Օրացույց

Հեղինակի որոնում

Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ

Նորություններ

Իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան Գագիկ Ղազինյանը ողջունեց նստաշրջանի մասնակիցներին և ընդգծեց, որ ամենամյա բնույթ կրող միջոցառումը յուրօրինակ հաշվետվություն է իրականացրած գիտական հետազոտությունների վերաբերյալ, այն նաև շատ կարևոր է երիտասարդ գիտնականների համար:

Գիտական նստաշրջանի ընթացքում ֆակուլտետի դասախոսները հանդես եկան զեկուցումներով, որոնց հաջորդեց հարցուպատասխանը: Քննարկվեցին զեկուցումներում առկա բացթողումներն ու ոչ նպատակային շեշտադրումները:

 

 

Զեկուցումներով հանդես եկան Քրեական իրավունքի, Քաղաքացիական դատավարության, Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության, Սահմանադրական իրավունքի, Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի, Քաղաքացիական իրավունքի, Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնների դասախոսները:

 

Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի պրոֆեսոր, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Արմեն Հայկյանցը նույնպես ողջունեց գիտաժողովի մասնակիցներին, մաղթեց առողջ և հետաքրքիր քննարկում: Նա նշեց, որ այս գիտական նստաշրջանի ընթացքում ներկայացվելու է 12 զեկուցում, որոնք վերաբերում են իրավունքի տարբեր ճյուղերին:  

 

 

«Բլանկետային դիսպոզիցիաներով հանցագործությունների որակման առանձնահատկությունները» վերտառությամբ զեկուցմամբ հանդես եկավ Իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ, իրավ. գիտ. թեկնածու Աննա Վարդապետյանը:

 

Նա նշեց, որ բլանկետային են կոչվում իրավունքի նորմերը, իրավունքի նորմերի դիսպոզիցիաները կամ հատկանիշները, որոնց կոնկրետ բովանդակությունը բացահայտվում է իրավունքի այլ ճյուղի օրենքում և այլ նորմատիվ-իրավական ակտում: «ՀՀ քրեական օրենսգրքում բլանկետային դիսպոզիցիաներով նորմերի առկայությունը երկակի հետևանք ունի: Մի կողմից այն դրական է, քանի որ օրենսդրին ազատում է հանցակազմի այն հատկանիշների նկարագրման անհրաժեշտությունից, որոնք արդեն առկա են այլ օրենքներում և այլ նորմատիվ-իրավական ակտերում, արդյունքում ավելորդ չի ծանրաբեռնվում քրեական օրենսգրքի տեքստը: Մյուս կողմից՝ բացասական է, քանի որ քրեական օրենսգրքում նման նորմերի առկայությունը «ընդլայնում է» քրեական օրենսդրությունն օրենքներով և  այլ նորմատիվ-իրավական ակտերով՝ առանց որոնց անհնար է քրեական օրենսգրքի կիրառումը: Արդյունքում քրեաիրավական որակման տեսանկյունից էականորեն դժվարանում է իրավակիրառողների աշխատանքը, ինչպես նաև հնարավորություն է տրվում օրենսդրից բացի՝ այլ մարմինների ևս, առավելապես՝ գործադիր մարմնին (ենթաօրենսդրական ակտերի դեպքում), ազդեցություն ունենալու քրեական պատասխանատվության ոլորտի վրա»,- ասաց Ա. Վարդապետյանը:

 

Ամփոփելով զեկուցումը՝ նա ներկայացրեց հետևյալ առաջարկները. բլանկետային նորմերի հասցեատեր նորմատիվ-իրավական ակտերը պետք է բացառապես օրենքներ լինեն. «Այս կապակցությամբ անհրաժեշտ է ՀՀ քրեական օրենսգրքում ամրագրել, որ այն հիմնվում է ոչ միայն Սահմանադրության, այլև այլ օրենքների վրա: ՀՀ քրեական օրենսգրքում ամրագրել, որ բլանկետային նորմերում թույլատրելի են հղումներ բացառապես օրենքների և ոչ մի այլ իրավական ակտի վրա: ՀՀ քրեական օրենսգրքում ամրագրել, որ այն հիմնված է միջազգային իրավունքի այն սկզբունքների ու նորմերի վրա, որոնք ամրագրված են ՀՀ կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերում»:

 

Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի ասիստենտ, իրավ. գիտ. թեկնածու Տիգրան Մարկոսյանը ներկայացրեց «Հայցային վաղեմության ինստիտուտը դատական խնայողության սկզբունքի համատեքստում» վերնագրով զեկուցումը:

 

 

Թեմայի ուսումնասիրության արդյունքում բանախոսը ներկայացրեց հետևյալ եզրահանգումները՝ հայցային վաղեմության կիրառման դատավարական կարգը կոչված է երաշխավորելու դատավարական խնայողության սկզբունքի իրացումը քաղաքացիական դատավարությունում, հայցային վաղեմության ժամկետի լրացած լինելու հիմքով հայցի մերժումը չի դիտարկվում վեճի, ըստ էության, լուծում, և դրա իրականացումը վճռով արդարացված չէ:  

 

Հավելենք, որ պրոֆեսորադասախոսական կազմի տարեկան գիտական նստաշրջանի ավարտից հետո մեկ ժողովածուում հրատարակվելու են ոչ միայն ներկայացված 12 զեկուցումները, այլև ֆակուլտետի մյուս դասախոսների գիտական աշխատանքները:

 

Նադեժդա Տեր-Աբրահամյան

 

Նշենք, որ ֆինանսավորումը իրականացվել է «Ասպիրանտների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր 2018»-ի շրջանակում:

 

Ներկայացնելով գիտական թեման՝ ծրագրի ղեկավարը մանրամասնեց. «Վնասակար գազերի հայտնաբերման համար զանազան ոլորտներում մշակվել և կիրառվում են տարբեր տվիչներ: Գազերի առկայությունը գրանցելու և նրանց քանակը գնահատելու համար օգտագործվում են մի շարք ֆիզիկական մեթոդներ, հիմնված զանազան  օպտիկական, էլեկտրաօպտիկական, էլեկտրաֆիզիկական, էլեկտրաքիմիական և այլ երևույթների հիման վրա: Այդ մեթոդների մեծամասնությունը կիրառման տեսանկյունից թանկ են, բարդ և ժամանակատար, պահանջում են լուրջ սարքավորումներ և մասնագիտական սպասարկում:

 

Նրանց մեջ առանձնանում են համեմատաբար պարզությամբ և էժանությամբ էլեկտրաֆիզիկական ու էլեկտրաքիմիական երևույթների վրա հիմնված մեթոդները: Դրանց շարքում են մետաղօքսիդային կիսահաղորդիչային թաղանթներով օժտված սենսորները, որոնք արդեն մի քանի տասնամյակ է, ինչ կիրառվում են զանազան ոլորտներում տարբեր վնասակար գազերի հայտնաբերման համար: Այդ սենսորները կիրառելիս սովորաբար չափվում է էլեկտրական դիմադրության փոփոխությունը: Սակայն որոշ գազերի զգայունության գրանցումը միշտ չէ որ ուղեկցվում է դիմադրության զգալի փոփոխությամբ»:

Գևորգ Շահխաթունու խոսքով, հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել իմպեդանսային սպեկտրասկոպիայի հնարավորությունները՝ որպես նոր մեթոդ մետաղօքսիդային կիսահաղորդչային տվիչների գազազգայունությունն ուսումնասիրելու համար:

 

Նա նշեց, որ հետազոտությունը կատարվում է լեգիրացված անագի երկօքսիդի և ցինկի օքսիդի թաղանթների վրա: «Գիտական թեմայի շրջանակում իրականացվող հետազոտության արդյունքում գրանցվել են պատրաստված նմուշների իմպեդանսի հաճախության կախումները, կառուցվել են համապատասխան համարժեք սխեմաները»,- ասաց գիտական թեմայի ղեկավարը:

 

Գևորգ Շահխաթունին հայտնեց, որ չնայած իրենց ամբիոնում կատարվում են նման հետազոտություններ, բայց դրանք հիմնված են միայն ակտիվ դիմադրության փոփոխության գրանցմամբ. «Իմպեդանսային սպեկտրոսկոպիայի եղանակը թույլ կտա ստանալ տեղեկատվական արդյունքներ չափման այլ մեթոդների հետ համեմատած»:

 

Անդրադառնալով իրականացվող հետազոտությունների սպասվելիք արդյունքներին՝  նա նշեց, որ ջրածնային պերօքսիդ միջավայրի համար արդեն իսկ ստացված արդյունքները ցույց են տալիս ավելի մեծ գազազգայնություն, ինչը և կանխատեսվել էր փորձի սկզբից: «Հետագայում կատարվելիք փորձերը տեղի են ունենալու այլ գազային միջավայրերում (ֆորմալդեհիդ, ամոնիակ, էթանոլ, մեթանոլ), որտեղ կանխատեսվում է ստանալ գազազգայնության ավելի բարձր աստիճան»,- ասաց գիտական թեմայի ղեկավարը:

 

Նադեժդա Տեր-Աբրահամյան

- Ի՞նչ է արհեստական ինտելեկտը, և ո՞ր ոլորտներում է այն կիրառելի։

- Արհեստական ինտելեկտը գիտության մի ոլորտ է, որտեղ ծրագրային մոդելավորման միջոցով իրականացնում են մարդկային ինտելեկտուալ ստեղծագործական ոլորտի գործառույթներ։ Այն կարելի է կիրառել մարդկային գործունեության կամայական ոլորտում՝ սկսած բժշկական ու ֆինանսականից մինչև սպառողների սպասարկում։ Բայց այլ հարց է արհեստական ինտելեկտի կիրառման նպատակահարմարությունը։ Այն կարելի է օգտագործել այն ոլորտներում, որտեղ կա մարդկային առողջությանը սպառնացող վտանգ, օրինակ` հանքավայրերում, քիմիական արդյունաբերության մեջ և այլն։

- Ի՞նչ տեմպով է զարգանում արհեստական ինտելեկտ կրող ռոբոտների ինտեգրումը հասարակության մեջ։

- Անցած տարվա դրությամբ՝ ԱՄՆ-ն, Ճապոնիան, Չինաստանը, Գերմանիան և Հարավային Կորեան վաճառել են աշխարհում ռոբոտների ավելի քան 75 տոկոսը։ Պարզ է, որ այս երկրներում ռոբոտներն արդեն սովորական երևույթ են և մասնակցում են մարդկանց առօրյա կյանքին։ Կան ռոբոտներ, որոնք ցավազրկում են հիվանդին կամ հանում նրանց սթրեսային իրավիճակից, կարողանում են ստեղծել համապատասխան ոլորտի երաժշտություն և այլն։ Այսպես օրինակ՝ Ճապոնիայում ռոբոտը ստեղծել է գրական գործ, որը մրցանակ է շահել։

- Ինչի՞ կարելի է սպասել ապագայում։

- Այսօր մարդկային գործունեության ստեղծագործական ոլորտը կարող է ենթարկվել ռոբոտին, սակայն այս ամենը հանգեցնում է բնության դեմ պայքարի։ Ինչքան էլ որ արհեստական ինտելեկտը զարգացած լինի, հիշենք, որ կան իրավիճակներ, որտեղ ռոբոտներն անզոր են։ Օրինակ` հրդեհները, պատերազմները, ջրհեղեղները, տարբեր ֆորսմաժորային իրադարձություններն անկառավարելի են արհեստական ինտելեկտի համար։ Մենք այս ոլորտում ունեցած նվաճումների միայն դրական կողմն ենք հաշվի առնում, իսկ դրանց առաջացրած բացասական կողմը, կարծես, մոռանում ենք։ Արհեստական ինտելեկտի կամ, եթե կուզեք, գիտության զարգացումը տանում է բնության հետ հակասությունների, ինչի պատճառով մենք մեր ձեռքերով մարդկային հասարակությանը մոտեցնում ենք իր վերջաբանին։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ապագան ծրագրված չէ, և մենք չգիտենք, թե ուր է գնում գիտությունը։

- Պարո՛ն Դավոյան, հաշվի առնելով թե՛ դրական, թե՛ բացասական կողմերը՝ ինչքանո՞վ է արդյունավետ արհեստական ինտելեկտով ստեղծված սարքավորումների մեջ ներդրումներ կատարելը։

- Այս ոլորտում, տնտեսական առումով ներդրում կատարելով, բավականին մեծ շահույթ կստանանք, չէ որ մեկ ռոբոտը կարող է փոխարինել մի քանի մարդու աշխատուժին։ Դժվար է գտնել այնպիսի աշխատանք, որը ռոբոտը չի կարող անել: Մոտ ապագայում մենք կունենանք գործազուրկների մեծաքանակ բանակ, այդ աշխատողները չեն կարողանա աշխատանք գտնել, քանի որ նրանց հաստիքները կզբաղեցնեն ռոբոտները։

- Այդ դեպքում ի՞նչ է պետք անել լետալ արդյունքից խուսափելու համար։

- Սա համաշխարհային մասշտաբի խնդիր է զարգացած երկրների համար: Այդ խնդիրն ավելի չխորացնելու համար մեծ ջանքեր են անհրաժեշտ։ Իմ կարծիքով, պետք է ստեղծվի միջազգային կենտրոն, որը կհաշվարկի արհեստական ինտելեկտը մասայական դարձնելու, ինչպես նաև այն այս կամ այն ոլորտում կիրառելու ռիսկերը։ Պետք է գիտակցել, թե որ ուղղություններով ու ինչ չափով է այն կիրառելի, եթե ուզում ենք խուսափել բացասական արդյունքից։

 

Մարինա Առաքելյան

Հիշեցնենք,  որ այս գիտաժողովն ավանդական դարձած ամենամյա ծրագիր է: Այս տարի այն տևելու է 4 օր, զեկուցումներով հանդես են գալու 55 երիտասարդ գիտնականներ, ասպիրանտներ, մագիստրատուրայի և բակալավրիատի ուսանողներ: 

 

Գիտաժողովի մեկնարկին ողջույնի խոսքով հանդես եկավ  Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի դեկան Հայկ Սարգսյանը:

Ներկաների թվում էին Կառավարման և գործարարության ամբիոնի վարիչ Կառլեն Խաչատրյանը, Ֆինանսահաշվային ամբիոնի վարիչ Հայկ Մնացականյանը, դասախոսներ և ուսանողներ:

 

Գիտաժողովի մեկնարկային առաջին օրը  զեկուցումներով հանդես եկան ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի դասախոսներ Վարդուշ Գյոզալյանը, Նարինե Միրզոյանը, Տնտեսագիտության  և կառավարման ֆակուլտետի ուսանողներ Աշոտ Նանյանը, Ենոք Հակոբյանը, ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի  ավագ հետազոտող Գայանե Թովմասյանը: 

 

Նշենք, որ գիտաժողովի հետագա աշխատանքը կազմակերպվել է թեմատիկ բաժանմունքներում, որոնք նախագահելու են ոլորտի անվանի գիտնականներ:

 

Առաջին զեկուցմամբ Վարդուշ Գյոզալյանը ներկայացրեց ՀՀ 2018թ. համաժողովրդական շարժման սոցիալ- տնտեսական հիմքերը. «Սույն զեկույցի շրջանակում պետք է զարգացնել այն թեզը, որ 2018 թ. համաժողովրդական շարժումն իրականում պայմանավորված էր ոչ այնքան քաղաքական գործոններով, որքան սոցիալ-տնտեսական ակունքներով»:

 

Գյոզալյանը սոցիալ- տնտեսական հիմքերով պայմանավորեց նաև բնակչության զգալի մասնակցությունը 2018 թ. համաժողովրդական շարժմանը: 

 

 «Կայուն աշխատանքի բացակայության, գյուղատնտեսությունից ստացվող ցածր եկամուտների, ինչպես նաև բարձր ռիսկայնության պայմաններում տարածաշրջաններում բնակվող երիտասարդության մոտ ձևավորվել է գյուղատնտեսությունից օտարանալու միտումը, ինչն էլ դարձել է արտագաղթի լրացուցիչ խթան»,- ընդգծեց Գյոզալյանը:

 

ՀՀ զբոսաշրջության մրցունակության մասին խոսեց Գայանե Թովմասյանը, Նարինե Միրզոյանը ներկայացրեց կազմակերպությունների վարկունակության գնահատման գործակիցները և դրանց  հաշվարկային մոդելների վերծանման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում:

 

Իսկ Աշոտ Նանյանի ուշադրության կենտրոնում կոմերցիոն բանկի վարկերի նվազեցումն էր: 

 

 Անգին Խաչատրյան

 

Գիտական թեմայի ղեկավար, ԵՊՀ Ուժեղ դաշտերի ֆիզիկայի կենտրոնի առաջատար գիտաշխատող, ֆիզմաթ գիտ. դոկտոր Գառնիկ Մկրտչյանը նշեց, որ ծրագրի շրջանակում հետազոտվելու են կոհերենտ էլեկտրամագնիսական ճառագայթման և ատոմական հաստության, երկչափ ռելյատիվիստիկ էներգետիկ գոտիներով կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքների փոխազդեցության պրոցեսները, որոնք հանգեցնում են արտաքին էլեկտրամագնիսական դաշտի ազդեցության նկատմամբ այդպիսի համակարգերի ոչ-գծային և կոլեկտիվ արձագանքին:

 

Գառնիկ Մկրտչյանը, պարզաբանելով գիտական թեմայի ուղղվածությունը, ասաց, որ բարձր կարգի հարմոնիկների գեներացիան օգտակար ոչ-գծային երևույթ է, որի ընթացքում լույսի և նյութի փոխազդեցության արդյունքում մեկ ալիքի երկարության լույսը փոխակերպվում է շատ ավելի կարճ ալիքի երկարության ճառագայթման. «Օրինակ, կարելի է ինֆրակարմիր ճառագայթներից ստանալ տեսանելի սպեկտրի ճառագայթում»:

 

Ներկայացնելով գիտական թեման՝ ծրագրի ղեկավարը մանրամասնեց. «Նյութի և ինտենսիվ ճառագայթային դաշտերի ոչ-գծային փոխազդեցությամբ պայմանավորված պրոցեսները լայն թափով սկսվեցին ուսումնասիրվել լազերների հայտնագործումից հետո, ձևավորելով գիտության նոր ուղղություններ` ոչ-գծային օպտիկա և ոչ-գծային էլեկտրադինամիկա, որոնց հիմնական օբյեկտները երկար ժամանակ հանդիսանում էին ատոմա-մոլեկուլյար համակարգերը, ծավալային բյուրեղները և ազատ էլեկտրոնները: Սակայն նանոտեխնոլոգիաների ոլորտում վերջին տասնամյակի ձեռքբերումները թույլ տվեցին սինթեզել նյութերի նոր դաս` երկչափ նանոկառուցվածքներ լիցքակիրների շատ մեծ շարժունակությամբ և արտասովոր օպտիկական հատկություններով: Ի թիվս այդպիսի նանոկառուցվածքների կարելի է նշել գրաֆենը՝ ածխածնի ատոմների մեկ շերտանի երկչափ բյուրեղական ցանցը, որի սինթեզը խթանեց էներգետիկ ճեղքով նոր` նանոհաստության կիսահաղորդիչների որոնմանը: Որպես նոր սինթեզված նյութերի ճանաչված դաս կարելի է նշել միաշերտ անցողիկ մետաղական դիհալկոգենիդները որոնք ունեն էներգետիկ ճեղքը` մոտակա ինֆրակարմիրից մինչև տեսանելի սպեկտրալ տիրույթում»: 

 

Նրա խոսքով, նախագծի շրջանակներում կուսումնասիրվեն բարձր կարգի հարմոնիկների և կոմբինացիոն ալիքների գեներացիան այդ նորագույն նանոկառուցվածքներում՝ մասնիկ-խոռոչ զույգերի ազատ և կապված վիճակների միջոցով:

 

Գառնիկ Մկրտչյանը, անդրադառնալով իրականացվող հետազոտությունների սպասվելիք արդյունքներին, նշեց, որ դրանց հնարավոր կիրառությունների շրջանակը բավական լայն է. «Նախագծում ձևակերպված խնդիրների լուծումները կճշտեն մեր պատկերացումները էներգետիկ գոտիների ոչ-տրիվիալ տոպոլոգիայով երկչափ կիսահաղորդիչներում ոչ-գծային և կոլեկտիվ պրոցեսների մասին, հնարավորություններ ընձեռելով նոր երևույթների բացահայտման համար: Մեծ է նաև քննարկվող խնդիրների կիրառական նշանակությունը՝ նոր տիպի նանո-օպտո-էլեկտրոնիկ սարքերի, մասնավորապես, հաճախության նանոչափանի բազմապատկիչների, ինչպես նաև երկչափ ոչ-գծային նանոկառուցվածքներից բազմաֆունկցիոնալ խճճված ֆոտոնային փնջերի ստացման համար, որոնք մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում քվանտային ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների համար»:

 

Նշենք, որ գիտական հետազոտություններն իրականացվում են ԵՊՀ Ուժեղ դաշտերի ֆիզիկայի կենտրոնում: Խումբը բաղկացած է ԵՊՀ 5 աշխատակիցներից և համագործակցում է Բեռլինի տեխնիկական համալսարանի տեսական ֆիզիկայի գիտական խմբի հետ:

 

 

Նադեժդա Տեր-Աբրահամյան