Ենթակառուցվածքներ | ԵՊՀ

ԵՊՀ գիտական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր

ԵՊՀ Գիտական քաղաքականության եւ միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտորի հիմնական խնդիրներն են ԵՊՀ ֆակուլտետներում գիտահետազոտական աշխատանքների համակարգումը, գիտական արդյունքների ներդրումն ուսումնական գործընթացում, ինովացիոն ծրագրերի եւգիտության կարևորագույն արդյունքների առևտրայնացման նպատակով համապատասխան կառույցների ստեղծումը, ճյուղային նախարարությունների եւ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինստիտուտների եւ ԵՊՀ ինտեգրացիոն գործընթացների կազմակերպումը, ԵՊՀ միջազգային կապերի զարգացումը, սփյուռքահայ երիտասարդության ներգրավումը ԵՊՀ գիտակրթական գործընթացներում, միջֆակուլտետային գիտակրթական ստորաբաժանումների ստեղծումը, ԵՊՀ ֆակուլտետների նյութատեխնիկական եւ մարդկային ռեսուրսների ուսումնասիրումը եւ համապատասխան բարեփոխումների իրականացումը:

ԵՊՀ գիտական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտորը համակարգում է`

  • Միջազգային համագործակցության վարչությունը,
  • Գիտակազմակերպական բաժինը,
  • Ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի բաժինը,
  • Գիտական ինստիտուտը, կենտրոնները եւ Գհ լաբորատորիաները,
  • Գիտական հանդեսները:Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ