ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2012 #1(227)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2012 #1(227) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Ռուբեն Հարությունյան (գլխ. խմբագիր), Համբարձում Խաչատրյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Միհրան Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Է. Ս. Գևորգյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Մ. Ա. Դավթյան, Ռ. Ս. Հարությունյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Լ. Լ. Հովսեփյան, Ս. Մ. Մինասյան, Ս. Գ. Նանագուլյան, Յու. Գ. Պոպով, Ա. Ս. Սաղյան, Պ. Հ. Վարդևանյան, Գ. Պ. Փիրումյան

  Բովանդակություն

  Ի. Լ. Ալեքսանյան, Լ. Պ. Համբարձումյան

  Превращения замещенных в бензольном кольце 2-метил-4-хлорхинолинов в присутствии аминокислот (Բենզ-տեղակալված 2-մեթիլ-4-քլորխինոլինների փոխարկումն ամինաթթուների ներկայությամբ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #1, էջ 3-7 (ռուսերեն) |

  Ն. Ա. Դուրգարյան

  Исследование окислительной полимеризации и сополимеризации 4-аминоазобензола (4-Ամինազոբենզոլի օքսիդացմամբ պոլիմերման և համապոլիմերման ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #1, էջ 8-13 (ռուսերեն) |

  Ն. Մ. Բեյլերյան, Է. Ռ. Սարուխանյան, Փ. Գ. Մինասյան

  Система персульфат–триэтаноламин как эффективный инициатор для полимеризации акриловой кислоты при комнатной температуре (Պերսուլֆատ–տրիէթանոլամին համակարգը` որպես արդյունավետ հարուցիչ սենյակային ջերմաստիճանում ջրային լուծույթում ակրիլաթթվի պոլիմերման համար) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #1, էջ 14-19 (ռուսերեն) |

  Ֆ. Հ. Կարապետյան, Լ. Ֆ. Կարապետյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան

  Ջուր–օրգանական միջավայրում հակաօքսիդիչային հատկություն ցուցաբերող պիրազոլոնհիդրատի միջմոլեկուլային փոխազդեցությունները և էրիթրոցիտային թաղանթի π-պոտենցիալը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #1, էջ 20-25 |

  Գ. Ս. Գրիգորյան, Գ. Գ. Պետրոսյան, Գ. Լ. Գրիգորյան, Մ. Գ. Հարությունյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

  Комплекс купри-иона с лейцином как гомогенный катализатор распада гидропероксида кумола в водной среде (Կուպրի–իոնի կոմպլեքսը լեյցինի հետ որպես հոմոգեն կատալիզատոր կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման համար ջրային միջավայրում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012 #1(227) էջ 26-31 (ռուսերեն) |

  Մ. Ա. Շահինյան

  Ցորենի ծիլերի աճի վրա ցածր ինտենսիվությամբ ծայրահեղ բարձր հաճախականությամբ էլեկտրամագնիսական ճառագայթման ազդեցությունը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #1, էջ 32-38 |

  Է. Յու. Սարգսյան, Դ. Վ. Նելիպովիչ, Լ. Լ. Օսիպյան

  Этиологическая диагностика и некоторые методы лечения онихомикоза в Aрмении (Հայաստանում օնիխոմիկոզի էթիոլոգիական կազմի որոշումը և բուժումը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #1(227) էջ 39-45 (ռուսերեն) |

  Ի.Մ. Էլոյան

  Микологическое обследование в культивационных помещениях гриба вешенки обыкновенной (Ականջասունկ սովորական սնկի արտադրության տարածքի կենսավնասման իրավիճակը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, #1(227) էջ 46-50 (ռուսերեն) |

  Ս. Մ. Մինասյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ռեզա Գոլիսքարդի

  Սրտի ռիթմի փոփոխությունների մաթեմատիկական վերլուծությունն ուսումնական ծանրաբեռնվածության պայմաններում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, #1(227) էջ 51-58 |

  Ալի Ահադզադեհ, Կ. Վ. Գրիգորյան, Հ. Գ. Ժամհարյան

  Determination and investigation of pollution օf the Nir river in Ardabil province of Iran (Իրանի արդաբիլ շրջանի Նիր գետի աղտոտվածության որոշումը և ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012 #1(227) էջ 59-63 (անգլերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ