Yuri S. Avetisyan
Biography
Education
1978 - 1983: Armenian Language and Literature, Armenian Philology
Department, Yerevan State University, Diploma

Academic degree
2002: “The Language of Western Armenian Poetry” Diploma of Doctor of Philology (Armenian) from ANA Language Institute
1987: Diploma of Candidate of Philology (Armenian) from ANA Language Institute

Professional experience
1988 - up to now: associate professor, professor - Chair of Armenian Language, YSU
2009 - up to now: head of the Chair of Armenian Diaspora Studies, YSU

Academic courses
Western Armenian (Bachelor’s Degree)
Armenian Language and Literature ( Bachelor’s Degree)
Western Armenian Grammar (Master’s Degree)
The Language of Western Armenian Poetry (Master’s
Degree)

Scale of professional interests
Western Armenian, Rhetorics, Modern Armenian Grammar

Participation in grant projects
2015 - 2017: Contemporary Armenian: issues of development and standardization

Languages
Armenian, Russian (fluent), German (conversational)

Professional membership
Member of Specialized Council 019 for Awarding
Scientific Degrees in Armenian Language
Member of Publishing Council of YSU
Member of the editorial staff of the journal
«Language and Education»
Advisory Board of the Ministry of Diaspora, RA

Awards received
"Haykashen Uzunyan" annual award conferred by
"Tekehyan" Cultural Union

spyurq2009@yahoo.com

Yuri S. Avetisyan

Head of Chair | Faculty of Armenian Philology - Chair of Armenian Language
 
 

Book

Յուրի Ավետիսյան, Լեոնիդ Թելյան, Լիանա Սարգսյան, Լևոն Ավետիսյան

Ուղեցույց հայոց լեզվի. Հնչյունաբանություն, բառագիտություն, քերականություն | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 222 էջ

Յու. Ավետիսյան , Լ. Ավետիսյան, Լ. Սարգսյան, Ռ. Սաղաթելյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ:Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների համար | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 224 էջ |

Յու. Ս. Ավետիսյան, Ա. Լ. Սարգսյան, Ն. Վ. Ներսիսյան, Լ. Գ. Թելյան, Ա. Ա. Տեր-Մինասյան, Շ. Ս. Գևորգյան, Լ. Ս. Սարգսյան, Ա. Զ. Ադիլխանյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 512 էջ, Հայաստան, Երևան

Յուրի Ավետիսյան

Գրական հայերենի զարգացման երկու շրջափուլերը՝ գրաբար և աշխարհաբար | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 122 էջ, Հայաստան, Երևան

Հովհաննես Զաքարյան, Յուրի Ավետիսյան

Հայոց լեզու | Դասագիրք: 2015թ․, Զանգակ, 144 էջ |
1   2   3  |  See all
 

Article

Yuri Avetisyan, Arsen Mkrtchyan, Liana Sargsyan

Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. բառընտրություն և բառագործածություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 59-75 |

Յուրի Ավետիսյան

Ժամանակակից հայերենի կետադրության հիմունքները | Հայագիտության հարցեր: 2018, 2 (14), էջ 188-200 |

Yuri Avetisyan

Դիտարկումներ հայերենի բարձրագույն խորհրդի որոշումների վերաբերյալ (բառային կազմ և քերականություն) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 23-31 |

Յուրի Ս. Ավետիսյան

Տեղաշարժեր ժամանակակից արևելահայերենի հնչյունափոխված և անհնչյունափոխ բաղադրական հիմքերում | ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 1 (57), 125-147 էջ, Հայաստան |

Յուրի Ավետիսյան

Ժամանակակից հայերենի ենթաշրջանը Գ. Ջահուկյանի շրջանաբաժանման «սխեմայում» | Գիտաժողովի նյութեր: 2016, 23-31 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8   12  |  See all