Book

Badalyan S. M., Sunil K. Deshmukh, Kandikere R. Sridhar

Fungal Biotechnology: Prospects and Avenues | CRC Press, 2022, p. 450

Արամ Հովհաննիսյան

Մլեհ Ռուբինյան. իշխանապետ Կիլիկիո հայոց | Երևան 2022, 205 էջ

A. A. Saharian, T. A. Petrosyan, V. S. Torosyan

Mean field squared and energy-momentum tensor for the hyperbolic vacuum in dS spacetime | Ann. Phys. 437, 168728 (2022)

Տիգրան Մարկոսյան, Տիգրան Դադունց

Ֆինանսական առողջացման վարույթը Հայաստանի Հանրապետությունում | Գիտագործնական ձեռնարկ, ընդհանուր խմբագրությամբ՝ ի․գ․դ․, պրոֆ․ Վ․Վ․ Հովհաննիսյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ․, 2022, 104 էջ |

Տիգրան Խաչիկյան, Հովսեփ Բեդևյան, Աշխեն Ղարսլյան, Տիգրան Մարկոսյան, Երվանդ Խունդկարյան, Վահե Հովհաննիսյան

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարություն. գիրք առաջին | Գլխ․ Խմբ․ և հեղ․ խմբի ղեկավար Վ․ Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2022, 544 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8   785

Article

A. Kosyan

First records of genus, family araneidae: (scopoli, 1772) and (pallas, 1772) in Armenia | Proceedings of the YSU B: Chemical and Biological Sciences 56 (1 (257):63-67. https://doi.org/10.46991/PYSU:B/2022.56.1.063.

Գևորգ Դանիելյան

Հայ-թուրքական բանակցային գործընթացի իրավական ասպեկտները | Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 4-14 |

Գագիկ Ղազինյան, Անի Դանիելյան

Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության արդյունքում կայացված դատական ակտերի կատարման ժամկետի հիմնախնդիրը | Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 68-81 |

Անահիտ Մանասյան

Կառավարման ձևի զարգացման մեթոդաբանական Առանձնահատկությունները սահմանադրական կայունության համատեքստում | Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 22-36 |

Հայկ Մարտիրոսյան

Նորմաստեղծման լեգիտիմության սոցիալական պայմանները | Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 15-21 |
1   2   3   4   5   6   7   8   6159

Patent

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Սապրոֆիտային միկրոֆլորայի վրա բակտերիոստատիկ ազդեցություն ցուցաբերող 3-մեթիլ-4-բուտիլ-4-(2-հիդրազինոկարբոնիլէթիլ)-2-պիրազոլին-5-ոնի օքսալատ | ՀՀ պատենտ, N 3434 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող տեղակալված գլուտարաթթուների N-ալիլիմիդներ | ՀՀ պատենտ, N 3433 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Հակամիներալոկորտիկոիդային հատկություն ցուցաբերող 2-ալկիլ-2-մեթիլգլուտարաթթուների N-տեղակալված ամիդների կամ հիդրազիդների նատրիումական աղեր | ՀՀ պատենտ, N 3432 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Ա.Ս.Գալստյան

Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող 3,5-դիբրոմ-1-(2-)(3-մեթիլ-2-օքսո-5-(պրոպօքսիմեթիլ)տետրահիդրոֆուրան-3-իլ)-2-օքսոէթիլ | ՀՀ պատենտ, N 3429 A, 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Ա.Ս.Գալստյան

Հիպոթենզիվային հատկություն ունեցող 5-բուտիլ-(5-քլորպիրիդին-2-iլ)գլիցիլ)դիհիդրոֆուրան-2(3H)ոնի հիդրոբրոմիդ | ՀՀ պատենտ, N 3428 A, 2021
1   2   3   4   5   6   7   8   38

Thesis

А. Петросян

Туркменская культура в свете нового времени, Мухаммет Байрам Хан Туркмен и традиции гуманизма , патриотизма и мужества туркменского народа | 31.03.2021, c. 153-154, Туркменистан

М. Э. Ширинян

Саломия Aршакуни, Православная Энциклопедия | 2021, т. LХI, с. 186

R. Mkrtchyan, B. Francesca, L. Bitadze, Sh. Laliashvili, V. Giacometti, R. Cameriere, E. Rova, I. Gagoshidze, A. Piliposyan, H. Simonyan, P. Allegra Rasia

Results of the missions in Georgia and Armenia carried out by the Laboratory of Physical Anthropology | Ca’ Foscari University-Venice, Italy, 2021, p. 338-339, Italy

Р. Мкртчян, Е. Воронцова, А. Пилипосян

Феномен патриарха согласно антропологическим, лингвистическим и историографическим данным | XIV конгресс антропологов и этнологов России, 2021, с. 379, Россия

Р. Мкртчян, О. Батанина, А. Симонян

Особенности двигательной активности населения эпохи поздней бронзы по материалам лчашенской коллекции | XIV Конгресс антропологов и этнологов России, 2021, с. 376, Россия
1   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   516
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Academic journals