Yuri M. Movsisyan
Biography
Education
1966-1969 B.Sc.: Faculty of Mathematics, Yerevan State University
1969-1971 Faculty of Mathematics, Kishinev State University
1971-1974 PhD: Faculty of Mathematics, Kishinev State University

Academic degree
Candidate of Physical and Mathematical Sciences
Candidate thesis: “Second Order Identities and Algebras”, Kishinev State University, 1974.
Doctor of Physical and Mathematical Sciences
Doctoral thesis: “Hyperidentities in Algebras”, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia, 1992

Professional experience
From 2013 to date: Honorary head of chair of Algebra and Geometry, Yerevan State University
1986-2013: Head of Chair of Algebra and Geometry, Yerevan State University
2004-2005: Iowa State University
2005, 2006, 2007: University of Oklahoma
From 1992 to date: Professor, Yerevan State University
1974-1986: Associate professor

Academic courses
Higher Algebra and Number Theory, Lattice Theory, Algebraic Systems,Boolean Algebras and Bilattices, Logic Programming, Quasigroups and Loops Theory, Universal Algebra

Scale of professional interests
Algebra:
• Hyperidentities and Hypervarieties in Algebras
• Lattices, Bilattices, Boolean and DeMorgan Algebras
• Quasigroups and Loops
• Universal Algebras
• Functional Equations
Mathematical Logic:
• Second Order logic
• Non-Classical Logic
Discrete Mathematics:
• Boolean and De Morgan functions

Participation in grant projects
• Fulbright Program
• Structures Defined by Identities and Hyperidentities and their Applications
• Algebras with identities and hyperidentities
• Eurasian fond

Languages
Armenian (native), Russian, English

Professional membership
• AMS, AMU, GAF
• Member of the Scientific Council of Yerevan State University
• Member of the Scientific and Methodical Council of Ministry of Education and Science of RA
• Member of the Scientific Council of European Academy
• Editorial Staff of “Proceedings of the Yerevan State University”
• Editorial Staff of “Mathematics in school”
• Editorial Staff of “Proceedings of the European Academy”
• Artin Prize Committee
• Member of the professional council 050 in YSU
• Member of the professional council 044 in YSU
• Advances in Theoretical and Applied Mathematics (ATAM)
• Advances in Algebra (AA)

movsisyan@ysu.am

Yuri M. Movsisyan

Honorary Head of Chair | Faculty of Mathematics and Mechanics - Chair of Algebra and Geometry
 
 

Book

Ю. М. Мовсисян, С. С. Давидов

Алгебры близкие к квазигруппам | Ленанд. 2018, 408 сс.

Յու. Մ. Մովսիսյան

Բարձրագույն Հանրահաշիվ և Թվերի Տեսություն | Դասագիրք: ԵՊՀ տպագրատուն, 2015թ․, ԵՊՀ տպագրատուն, 1 էջ, Հայաստան |

Վ. Ս. Աթաբեկյան, Վ. Ա. Բեգլարյան, Ն. Գ. Գալստյան, Ս. Հ. Դալալյան, Ս. Ս.Դավիդով, Լ. Ա. Մաթևոսյան, Յ. Մ. Մովսիսյան, Վ. Ա. Ներսիսյան, Վ. Ա. Փիլիպոսյան, Հ. Հ. Օհնիկյան

Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009

Յու. Մ. Մովսիսյան

Բարձրագույն հանրահաշիվ և թվերի տեսություն | Երևան 2008

Yu. M. Movsisyan , V. Toghanyan

On topological subdirectly irreducible stochastic algebras | International Algebraic Conference, Ekaterinburg, 2005, p. 79
1   2  |  See all
 

Article

Yu. Movsisyan, M. Yolchyan

A generalization of the Artin theorem | Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences), 2021, N 56 (2), p. 104-111

Yu. Movsisyan, A. Gevorgyan

Invertible algebras satisfying associative identities with functional variables | Asian-European Journal of Mathematics, 2021, Vol. 14, N 1, 2050155 (16 pages)

Yu. Movsisyan

Armenian Mathematical Union–History and Activity | Newsletter Of The European Mathematical Society, 2020, N 117, September, p. 43-44

Yuri Movsisyan, Marlen Yolchyan

Cayley-type theorem for g-dimonoids | Spring Central and Western Joint Sectional Meeting. 2019, p. 11

Yuri Movsisyan

Boolean and de Morgan Structures, Their Applications | Caucasian Mathematics Conference. 2019, p. 30 |
1   2   3   4   5   6   7   8   17  |  See all
 

Thesis

Yuri Movsisyan

Algebras and Varieties with Formulas of Second Order Logic | X international conference of the georgian mathematical union, 2019, p. 44 |

Sergey Davidov, Yuri Movsisyan, Aleksandar Krapez

Parastrophically uncancellable equations with division and regular operations | EMS conference, Emil Artin International Conference. 2018, p. 43

Yu. M. Movsisyan, G. Kirakosyan

Interassociativity VIA hyperidentities | Emil Artin International Conference. 2018, 96-97 pp. |

Yu. M. Movsisyan

Varieties and Hypervarieties of Algebras and New Discrete Mathematical Functions | Emil Artin International Conference. 2018, p. 95 |

Yu. M. Movsisyan

Algebraic foundation of new discrete mathematical functions | The 3rd International Workshop on Boolean Functions and their Applications (BFA). 2018, p. 14 |
1   2   3   4  |  See all