Book

Badalyan S. M., Sunil K. Deshmukh, Kandikere R. Sridhar

Fungal Biotechnology: Prospects and Avenues | CRC Press, 2022, p. 450

Արամ Հովհաննիսյան

Մլեհ Ռուբինյան. իշխանապետ Կիլիկիո հայոց | Երևան 2022, 205 էջ

A. A. Saharian, T. A. Petrosyan, V. S. Torosyan

Mean field squared and energy-momentum tensor for the hyperbolic vacuum in dS spacetime | Ann. Phys. 437, 168728 (2022)

Տիգրան Մարկոսյան, Տիգրան Դադունց

Ֆինանսական առողջացման վարույթը Հայաստանի Հանրապետությունում | Գիտագործնական ձեռնարկ, ընդհանուր խմբագրությամբ՝ ի․գ․դ․, պրոֆ․ Վ․Վ․ Հովհաննիսյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ․, 2022, 104 էջ |

Տիգրան Խաչիկյան, Հովսեփ Բեդևյան, Աշխեն Ղարսլյան, Տիգրան Մարկոսյան, Երվանդ Խունդկարյան, Վահե Հովհաննիսյան

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարություն. գիրք առաջին | Գլխ․ Խմբ․ և հեղ․ խմբի ղեկավար Վ․ Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2022, 544 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8   784

Article

Badalyan S. M., Zhuykova E. V., Mukhin V. A.

The phylogenetic analysis of Armenian collections of medicinal tinder polypore Fomes fomentarius (Agaricomycetes, Polyporaceae) | Italian J Mycology. 51, p. 23-33, 2022

N. Gharibyan, Badalyan S. M., Barkhudaryan A.

Agaricomycetes mushrooms distributed in Armenia - source of cosmetic bioingridients | Proceedings YSU. Chem. Biol. 56(1), 2022, p. 74-83

A. Barkhudaryan, Pfister O., Drexler B., Mueller C., Zhou Q.

Epstein-Barr virus-associated lymphoproliferative disorder of donor origin after heart transplantation | J Clin Images Med Case Rep. 2022;3(3):1704

A. Barkhudaryan, Badalyan S. M., Rapior S.

Medicinal Macrofungi as Cosmeceuticals: A Review | International Journal of Medicinal Mushrooms. 2022;24(4):1-13

V.S. Harutyunyan

Analysis of hydration products, hydration degree, and CO2 capture in “ye’elimite - H2O” system by X-ray diffraction, combined SEM-EDS, and FTIR techniques | Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 132, 104222 (2022)
1   2   3   4   5   6   7   8   6137

Patent

С. Айрапетян, Т. Шарашидзе

Композиционный флокулянт | P 2021 7268 B, 2021-05-15, Грузия

Տ. Ղոչիկյան, Մ. Սամվելյան

Հակամիներալոկորտիկոիդային հատկություն ունեցող 2-ալկիլ-3-մեթիլ- գլուտարաթթվի N-տեղակալված ամիդների նատրիումական աղեր | 3432 (13) A, C07C 109/00 C07C 103/00, 2021-02-16, Հայաստան

Տ. Ղոչիկյան, Մ. Սամվելյան

Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող տեղակալված գլուտարաթթվի N-ալիլիմիդներ | A(11) 3433 (13) A C07D 211/00, 2021-02-16, Հայաստան

Տ. Ղոչիկյան, Մ. Սամվելյան

Աճը խթանող հատկություն ունեցող մեթիլ-4-2-հիդրազոնոկարբոնիլէթիլ-2-պիրազոլին-5-ոն | AM20210048Y, 2021-10-01, Հայաստան

Տ. Ղոչիկյան, Ա. Գալստյան, Ա. Ժամհարյան, Շ. Աֆրիկյան, Վ. Ֆրանգյան

Ցավազրկող հատկություն ունեցող 2-(3-(4-ֆենիլ-5-թիօքսո)-3-(մ-տոլիլ)-4,5-դիհիդրո-1H-1,2,4-տրիազոլ-1-իլ) պրոպանամիդոքացախաթթու | 3445 A, 2021-01-21, Հայաստան
1   2   3   4   5   6   7   8   9   38

Thesis

Poladyan A., Gevorgyan H., Trchounian K.

The role of formate neutralization and molecular hydrogen generation in the metabolic flux in Escherichia coli during fermentation of mixed carbon sources | Proceedings of the XII International Scientific Conference «Microbial biotechnologies: fundamental and applied aspects», ISBN 978-985-08-2731-9, p.12-13, 2021

Poladyan A., Mirzoyan S., Vassilian A., Trchounian K.

Optimization of fruits waste pretreatment for E. coli growth and H2 production | World Microbe Forum, Abstract ID: WMF 21-0437, 2021

M. Matevosyan, A. Durgaryan

Investigation of the effect of galarmin on the peripheral blood composition of mice with the infection of methicillic-resistant strain of staphylococoos aureus (MRSA) | International Online Conference Dedicated to the 90th Anniversary of Academician Armen Galoyan "Neurobiology in the 21st Century" Armenia, Yerevan, 2020, 16-17.12.2020, p. 23-24, Armenia

L.Yu. Sahakyan, V.G. Kirakosyan, A.H. Tsaturyan, L.E. Poghosyan, H.R. Kyureghyan, E.V. Minasyan, H.R. Petrosyan, T.H. Sargsyan

Detection and development of a quantitation method for undeclared compounds in antidiabetic biologically active additives and its validation by high performance liquid chromatography | Current State of Pharmacy and Prospects of its Development 2nd International Conference, October 22-23, 2021, Yerevan, Armenia, 19

T.H. Sargsyan, A.M. Hovhannisyan, G.F. Mkrtchyan, N.A. Hovhannisyan, M.S. Ghazaryan, A.S. Dadayan, M. Israyelyan, H.I. Hakobyan, Z. Mardiyan

Synthesis of -heterocyclic substituted (S)-alanine derivatives containing dipeptides and study of their antibacterial effect | International Scientific and Practical Conference “Biotechnology: Science and Practice, Innovation and Business” (“Armbiotech-SPIB-2021”).
1   2   3   4   5   6   7   8   515
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Academic journals