Book

Ս. Ա. Գալստյան

Հայոց լեզվի դարձվածաբանական բառարան | Երևան, 1975

Ս. Ա. Գալստյան

Լեզվաբանական բառարան | Երևան, 1975

S. A. Galstyan

Dictionary of Armenian Idioms | Yerevan, 1975

Осипян Л.Л.

Микофлора Армянской ССР, т. III. Гифальные грибы | Ереван: изд. ЕГУ, 1975. 643с.

Գեղամ Հակոբի Ղարախանյան

Ալիմենտային պարտավորություններ | Մենագրություն, Եր., «Հայաստան» հրատ., 1974:
1   735   736   737   738   739   740   741   742   743   744   745   746   747   748   749   751

Article

H. Hakobyan, H. Kloyan, D. Voskanyan

On Plane Algebraic Curves Passing Through n-Independent Nodes | Journal of Contemporary Mathematical Analysis, 2021, Vol. 56, No. 5, pp. 280–294 (with and )

Stepanyan S.P.

Investtigation of the influence of an intermediate hinge support in the problem of bending of an elastically restrained orthotropic Beam | Proceedings of the Yerevan State University, Physical and Mathematical Sciences, 2021, 55, №1, pp.64-71.

Ս.Պ. Ստեփանյան, Ռ.Ա. Խաչատրյան

Էքստրեմումի անհրաժեշտ և բավարար պայմանների մասին | Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր Հ:1, 2021, էջ 37-54

Ս.Պ. Ստեփանյան, Ռ.Ա. Խաչատրյան

Էքստրեմումների ուսուցման որոշ մեթոդական հնարներ | Խ Աբովյանի անվան մանկավարժ. Համալսարանի Գիտական տեղեկագիր №-1 (39) 2021, էջ 76-85

Stepanyan S.P.

On the numerical solution of a non-classical problem of bending and stability of an orthotropic beam of variable thickness | Вестник Томского государственного университета. Математика и механика, 2021, №73
1   2   3   4   5   6   7   8   5960

Patent

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Սապրոֆիտային միկրոֆլորայի վրա բակտերիոստատիկ ազդեցություն ցուցաբերող 3-մեթիլ-4-բուտիլ-4-(2-հիդրազինոկարբոնիլէթիլ)-2-պիրազոլին-5-ոնի օքսալատ | ՀՀ պատենտ, N 3434 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող տեղակալված գլուտարաթթուների N-ալիլիմիդներ | ՀՀ պատենտ, N 3433 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Հակամիներալոկորտիկոիդային հատկություն ցուցաբերող 2-ալկիլ-2-մեթիլգլուտարաթթուների N-տեղակալված ամիդների կամ հիդրազիդների նատրիումական աղեր | ՀՀ պատենտ, N 3432 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Ա.Ս.Գալստյան

Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող 3,5-դիբրոմ-1-(2-)(3-մեթիլ-2-օքսո-5-(պրոպօքսիմեթիլ)տետրահիդրոֆուրան-3-իլ)-2-օքսոէթիլ | ՀՀ պատենտ, N 3429 A, 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Ա.Ս.Գալստյան

Հիպոթենզիվային հատկություն ունեցող 5-բուտիլ-(5-քլորպիրիդին-2-iլ)գլիցիլ)դիհիդրոֆուրան-2(3H)ոնի հիդրոբրոմիդ | ՀՀ պատենտ, N 3428 A, 2021
1   2   3   4   5   6   7   8   36

Thesis

Poladyan A., Gevorgyan H., Trchounian K.

The role of formate neutralization and molecular hydrogen generation in the metabolic flux in Escherichia coli during fermentation of mixed carbon sources | Proceedings of the XII International Scientific Conference «Microbial biotechnologies: fundamental and applied aspects», ISBN 978-985-08-2731-9, p.12-13, 2021

Poladyan A., Mirzoyan S., Vassilian A., Trchounian K.

Optimization of fruits waste pretreatment for E. coli growth and H2 production | World Microbe Forum, Abstract ID: WMF 21-0437, 2021

L.Yu. Sahakyan, V.G. Kirakosyan, A.H. Tsaturyan, L.E. Poghosyan, H.R. Kyureghyan, E.V. Minasyan, H.R. Petrosyan, T.H. Sargsyan

Detection and development of a quantitation method for undeclared compounds in antidiabetic biologically active additives and its validation by high performance liquid chromatography | Current State of Pharmacy and Prospects of its Development 2nd International Conference, October 22-23, 2021, Yerevan, Armenia, 19

T.H. Sargsyan, A.M. Hovhannisyan, G.F. Mkrtchyan, N.A. Hovhannisyan, M.S. Ghazaryan, A.S. Dadayan, M. Israyelyan, H.I. Hakobyan, Z. Mardiyan

Synthesis of -heterocyclic substituted (S)-alanine derivatives containing dipeptides and study of their antibacterial effect | International Scientific and Practical Conference “Biotechnology: Science and Practice, Innovation and Business” (“Armbiotech-SPIB-2021”).

T.H. Sargsyan, A.S. Sargsyan, S.M. Jamgaryan, E.A. Gyulumyan, L. Sahakyan, Yu.M. Danghyan, L. Stepanyan, Z. Mardiyan

Modeling of collagenase enzyme potential inhibitors (S)-β-morpholino-α-alanine containing dipeptide, target synthesis and in vitro study of their effect | International Scientific and Practical Conference “Biotechnology: Science and Practice, Innovation and Business” (“Armbiotech-SPIB-2021”)
1   2   3   4   5   6   7   8   502
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Academic journals