ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2011 #3(226)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2011 #3(226) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Ռուբեն Հարությունյան (գլխ. խմբագիր), Համբարձում Խաչատրյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Լյուսյա Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Է. Ս. Գևորգյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Մ. Ա. Դավթյան, Ռ. Ս. Հարությունյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Լ. Լ. Հովսեփյան, Ս. Մ. Մինասյան, Ս. Գ. Նանագուլյան, Յու. Գ. Պոպով, Ա. Ս. Սաղյան, Պ. Հ. Վարդևանյան, Գ. Պ. Փիրումյան

  Բովանդակություն

  Ս. Վ. Մկրտչյան

  О составе галогенидных комплексов кадмия, экстрагируемых трифенилметановыми красителями (Եռֆենիլմեթանային շարքի ներկանյութերի հետ լուծահանվող կադմիումի հալոգենիդային կոմպլեքսների բաղադրությունը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2011 #3, էջ 3-6 (ռուսերեն) |

  Հ. Մ. Սիմոնյան

  Высокоселективный асимметрический синтез (S)-b-(3-(фуран-2-ил)-4-аллил-5-тио-1,2,4-триазол-1-ил)-а-аланина ((S)-b-(3-(ֆուրան-2-իլ)-4-ալիլ-5-թիո-1,2,4-տրիազոլ-1-իլ)-a-ալանինի բարձրասելեկտիվ ասիմետրիկ սինթեզ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2011, #3, էջ 7-11(ռուսերեն) |

  Ա. Վ. Գեոլչանյան

  Асимметрический синтез (r)-2-амино-3-(4-циано-1-морфолино-5,6,7,8-тетрагидроизохинолин-3-илтио)пропионовой кислоты ((R)-2-ամինո-3-(4-ցիանո-1-մորֆոլինո-5,6,7,8-տետրահիդրոիզո-խինոլին-3-իլթիո)պրոպիոնաթթվի ասիմետրիկ սինթեզը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2011, #3, էջ 12-15(ռուսերեն) |

  Ռ. Ռ. Կարապետյան, Կ. Ա. Մարտիրոսյան, Ռ. Ա. Քարամյան, Հ. Գ.Խաչատրյան, Մ. Լ. Երիցյան

  Хелатные комплексы на основе монометилолакриламида (Խելատային կոմպլեքսներ մոնոմեթիլոլակրիլամիդի հիմքի վրա) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, #3(226), էջ 16-20(ռուսերեն) |

  Ա. Ա. Ավետիսյան, Լ. Վ. Կարապետյան , Թ. Հ. Կոստանյան

  Синтез и некоторые химические превращения нового функционально замещенного 2-имино-2,5-дигидрофурана (Նոր ֆունկցիոնալ տեղակալված 2-իմինո-2,5-դիհիդրո-ֆուրանի սինթեզն ու որոշ քիմիական փոխարկումները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, #3(226), էջ 21-25(ռուսերեն) |

  Ք. Գ. Հակոբյան, Լ. Ֆ.Կարապետյան, Լ. Ա. Արիստակեսյան

  Синтез 3-функционально замещенных-4,5-дифенил-Δ3-бутенолидов (3-ֆունկցիոնալ տեղակալված-4,5-դիֆենիլ-∆3-բութենոլիդների սինթեզը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2011 #3(226), էջ 26-29(ռուսերեն) |

  Գ. Ս. Մելիքյան, Ա. Ա. Հովհաննիսյան, Լ. Ա. Արիստակեսյան

  Новый подход к синтезу 3-n-замещенных тиенопиримидин-4-онов на базе эфиров аминотиофенкарбоновых кислот (Ամինոթիոֆենկարբոնաթթուների էսթերների հիման վրա 3-n-տեղակալված թիենապիրիմիդին-4-ոների ստացման նոր մոտեցում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, #3(226), էջ 30-35(ռուսերեն) |

  Մ. Թ. Պետրոսյան, Ն. Ժ. Սահակյան, Յու. Գ. Պոպով

  Введение шафрана посевного (crocus sativus l.) в изолированную культуру (Ցանքսային զաֆրանի (crocus sativus l.) մեկուսացված կուլտուրայի ստացումը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, #3(226), էջ 36-39 (ռուսերեն) |

  Ա. Լ. Նավասարդյան, Ս. Վ. Մարության, Լ. Հ. Նավասարդյան, Մ. Ա. Դավթյան

  Ռենտգենյան ճառագայթման ենթարկված c. Guilliermondii НП-4 խմորասնկային բջիջների կենսական ակտիվության համեմատական ուսումնասիրությունը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2011 #3(226), էջ 46-49 |

  Գ. Ա. Գևորգյան, Ա. Ա. Դանիելյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Ս. Հ. Մինասյան

  Մեղրիգետ, Ողջի և Արծվանիկ գետերի ծանր մետաղներով և ալյումինով աղտոտվածության աստիճանը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, #3(226), էջ 50-53 |

  Ն. Մ. Բեյլերյան, է. Ռ. Սարուխանյան, Փ. Գ. Մինասյան

  Влияние фолиевой кислоты на скорость инициированного автоокисления кумола в эмульсии (Ֆոլաթթվի ազդեցությունը էմուլսիայում կումոլի ինքնաօքսիդացման արագության վրա) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, #3(226), էջ 54-57(ռուսերեն) |

  Ա. Բեհմանիշ , Կ. Վ. Գրիգորյան

  Բաբոլռուդ գետի հիդրոքիմիական կազմը և ոռոգման հատկությունները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, #3(226), 2011, էջ 58-61 |

  Մ. Ա. Սարգսյան, Հ. Ս. Մովսեսյան, Ն. Փ. Ղազարյան, Ա. Մ. Սարգսյան, Հ. Ռ. Մեսրոպյան

  Նիտրիֆիկատորների քանակությունն անտառային դարչնագույն հողերում բակտերիական միջատասպաններով ցողումից հետո | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, #3(226), էջ 62-64 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ