Book

Հակոբ Հարությունյան

Պերճ Սերգեյի Բոշնաղյան. ուրվագծեր ռազմական, գիտական և հասարակական-քաղաքական գործունեությունից կամ memento vivere | «Լիմուշ» ՍՊԸ, Երևան 2022, 200 էջ |

Ալբերտ Մակարյան

Խաչատուր Աբովյանը՝ նոր ընթերցմամբ (Առաջաբան Աստղիկ Սողոյանի՝ «Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը» գրքում) | Երևան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ․, 2022, էջ 5-8 |

Badalyan S. M., Sunil K. Deshmukh, Kandikere R. Sridhar

Fungal Biotechnology: Prospects and Avenues | CRC Press, 2022, p. 450

Արամ Հովհաննիսյան

Մլեհ Ռուբինյան. իշխանապետ Կիլիկիո հայոց | Երևան 2022, 205 էջ

A. A. Saharian, T. A. Petrosyan, V. S. Torosyan

Mean field squared and energy-momentum tensor for the hyperbolic vacuum in dS spacetime | Ann. Phys. 437, 168728 (2022)
1   2   3   4   5   6   7   8   786

Article

N. G. Najaryan

On own codimensions of the T-ideal | Uspecky Math. Nauk, 1984, v.39, N2, pp. 173-174.

N. G. Najaryan

On radicals and identities generalized relativity free algebras | Dep. in Arm. NIINTI, 4 December, 1984, N 19Ar, 85 Dep, 8p.

R. Mkrtchyan, R. A. Aleksandryan

On the qualitative criteria characterizing the spectrum of arbitrary self-adjoint operators | Izv.Akad.Nauk, Arm. SSR, Matehmatika, XIX, N6, 1984, pp. 436-447

V. H. Ohanyan

The Poincare problem for the elliptic system of differential equations with discontinuous boundary conditions | Izv.Acad. Nauk Arm. SSR, v. 19, N5, p. 377-389, 1984.

V. Kh. Navoyan

Modules of families of curves and surfaces in some domains of special type | Contemporary issues of real and complex analysis. Kiev: Inst. of Math of Uk.SSR AS, 1984.
1   5715   5716   5717   5718   5719   5720   5721   5722   5723   5724   5725   5726   5727   5728   5729   6173

Patent

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Սապրոֆիտային միկրոֆլորայի վրա բակտերիոստատիկ ազդեցություն ցուցաբերող 3-մեթիլ-4-բուտիլ-4-(2-հիդրազինոկարբոնիլէթիլ)-2-պիրազոլին-5-ոնի օքսալատ | ՀՀ պատենտ, N 3434 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող տեղակալված գլուտարաթթուների N-ալիլիմիդներ | ՀՀ պատենտ, N 3433 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Հակամիներալոկորտիկոիդային հատկություն ցուցաբերող 2-ալկիլ-2-մեթիլգլուտարաթթուների N-տեղակալված ամիդների կամ հիդրազիդների նատրիումական աղեր | ՀՀ պատենտ, N 3432 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Ա.Ս.Գալստյան

Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող 3,5-դիբրոմ-1-(2-)(3-մեթիլ-2-օքսո-5-(պրոպօքսիմեթիլ)տետրահիդրոֆուրան-3-իլ)-2-օքսոէթիլ | ՀՀ պատենտ, N 3429 A, 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Ա.Ս.Գալստյան

Հիպոթենզիվային հատկություն ունեցող 5-բուտիլ-(5-քլորպիրիդին-2-iլ)գլիցիլ)դիհիդրոֆուրան-2(3H)ոնի հիդրոբրոմիդ | ՀՀ պատենտ, N 3428 A, 2021
1   2   3   4   5   6   7   8   38

Thesis

Poladyan A., Gevorgyan H., Trchounian K.

The role of formate neutralization and molecular hydrogen generation in the metabolic flux in Escherichia coli during fermentation of mixed carbon sources | Proceedings of the XII International Scientific Conference «Microbial biotechnologies: fundamental and applied aspects», ISBN 978-985-08-2731-9, p.12-13, 2021

Poladyan A., Mirzoyan S., Vassilian A., Trchounian K.

Optimization of fruits waste pretreatment for E. coli growth and H2 production | World Microbe Forum, Abstract ID: WMF 21-0437, 2021

M. Matevosyan, A. Durgaryan

Investigation of the effect of galarmin on the peripheral blood composition of mice with the infection of methicillic-resistant strain of staphylococoos aureus (MRSA) | International Online Conference Dedicated to the 90th Anniversary of Academician Armen Galoyan "Neurobiology in the 21st Century" Armenia, Yerevan, 2020, 16-17.12.2020, p. 23-24, Armenia

L.Yu. Sahakyan, V.G. Kirakosyan, A.H. Tsaturyan, L.E. Poghosyan, H.R. Kyureghyan, E.V. Minasyan, H.R. Petrosyan, T.H. Sargsyan

Detection and development of a quantitation method for undeclared compounds in antidiabetic biologically active additives and its validation by high performance liquid chromatography | Current State of Pharmacy and Prospects of its Development 2nd International Conference, October 22-23, 2021, Yerevan, Armenia, 19

T.H. Sargsyan, A.M. Hovhannisyan, G.F. Mkrtchyan, N.A. Hovhannisyan, M.S. Ghazaryan, A.S. Dadayan, M. Israyelyan, H.I. Hakobyan, Z. Mardiyan

Synthesis of -heterocyclic substituted (S)-alanine derivatives containing dipeptides and study of their antibacterial effect | International Scientific and Practical Conference “Biotechnology: Science and Practice, Innovation and Business” (“Armbiotech-SPIB-2021”).
1   2   3   4   5   6   7   8   516
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Academic journals