Book

Григорян В. В.

Основные проблемы развития экотуризма в Армении | Современные проблемы и технологии в сфере сервиса, туризма, гостиничного дела, государственного и муниципального управления. 2017, стр. 90-95

Նորայր Պօղոսեան

Գրիգոր Շղթայակիր Պատրիարք | Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց: 2017թ․, 344 էջ, Իսրայել

Դավիթ Սաֆարյան, Գուրգեն Մելիքյան, Վարդան Ոսկանյան, Ալեքսանդր Սաֆարյան

Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը Թուրքիայի հասարակական-քաղաքական դիսկուրսում | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 190 էջ, Հայաստան, Երևան

Սեյրան Զաքարյան

Հովհան Որոտնեցի | Մենագրություն: «Լիմուշ» ՍՊԸ: 2017թ․, 232 էջ, Հայաստան

Мартин Григорян

Ряды по классическим системам | LAP LAMBERT Academic Publishing. 2017, 329 p.
1   2   3   4   5   6   7   8   615

Article

Адамян Р. Г., Нанагюлян С. Г., Погосян А. В., Элоян И. М.

Анализ морфологических признаков рода Erodium L. Her (Geraniaceae Juss.) | Проблемы ботаники южной сибири и Монголии. 2017, стр. 106-109 |

L. Sh. Grigorian, A. A. Saharian

Эффект Казимира для идеально проводящего шара. II (Կազիմիրի էֆեկտը իդեալական հաղորդիչ գնդի համար. II) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #1, էջ 61-68 (ռուսերեն) |

А. В. Сафарян, Ж. Əдiлбаев

ТМД елдерiнiң түркiтану орталықтары ынтымақтастығының келешегi туралы | Түркi әлемi және халықаралық байланыстар: тарих, тұлға, келешек. 2017, стр. 259-262

Сафарян А. В., Мелконян Р. О., Погосян Н. А.

О преподавании турецкого языка в ереванском государственном университете | Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования. 2017, стр. 307-312

Сафарян А. В., Мелконян Р. О., Погосян Н. А.

О преподавании турецкого языка в ереванском государственном университете | Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования. 2017, стр. 307-312
1   2   3   4   5   6   7   8   4332

Patent

Սարգսյան Հ., Սարգսյան Հ., Հարությունյան Լ., Բադալյան Հ., Հարությունյան Ռ.

Ալյումինի հիդրօքսիդի զոլի ստացման եղանակ | Քիմիա: 2016, 3019 A

Margaryan Hakob, Hakobyan Nune, Hovhannisyan David, Aroutiounian Vladimir, Tabirian Nelson, Rohatgi Upendra, Jo Jae, Goushcha Oleksandr, Sargsyan Tigran, Gasparyan Petros

Device and Method for measuring circular dichroism | Ֆիզիկա: 2016: WO/2016/000001

Հ. Ա. Բաբայան

Սելավախպաշտպան կառուցվածք | Հիդրոտեխնիկայի բնագավառ: 2016, AM20160050

Հակոբ Մարգարյան, Դավիթ Հովհաննիսյան, Նունե Հակոբյան, Վալերի Աբրահամյան, Վլադիմիր Հարությունյան, Նելսոն Թաբիրյան

Հեղուկ բյուրեղային բևեռային դիֆրակցիոն ալիքային թիթեղ | Ֆիզիկա, օպտիկա: 2016, AM20150065

Ս. Ս. Հայրապետյան, Գ. Պ. փիրումյան

Միկրոգնդային կոմպոզիտային սորբենտի ստացման եղանակ | CO1B 33/00, CO4 21/00. 2016, 3037A
1   2   3   4   5   6   7   8   27

Thesis

Ա. Մալխասյան

Պարամետրական բառերի և Նիլսենի բառերի մուտքը ազատ խմբի ենթախմբեր | ամամիութենական սիմպոզիում,խմբերի տեսություն Քիշինև 1985թ էջ9

Л.В.Левонян, М.К.Балян

Формирование рентгенодифракционного изображения за кристаллом, содержащим дефекты, в плосковолновой топографии | Тезисы докладов 3 всесоюзного совещания по когерентному взаимодействию излучения с веществом, Москва, c.45, 1985

Л.В.Левонян, М.К.Балян

Рентгенографичесое изображение микродефектов | Тезисы докладов всесоюзного совещания по проблемам рентг.диагностики несовершенства кристаллов, Ереван, c.36, 1985

В. А. Выслоух, Д. Н. Довченко, Н. И. Желудев, В. И. Кузнецов, Л. Х. Мурадян

Формирование субпикосекундных импульсов с высокой частотой повторения в двухкаскадном волоконно-оптичееском компрессоре | Тезисы XII всесоюзной конференции по когерентной и нелинейной оптике, ч II, с. 448-449 (1985)

Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.

Некоторые задачи оптимального проектирования анизотропных неоднородных конструкций | Тезисы докладов научно-технической конференции “Применение композиционных материалов на полимерной и металлических матрицах”.Пермь,1985
1   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   361
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Academic journals