Ashot A. Nersisyan
Biography
Education
1980 - 1985: YSU, faculty of History
1985 - 1989: YSU, faculty of History, doctorial

Academic degree
1992: PhD in History
2008: Doctor of Sciences (History)

Work experience
1985 - 1989: secondary schools in IrindAndKatnaxbyur villages, Talin district, RA
1990 - 1998: YSU, Chair of the History of Armenia, lecturer
2002 - 2008: North university of Yerevan, docent
2006 - 2011: YSU, Chair of the History of Armenia, docent
From 2011: YSU, Chair of the History of Armenia, professor
From 2006: YSU Ijevandranch, Chair of the History of Armenia and Social sciences
From 2011: The major editor of scientific journal “Akunq”

Academic courses
History of Armenia, The Armenian Question in 1918 - 1923, Social and political life of western armenians 1908 - 1914, History of Armenian political parties, History of Armenian Question and A8menian genocide (in Ijevan branch of YSU)

Scale of professional interests
History of Armenian liberational war, Armenian political parties, the First Republic of Armenia, Hitory of Armenian Question, biography of influential personalities of Armenian liberational war and the First Republic of Armenia

Professional membership
The scientific council of Ijevan branch of YSU, the scientific council of North university of Yerevan, member of editorial group “History and Culture” armeniological journal, member of editioral group “Kantex” journal

Languages
Armenian, Russian, partly French

Ashot A. Nersisyan

Doctor of History, Professor | Faculty of History - Chair of the History of Armenia
 
 

Book

Աշոտ Ներսիսյան, Մարտիրոս Անաստասյան

Անկախ Ղարաբաղը 1917-1921 թվականներին | Մենագրություն: Տիր հրատարակչություն, 2018թ․, 116 էջ

Ashot Nersisyan, Mardiros Anastasyan

The independent Kaharabagh in 1917-1921 | "TIR" Publishing house. 2018, 105 pp.

Աշոտ Ներսիսյան

Զորավար Սեպուհ | Երկրորդ լրամշակված հրատարակություն,«Էդիթ Պրինտ» հրատ., Երևան, 2014, 340 էջ

Աշոտ Ներսիսեան

Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութիւն. 1908 – 1918 | Հատոր Գ, Բէյրութ, 2013,«Զաւարեան» մատենաշար, 350 էջ

Աշոտ Ներսիսյան

Մովսէս Տէր Գալուստեան | Կեանքը և գործունեութիւնը, §Էդիթ Պրինտ¦ հրատ., Երևան, 2011, 292 էջ
 

Article

Աշոտ Ներսիսյան

Մոսկվայում Լևոն Շանթի և թուրքական պատվիրակության բանակցությունների անհրաժեշտության հարցի շուրջ | Ակունք: 2017թ․, 1(15), 5-10 էջ, Հայաստան |

Աշոտ Ներսիսյան

Հայոց մշակութային վերելքի զարգացման պատճառները Աշոտ 3 – րդ Ողորմածի (953 - 957) թագավորության շրջանում | Սանահինի Համալսարանի հիմնադրման էճջճ-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր: 2016, 33-37 էջ |

Աշոտ Ներսիսյան

Հայոց 1918-1920 թթ.պետականության պատմության պարբերացման հարցի շուրջ | Ակունք, 2016, 1(13), 5-16 էջ |

Աշոտ Ներսիսյան, Նոննա Խաչատրյան

Համալսարանի շրջանավարտի մրցակցային ունակությունները | Ակունք: 2016թ․, 2(14), 81-84 էջ, Հայաստան |

Աշոտ Ներսիսյան

Այսպես կոչված «Թուրքական գործոնի» մասին | Հյուսիսափայլ: 2016թ․, Տարեգիրք 2016, 70-75 էջ, Հայաստան |

Աշոտ Ներսիսյան

Արևմտյան Հայաստանի ազատագրության Արմենական կուսակցության որդեգրած ռազմավարության և մարտավարության արդյունավետության խնդրի շուրջ | Արմենական կուսակցություն 130: 2015, 49-55 էջ |

Нерсисян А. А.

Концептуальные основы преподавания истоприи формированая армянского добровольческого движения в Первой мировой войне | Современные глобалныие проблемй социальных и гуманитарниых наук, Совместный сборникнаучных трудов,Санкт – Петербург, 2015, с. 131 – 135

Աշոտ Ներսիսյան, Հայկ Ղազարյան

Սևրի պայմանագիրը և Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը Հայաստան – Թուրքիա սահմանաբաժանման վերաբերյալ | «Հայագիտության հարցեր» հանդես, թիվ 1, Երևան 2014, ԵՊՀ հրատ, էջ 181 – 188

Արամ Սիմոնյան, Աշոտ Ներսիսյան

Հայաստանի առաջին հանրապետության պատմագրության գնահատման հայեցակարգային հիմքերը | Հայագիտության հարցեր, հանդես, Երևան, 2014, թիվ 3, էջ 11 – 19

Աշոտ Ներսիսյան

ՀՀ Բյուրոկառավարության և Խորհրդային Ռուսաստանի բանակցությունների առաջին փուլը | «Ակունք», գիտականհոդվածների ժողովածու, Երևան, 2014, Թիվ 1/10/, էջ 3 – 14

Աշոտ Ներսիսյան, Ֆեդիկ Ղազարյան

Կարո Սասունու տեղը հայ ազատագրական պայքարում և հայկական պետականության արարման գործում, ծննդյան 125 – ամյակի կապակցությամբ | «Ակունք», գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ, 2013, թիվ 1/7/, էջ 3 - 7

Աշոտ Ներսիսյան

Հողի կորստի ցավի զգացողությամբ, §Բուհերի ակադեմիական աքզտությունների և միջազգային պայմանների ապահովումը բարձրորակ կրթության գրավական¦ | Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Հյուսիսային համալսարանի հրատ. , 2013, էջ 284 – 288

Աշոտ Ներսիսյան

Հայոց պատմության որոշ դրվագների բուհական դասավանդման վերանայման հարցը կրթության որակի համատեքստում | Մասնագիատական կրթության որակի ապահովման արդի հիմնախնդիրները, միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Հյուսիսային համալսարանի հրատարակչություն, 2012, էջ 217 – 225

Աշոտ Ներսիսյան, Ջավահիր Թորոսյան

Բաթումի կոնֆերանսը | Բաթումի կոնֆերանսը: Հայաստանի Հանրապետության սահմանների հարցը Բաթումի պայմանագրւմ, «Ակունք», գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2012, թիվ 1(5), էջ 3- 18

Աշոտ Ներսիսյան

Հայոց պատմության որոշ դրվագների բուհական դասավանդման վերանայման հարցը կրթւոթյան որակի համատեքստում | Մասնագիատական կրթության որակի ապահովման արդի հիմնախնդիրները, միջազգային գիտաժողովի նյութեր,Երևան, Հյուսիսային համալսարանի հրատարակչություն, 2012, էջ 217 – 225

Աշոտ Ներսիսյան, Ջավահիր Թորոսյան

Հայաստանի Հանրապետության սահմանների հարցը Բաթումի պայմանագրւմ | «Ակունք», գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2012, թիվ 1/5/, էջ 3- 18

Ա. Ա. Ներսիսյան

Առաջին աշխարհամարտում հայ կամավորական շարժման սկզբնավորման պատմության դասավանդման հայեցակարգային հիմքերը | «Ակունք», գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ, 2011, թիվ 1, էջ 104 – 109

Աշոտ Ներսիսյան

Սևրի պայմանագրի ձախողման պատճառները | «Հյուսիսափայլ», Հյուսիսային համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, Հյուսիսային համալսարանի հրատ., Երևան, 2010, թիվ 1, էջ 9 – 26

Ա. Ա. Ներսիսյան

Կ. Պոլսի Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատասխանատու մարմնի ժողովը (1909թ. ապրիլ) և նրա որոշումների գնահատականը | ԵՊՀ ԻՄ գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 11 – 17

Աշոտ Ներսիսյան

Հայոց ցեղասպանության պատճառներն ու դասերը | Կրթական բարեփոխումներ. Ազգային լավագույն ավանդույթները և միջազգային առաջավոր փորձը, գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, Հյուսիսային համալսարանի հրատարակչություն, 2010, էջ 5 - 10