Book

Badalyan S. M., Sunil K. Deshmukh, Kandikere R. Sridhar

Fungal Biotechnology: Prospects and Avenues | CRC Press, 2022, p. 450

Արամ Հովհաննիսյան

Մլեհ Ռուբինյան. իշխանապետ Կիլիկիո հայոց | Երևան 2022, 205 էջ

A. A. Saharian, T. A. Petrosyan, V. S. Torosyan

Mean field squared and energy-momentum tensor for the hyperbolic vacuum in dS spacetime | Ann. Phys. 437, 168728 (2022)

Տիգրան Մարկոսյան, Տիգրան Դադունց

Ֆինանսական առողջացման վարույթը Հայաստանի Հանրապետությունում | Գիտագործնական ձեռնարկ, ընդհանուր խմբագրությամբ՝ ի․գ․դ․, պրոֆ․ Վ․Վ․ Հովհաննիսյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ․, 2022, 104 էջ |

Տիգրան Խաչիկյան, Հովսեփ Բեդևյան, Աշխեն Ղարսլյան, Տիգրան Մարկոսյան, Երվանդ Խունդկարյան, Վահե Հովհաննիսյան

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարություն. գիրք առաջին | Գլխ․ Խմբ․ և հեղ․ խմբի ղեկավար Վ․ Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2022, 544 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8   784

Article

Badalyan S. M., Zhuykova E. V., Mukhin V. A.

The phylogenetic analysis of Armenian collections of medicinal tinder polypore Fomes fomentarius (Agaricomycetes, Polyporaceae) | Italian J Mycology. 51, p. 23-33, 2022

N. Gharibyan, Badalyan S. M., Barkhudaryan A.

Agaricomycetes mushrooms distributed in Armenia - source of cosmetic bioingridients | Proceedings YSU. Chem. Biol. 56(1), 2022, p. 74-83

A. Barkhudaryan, Pfister O., Drexler B., Mueller C., Zhou Q.

Epstein-Barr virus-associated lymphoproliferative disorder of donor origin after heart transplantation | J Clin Images Med Case Rep. 2022;3(3):1704

A. Barkhudaryan, Badalyan S. M., Rapior S.

Medicinal Macrofungi as Cosmeceuticals: A Review | International Journal of Medicinal Mushrooms. 2022;24(4):1-13

V.S. Harutyunyan

Analysis of hydration products, hydration degree, and CO2 capture in “ye’elimite - H2O” system by X-ray diffraction, combined SEM-EDS, and FTIR techniques | Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 132, 104222 (2022)
1   2   3   4   5   6   7   8   6137

Patent

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Սապրոֆիտային միկրոֆլորայի վրա բակտերիոստատիկ ազդեցություն ցուցաբերող 3-մեթիլ-4-բուտիլ-4-(2-հիդրազինոկարբոնիլէթիլ)-2-պիրազոլին-5-ոնի օքսալատ | ՀՀ պատենտ, N 3434 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող տեղակալված գլուտարաթթուների N-ալիլիմիդներ | ՀՀ պատենտ, N 3433 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Հակամիներալոկորտիկոիդային հատկություն ցուցաբերող 2-ալկիլ-2-մեթիլգլուտարաթթուների N-տեղակալված ամիդների կամ հիդրազիդների նատրիումական աղեր | ՀՀ պատենտ, N 3432 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Ա.Ս.Գալստյան

Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող 3,5-դիբրոմ-1-(2-)(3-մեթիլ-2-օքսո-5-(պրոպօքսիմեթիլ)տետրահիդրոֆուրան-3-իլ)-2-օքսոէթիլ | ՀՀ պատենտ, N 3429 A, 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Ա.Ս.Գալստյան

Հիպոթենզիվային հատկություն ունեցող 5-բուտիլ-(5-քլորպիրիդին-2-iլ)գլիցիլ)դիհիդրոֆուրան-2(3H)ոնի հիդրոբրոմիդ | ՀՀ պատենտ, N 3428 A, 2021
1   2   3   4   5   6   7   8   38

Thesis

A. Sargsyan, A. Simonyan, G. Hovhannisyan, B. Gabrielyan

Assessment of aquatic genotoxicity of the Lake Sevan basin | Armenia using natural bioindicators, 1st DNAQUA International Conference, 09-11.03.2021, p. 1-2, Online

M. Sargsyan, E. Zimina

Redefinitions of Britain and Britishness in Media Texts | 15th ESSE Conference (European Society for the Study of English),, 30.08-03.09.2021, p. 131-132, France

G. Muradian

Multimodal Devices of Information in Modern Discourse (on the materials of Armenian Velvet Revolution 2018) | 15th ESSE Conference (European Society for the Study of English), 30.08-03.09.2021, p. 67, France

S. Khalatyan, H. Gevorgyan, K. Trchounian

Role of fhlA Regulatory Protein in theAssimilation of Substrates and Generation ofFermentation End-products in Escherichia coli at Acidic pH | World Microbe Forum, 20-24.06.2021, 1483, USA

S. Hayrapetyan, M. Hayrapetyan, L. Margaryan, L. Banyan, A. Martiryan

Cellulose containing composite sorbents to remove heavy metals | Seventh International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials, 27-30.07.2021, p. 50, Georgia
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   515
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Academic journals