Yuri S. Chilingaryan
Biography
Education
1960: MS in Physics, Yerevan State University, Yerevan, Armenia
1964 - 1968: PhD student, Moscow State University, physics department
1968 - 1971: Postgraduate Student, Institute of Radio physics and Electronics (IRPhE) Armenian National Academy of Science

Academic degree
1968: Ph.D. Thesis: . ”Expe¬rimental study of stimulated light scattering and selffocusing in liquid”, YSU, Yerevan, Armenia
1984: D. Sc. Thesis: “Nonlinear optics of Liquid Crystals”, Institute of Radiophysics and Electronics, Moscow
1996: academician, Member of National Academy of Science of RA

Professional experience
1960 - 1963: Assistant professor Optics dept, faculty of Physics., YSU
1963 - 1972: Laboratory of problems of physics, faculty of Physics., YSU
1963 - 1967: leading engineer
1967 - 1969: Head of research group-engineer
1969 - 1970: Senior scientific researcher
1970 - 1972: Head of laboratory
1972 - 2007: Head of Optics dept, faculty of Physics., YSU
1985 - 2000: Head of faculty of Physics., YSU
2000 up to present: Head of science-researching laboratory of optoelectronics and photonics, , faculty of Physics, YSU
2006 up to present: member of Presidium of NAS RA
2006 up to present: Academician-secretary of Physics and Astrophysics dept. of NAS RA
1987: professor
1996: academician of NAS RA
2007: honor Head of Optics dept, faculty of Physics., YSU

Academic courses
“Lasers applying in the science and techniques “; “Modern problems of the profession”; “The physics of ultrashort pulses”; “Interaction of the light with elementary excitations”, “Optics of periodical structures”

Scale of professional interests
Nonlinear optics of liquid crystals, thermodynamical and light- induced phase transitions, dynamics of nonlinear wave processes, instabilities, optical bistability and multistability, nonlinear laser spectroscopy of condensed matter, Laser physics, Physical principles constructing of systems and elements for laser technique

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
NAS RA
2003 – 2006: Chairman of Council of Physics and astrophysics problems of Phys. – Math. And Tech. Dept
Present
 • ԱՊՀ երկրների «Լազերների և լազերային տեխնոլոգիաների գծով ազգային փորձագետների կոլեգիայի» անդամ
 • Member of “Quantum Electronics” journal Editorial Board (Russia)
 • Member of journal “Physics. NAS RA” Editorial Board
 • Vice - chairman of Armenian physics union
 • 1979: Member of 049 Professional Council

  Awards received
  2008: YSU Gold Medal

  Languages
  Armenian, Russian, English
 • Yuri S. Chilingaryan

   
   

  Book

  Լ. Ս. Ասլանյան, Ռ. Ս. Հակոբյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան

  Ոչգծային ֆիզիկա | Մեթոդական աշխատանք, Երևան, 2006, 165 էջ

  Ասլանյան Լ. Ս., Հակոբյան Ռ. Ս., Չիլինգարյան Յու. Ս.

  Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն | ԵՊՀ հրատ., Երևան 2006, 166 էջ

  Էլբակյան Վ., Սահակյան Ն., Կարախանյան Ա., Պապյան Օ., Չիլինգարյան Յու. Ս.

  LabVIEW-ի կիրառությունը գիտափորձի ավտոմատացման համար | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ,ԵՊՀ հրատ., 2005, 93 էջ

  Ռ. Ս. Հակոբյան , Յու. Ս. Չիլինգարյան

  Մակածված փուլային անցումներ և հիդրոդինամիկական անկայունություններ հեղուկ բյուրեղներում | «Մանկավարժ», Երևան, 2000, 184 էջ

  Լ. Ս. Ասլանյան, Ջ. Խ. Գրիգորյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան

  Օպտիկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ | Ուսումնամեթոդական աշխատանք, ԵՊՀ-ի հրատարակչություն,1990, 148 էջ
  1   2  |  See all
   

  Article

  R. S. Akopyan, R. B. Alaverdyan, A. S. Vardanyan, Yu. S. Chilingaryan

  Hysteresis upon light-induced hydrodynamic reorientation of the director of a nematic liquid crystal | Quantum Electronics, 2000, Vol. 30, № 8, pp.745-746

  R. S. Akopyan, R. B. Alaverdian, E. A. Santrosyan, Yu. S. Chilingaryan

  Liqht induced thermomechanical effects in homogenous nematics | “Kvantovaya Electronica”, 2000 v. 30, p. 653-654

  R. S. Akopyan, R. B. Alaverdyan, Yu. S. Chilingarian, E. A. Santrosian

  Laser-induced thermomechanical effect in the nematic liquid crystal | Abstracts of the International Conference on Lasers', 1999, December 13-17, Le Chateau Frontenac Quebec, Quebec, Canada

  R. S. Akopyan, R. B. Alaverdyan, E. A. Santrosyan, S. T. Nersisyan, Yu. S. Chilingaryan

  Thermomechanical effect in a cylindrically-hybrid nematic liquid crystal | Technical Physics Letters, 1999, Vol. 25, № 3, pp. 237-238

  R. S. Akopyan, R. B. Alaverdyan, E. A. Santrosyan, S. Ts. Nersisyan, Yu. S. Chilingaryan

  Thermomechanical effect in a planar nematic induced by a quasistatic electric field | Technical Physics, 1999, Vol. 44, № 4, pp. 462-463
  1   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18  |  See all
   

  Patent

  А. А. Варданян , Г. Т. Петровский, В. С. Шашкин, А. Н. Заметин, Ю. С. Чилингарян

  Способ варки стекла в индукционной печи | Авторское свидетельство N1728135, 1991, 8с

  С. Акопян, Г. Дарбинян, А. Манукян, А. Варданян, С. Пирумов, Ю. С. Чилингарян

  Способ получения градиентной оптической заготовки | Авторское свидетельство N1317845, 1987, 8с.

  С. Акопян, А. Варданян, И. Сисакян, Ю. С. Чилингарян

  Способ получения строительного декоративного материала | Авторское свидетельство N 719991, 1979, 7 с.
   

  Thesis

  Steven Harbour, Tigran Galstian, Artur V. Galstyan, Yu. S. Chilingaryan

  Diffraction properties of anisotropic gratings made from near infrared sensitive liquid crystal photopolymerizable materials | Theoretical modeling. Annual Meeting of Canadian Association of Physicists, p. 80, 2003, Toronto

  Steven Harbour, Tigran V. Galstian, Artur V. Galstyan, Yu. S. Chilingaryan

  Thermal switch of near infrared sensitive holographic polymer disper-sed liquid crystals | 10th International Topical Meeting on Optics of LC, OLC – 2003, Aussois (Mo-dane), France, p.26, 2003