ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2011 #1(224)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2011 #1(224) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Էդուարդ Դանիելյան (գլխ. խմբագիր), Ալբերտ Կիրակոսյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Լյուսյա Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Ալավերդյան Ռ. Բ., Ավագյան, Ռ.Մ., Գևորգյան Գ.Գ., Դումանյան Վ.Ժ., Հակոբյան Յու.Ռ., Հաջյան Գ.Ս., Մովսիսյան Յու.Մ., Ներկարարյան Խ.Վ., Նիգիյան Ս.Ա., Պետրոսյան Ա.Ի., Սարգսյան Ս.Վ., Վարդանյան Յու.Լ., Շուքուրյան Ս.Կ.

  Բովանդակություն

  Վ. Ժ. Դումանյան

  On the boundedness of a class of the first order linear differential operators (Առաջին կարգի գծային դիֆերենցիալ օպերատորների սահմանափակության մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #1, էջ 3-6 |

  Ս. Ա. Հուսեյն Մաթեկոլաեյի

  On the anisotropic boundary value problem, connected with Helmholtze-Schrödinger еquation, under the boundary conditions of the first and second type (Հելմհոլց-Շրյոդինգերի հավասարման հետ կապված մի անիզոտրոպ սահմանային խնդրի մասին առաջին և երկրորդ սեռի սահմանային պայմանների առկայությամբ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #1, էջ 7–11 |

  Վ. Վ. Սիմոնյան

  On some singular integral equations on the semi-axis (Կիսաառանցքի վրա որոշ սինգուլյար ինտեգրալ հավասարումների մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #1, էջ 12–17 |

  Է. Ա. Դանիելյան, Ա. Կ. Արզումանյան

  Stability of frequency distribution in frame of natural parametrization (Բնական պարամետրացման շրջանակներում հաճախականային բաշխումների կայունությունը) part I | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #1, էջ 18–22 |

  Ա. Ա. Ստեփանյան

  On one nonlinear differential several person game in case of many aim sets (Մի քանի խաղացողներով ոչ գծային դիֆերենցիալ խաղի մասին շատ նպատակային բազմությունների դեպքում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #1, էջ 23–27 |

  Ա. Հ. Առաքելյան

  Unsolvability of type correctness problem for functional programs (Ֆունկցիոնալ ծրագրերի տիպային կոռեկտության խնդրի անլուծելիությունը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #1, էջ 28–35 |

  Գ. Ա. Ղազարյան

  On transformations of untyped functional programs and their procedural semantics (Առանց տիպերի ֆունկցիոնալ ծրագրերի ձևափոխությունների և նրանց պրոցեդուրային սեմանտիկաների մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #1, էջ 36–43 |

  Ա. Վ. Ղազարյան

  Investigation of the electric Aharonov–Bohm effect in a quantum ring (Ահարոնով–Բոմի էլեկտրական երևույթի ուսումնասիրումը քվանտային օղակում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #1, էջ 44-48 |

  Ս. Գ. Գևորգյան, Գ. Հ. Կարապետյան, Հ. Գ. Շիրինյան, Ս. Տ. Մուրադյան, Գ. Ս. Գևորգյան, Բ. Կ. Կուրղինյան, Վ. Ս. Գևորգյան, Ա. Ա. Պոլյանսկի

  Study of fine peculiarities of heat capacity in YBa2Cu3Oy films by means of the laser-coupled flat-coil-oscillator (YBa2Cu3Oy թաղանթների ջերմունակության առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը լազերով համակցված հարթ կոճով ինքնագեներատորի մեթոդով) | Proc. of the Yerevan State University, Physical & Mathematical Sciences, 2011, №1(224), pp.49-54 |

  Ս. Բ. Հովսեփյան

  Coherent terahertz emission from photoconductive antenna (Ֆոտոհաղորդիչ ալեհավաքից ՏՀց ալիքի կոհերենտ ճառագայթում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #1, էջ 55-59 |

  Գ. Գ. Նիկողոսյան

  The control of high-nonequilibrium conditions of ecoprocesses (Էկոպրոցեսների խիստ անհավաստակշիռ վիճակների կառավարումը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #1, էջ 60–63 |

  Ն. Գ. Նաջարյան

  Completely invariant subspaces of free algebras (Ազատ հանրահաշիվների լիովին ինվարիանտ ենթատարածություններ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #1, էջ 64-65 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ