Book

Badalyan S. M., Sunil K. Deshmukh, Kandikere R. Sridhar

Fungal Biotechnology: Prospects and Avenues | CRC Press, 2022, p. 450

Արամ Հովհաննիսյան

Մլեհ Ռուբինյան. իշխանապետ Կիլիկիո հայոց | Երևան 2022, 205 էջ

A. A. Saharian, T. A. Petrosyan, V. S. Torosyan

Mean field squared and energy-momentum tensor for the hyperbolic vacuum in dS spacetime | Ann. Phys. 437, 168728 (2022)

Տիգրան Մարկոսյան, Տիգրան Դադունց

Ֆինանսական առողջացման վարույթը Հայաստանի Հանրապետությունում | Գիտագործնական ձեռնարկ, ընդհանուր խմբագրությամբ՝ ի․գ․դ․, պրոֆ․ Վ․Վ․ Հովհաննիսյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ․, 2022, 104 էջ |

Տիգրան Խաչիկյան, Հովսեփ Բեդևյան, Աշխեն Ղարսլյան, Տիգրան Մարկոսյան, Երվանդ Խունդկարյան, Վահե Հովհաննիսյան

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարություն. գիրք առաջին | Գլխ․ Խմբ․ և հեղ․ խմբի ղեկավար Վ․ Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2022, 544 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8   785

Article

A. Kosyan

First records of genus, family araneidae: (scopoli, 1772) and (pallas, 1772) in Armenia | Proceedings of the YSU B: Chemical and Biological Sciences 56 (1 (257):63-67. https://doi.org/10.46991/PYSU:B/2022.56.1.063.

Գևորգ Դանիելյան

Հայ-թուրքական բանակցային գործընթացի իրավական ասպեկտները | Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 4-14 |

Գագիկ Ղազինյան, Անի Դանիելյան

Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության արդյունքում կայացված դատական ակտերի կատարման ժամկետի հիմնախնդիրը | Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 68-81 |

Անահիտ Մանասյան

Կառավարման ձևի զարգացման մեթոդաբանական Առանձնահատկությունները սահմանադրական կայունության համատեքստում | Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 22-36 |

Հայկ Մարտիրոսյան

Նորմաստեղծման լեգիտիմության սոցիալական պայմանները | Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 15-21 |
1   2   3   4   5   6   7   8   6159

Patent

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Սապրոֆիտային միկրոֆլորայի վրա բակտերիոստատիկ ազդեցություն ցուցաբերող 3-մեթիլ-4-բուտիլ-4-(2-հիդրազինոկարբոնիլէթիլ)-2-պիրազոլին-5-ոնի օքսալատ | ՀՀ պատենտ, N 3434 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող տեղակալված գլուտարաթթուների N-ալիլիմիդներ | ՀՀ պատենտ, N 3433 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Հակամիներալոկորտիկոիդային հատկություն ցուցաբերող 2-ալկիլ-2-մեթիլգլուտարաթթուների N-տեղակալված ամիդների կամ հիդրազիդների նատրիումական աղեր | ՀՀ պատենտ, N 3432 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Ա.Ս.Գալստյան

Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող 3,5-դիբրոմ-1-(2-)(3-մեթիլ-2-օքսո-5-(պրոպօքսիմեթիլ)տետրահիդրոֆուրան-3-իլ)-2-օքսոէթիլ | ՀՀ պատենտ, N 3429 A, 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Ա.Ս.Գալստյան

Հիպոթենզիվային հատկություն ունեցող 5-բուտիլ-(5-քլորպիրիդին-2-iլ)գլիցիլ)դիհիդրոֆուրան-2(3H)ոնի հիդրոբրոմիդ | ՀՀ պատենտ, N 3428 A, 2021
1   2   3   4   5   6   7   8   38

Thesis

Ա. Ս. Աբրահամյան

Լեզվական նշանների և նրանց ուսումնասիրման մակարդակները | Նշանաբանություն, լեզվաբանություն և հաղորդակցման պրոբլեմներ, Եր., 1977, էջ 7-9

Вартанян Ю.Л. , Н.К.Овакимова

Ядерное вещество и сверхплотные конфигурации при удержании нейтрино | Материалы Gr-8,Канада, с.341,1977

Саакян А.

И.С.Тургенев и армянские писатели | Тезисы конференции молодых ученых Армении, Изд-во ЕГУ, 1977, 2 с.

Семерджян Б. О , Кастальский A.A.

Люминесценция полупроводников, вызванная разогревом носителей тока | Тезисы докладов, III Всесоюзный симпозиум. Плазма и неустойчивости в полупроводниках. Вильнюс. – 1977, c. 1

Լ. Ս. Հովսեփ­յան

Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության | “Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка”, Баку, 1975, с. 136-138
1   506   507   508   509   510   511   512   513   514   515   516
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Academic journals