян Г.В.

Комплексообразование металлопорфиринов с ДНК. Эффект центрального металла | II Межд. Симпозиум “Проблемы биохимии, радиационной и космической биологии” посвященной памяти акад. Н.М.Сисакяна. Москва, Дубна, 29-31 мая 2001, Тезисы докладов, с. 74

Dalyan Y. B., Haroutiunian S. G., Ananyan G. V.

The structural peculiarities of some DNA – porphyrin complexes | Int. Conf.DNA Conformation, Modification and Recognition in Biomedicine, 2000, Jule 2-5 Brno, Chech. Republic, Book of Abstracts, p.76

Dalyan Y. B., Haroutiunian S. G., Ananyan G. V., Sahakyan L.A, Madakyan V. N, Kazaryan R. K.

The structural properties of DNA–Metalloporphyrin complexes | 5-th Int. Symp. On Applied Bioinorganic Chemistry (5ISASC), 1999, 13-17 April, Corfu, Greece, Book of Abstracts, p.281

Haroutiunian S.G. , Vardevanian P.O. , Dalian E.B., Antonian A.P., Karapetian A.T., Terzikian G.A.

DNA modification in DNA-cis-platinum complexes | Journal of Biomol. Structure & Dynamics, 1995, 12, 86

Aslanian V.M., Haroutiunian S.G., Dalian E.B., Lando D.Yu., Shpakovski A.G.

The specific interaction of ligands on AT- and GC- base pairs of DNA | Biophysics,1988, 33, 3, 430 (in Russian)