Book

Ռ. Պետրոսյան

«Վաղը մարտի դաշտում հիշիր ինձ» Խավիեր Մարիաս | Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն,Անտարես հրատարակչություն, 2022, 428 էջ |

Ռ. Պետրոսյան

«Պասկուալ Դուարտեի ընտանիքը» Կամիլո Խոսե Սելա | Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն,Անտարես հրատարակչություն, 2022, 208 էջ |

Ռ. Պետրոսյան

«Երկու մենություն» Գաբրիել Գարսիա Մարկես, Մարիո Վարգաս Լյոսա | Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն, Անտարես հրատարակչություն, 2022, 208 էջ |

Ռ. Պետրոսյան

«Աբել Սանչես» Միգել դե Ունամունո | Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն, Անտարես հրատարակչություն, 2022, 244 էջ |

Ռ. Պետրոսյան

«Հինգ ժամ Մարիոյի հետ» Միգել Դելիբես | Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն,Անտարես հրատարակչություն, 2022, 292 էջ |
1   2   3   4   5   6   7   8   789

Article

S. Ye. Gasparian, A. G. Kankanian

Исследование скорости движения ионов в тонком слое сорбента носителя. Сообщение 2. Однозарядные анионы (Իոնների շարժման արագության որոշումը սորբենտ կրողի բարակ շերտում։ Հաղորդում 2. Միալիցք անիոններ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #3, էջ 90-93 (ռուսերեն) |

Zh. M. Arstamian, L. H. Grigoryan, V. M. Tarayan

Экстракционно-флуориметрическое определение сурьмы пиронином Ж (Ծարիրի էքստրակցիոն-ֆլյուորիմետրիկ որոշումր պիրոնին Ժ-ով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #3, էջ 87-89 (ռուսերեն) |

Zh. H. Ninoyan, B. A. Glushko, G. S. Sargsyan

Изменение спектра поглощения атомов калия под действием резонансного излучения (Կալիումի ատոմի կլանման սպեկտրի փոփոխությունը ռեզոնանսային ճառագայթման ազդեցության ներքո ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #3, էջ 80-86 (ռուսերեն) |

S. H. Harutyunian, G. A. Galechyan, M. G. Hovhannisyan

Интерферометрическое исследование лазерной плазмы на двух длинах волн (Լազերային պլազմայի հետազոտությունր երկու ալիքի երկարությամբ ինտերֆերոմետրիկ եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #3, էջ 75-79 (ռուսերեն) |

A. I. Vahanian, M. L. Dimaksian, V. Sh. Zargaryan, V. P. Sldoyan

Исследование термо-ЭДС в системе In_(1-x)Ga_(x)P ( In_(1-x)Ga_(x)P համակարգի թերմոէլշուի ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #3, էջ 72-74 (ռուսերեն) |
1   5704   5705   5706   5707   5708   5709   5710   5711   5712   5713   5714   5715   5716   5717   5718   6200

Patent

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Սապրոֆիտային միկրոֆլորայի վրա բակտերիոստատիկ ազդեցություն ցուցաբերող 3-մեթիլ-4-բուտիլ-4-(2-հիդրազինոկարբոնիլէթիլ)-2-պիրազոլին-5-ոնի օքսալատ | ՀՀ պատենտ, N 3434 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող տեղակալված գլուտարաթթուների N-ալիլիմիդներ | ՀՀ պատենտ, N 3433 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Հակամիներալոկորտիկոիդային հատկություն ցուցաբերող 2-ալկիլ-2-մեթիլգլուտարաթթուների N-տեղակալված ամիդների կամ հիդրազիդների նատրիումական աղեր | ՀՀ պատենտ, N 3432 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Ա.Ս.Գալստյան

Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող 3,5-դիբրոմ-1-(2-)(3-մեթիլ-2-օքսո-5-(պրոպօքսիմեթիլ)տետրահիդրոֆուրան-3-իլ)-2-օքսոէթիլ | ՀՀ պատենտ, N 3429 A, 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Ա.Ս.Գալստյան

Հիպոթենզիվային հատկություն ունեցող 5-բուտիլ-(5-քլորպիրիդին-2-iլ)գլիցիլ)դիհիդրոֆուրան-2(3H)ոնի հիդրոբրոմիդ | ՀՀ պատենտ, N 3428 A, 2021
1   2   3   4   5   6   7   8   38

Thesis

M. Ohanyan

Metaphoric COVID Neologisms and their Translation Peculiarities | Postmodernism in the Humanities, International Conference April 8-10, 2022. Yerevan 2022

Zhak Manukyan

The Role of CIS in the Post-Soviet Area | Լեզուն և կրթությունը միջազգային հարաբերություններում: Language and Education in International Relations: Язык и образование в международных отношениях.- Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2022, 14-15 էջ |

L. S. Gabrielyan, Manoyan J.

Brewer’s spent grain as a potential substrate for hydrogen production by Parachlorella kessleri | FEBS Open Bio, 12: P-02.4-022, p. 184, doi: 10.1002/2211-5463.13440

L. S. Gabrielyan, Hakobyan L., Manoyan J., Panosyan E.

Hydrogen generation in sulfur-deprived green microalgae Chlorella vulgaris | FEBS Open Bio, 12: P-02.4-021, pp. 183-184, doi: 10.1002/2211-5463.13440

L. S. Gabrielyan, Hambaryan L., Harutyunyan A.

Effect of various carbon sources on the growth properties and photosynthetic pigments content of Spirulina platensis | FEBS Open Bio, 12: P-02.4-015, pp. 181-182, doi: 10.1002/2211-5463.13440
1   2   3   4   5   6   7   8   517
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Academic journals