ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2012 #3(229)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2012 #3(229) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Ռուբեն Հարությունյան (գլխ. խմբագիր), Համբարձում Խաչատրյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Միհրան Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Ս.Վ. Ամիրյան, Է. Ս. Գևորգյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Մ. Ա. Դավթյան, Ա. Հ. Թռչունյան, Ռ. Ս. Հարությունյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Լ. Լ. Հովսեփյան, Ս. Մ. Մինասյան, Ս. Գ. Նանագուլյան, Յու. Գ. Պոպով, Ա. Ս. Սաղյան, Պ. Հ. Վարդևանյան, Գ. Պ. Փիրումյան

  Բովանդակություն

  Ա. Ժ. Համբարձումյան

  Структурообразование в водных суспензиях монокристаллов целлюлозы (Կառուցվածքագոյացումը ցելյուլոզի միաբյուրեղների ջրային սուսպենզիայում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 3–7 (ռուսերեն) |

  Ն. Մ. Բեյլերյան, Փ. Գ. Մինասյան, Է. Ռ. Սարուխանյան, Մ. Զ. Ասատուրյան

  Влияние тиамина на скорости распада H2O2 в водных растворах и инициированного автоокисления кумола в эмульсиях (Թիամինի ազդեցությունը ջրային լուծույթում H2O2-ի քայքայման և կումոլի հարուցված ինքնաօքսիդացման արագությունների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 8-12 (ռուսերեն) |

  Ս. Կ. Գրիգորյան, Մ. Գ. Հարությունյան, Գ. Ս. Գրիգորյան

  Изучение каталитической активности комплекса иона никеля(II) с лейцином на распад гидропероксида кумола в водной среде (Լեյցինի հետ նիկել(II)իոնի համակարգի կատալիտիկ ակտիվության ուսումնասիրությունը կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման վրա ջրային լուծույթում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 13-17 (ռուսերեն) |

  Ռ. Պ. Մխիթարյան

  Исследование распада персульфата калия в присутствии каталитической системы Co(II)–диметилэтаноламин (Կալիումի պերսուլֆատի քայքայման ուսումնասիրությունը Co(II)–դիմեթիլամինոէթանոլ կատալիտիկ համակարգի ներկայությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 18-22 (ռուսերեն) |

  Գ. Գ. Թոքմաջյան

  Изучение реакции бромирования 2,2,3,6,6-пентаметил-1,7-иоксаспиро[4,4]нонен-3-она-8 и синтез новыx производныx спиролактонов на основе 3-бромметильныx производныx (2,2,3,6,6-Պենտամեթիլ-1,7-դիօքսասպիրո[4,4]նոնեն-3-ոն-8-ի բրոմացման ռեակցիայի ուսումնասիրությունը և ստացված 3-բրոմմեթիլ ածանցյալների հիման վրա սպիրոլակտոնների նոր ածանցյալների սինթեզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 23-27 (ռուսերեն) |

  Ա. Վ. Ներկարարյան , Գ. Ռ. Սուլխանյան

  Влияниe совместного действия стимулятора роста и низкоинтенсивного нетеплового когерентного ЭМИ КВЧ на общую активность пероксидазы в клетках проростков щирицы (Amatanthus L.) (Հավակատարի (Amaranthus L.) ծիլերի բջիջներում պերօքսիդազի ընդհանուր ակտիվության վրա աճի խթանիչի և ցածր ինտենսիվության կոհերենտ ԾԲՀ ԷՄՃ համակցված ազդեցությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 28-32 (ռուսերեն) |

  Ա. Ս. Շամիրյան, Թ. Ն. Սիմոնյան, Է. Խ. Բարսեղյան

  Սպիտակ առնետի և Rana ridibunda գորտի լյարդի արգինազի ԷԴՏԱ-ով ապաակտիվացման առանձնահատկությունները | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 33-37 |

  Ս. Մ. Մինասյան , Է. Ս. Գևորգյան, Ռեզա Գոլիսքարդի

  Իրանի Սարի քաղաքի տաղանդավոր երեխաների դպրոցների ավագ դասարաններում սովորող աշակերտների կարդիոհեմոդինամիկայի ցուցանիշների փոփոխությունները քննաշրջանում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 38-44 |

  Ն. Յու. Ադամյան, Մ. Ա. Կարապետյան, Ն. Վ. Սարգսյան

  Շնչառական նեյրոնների վրա հոտառական սոխուկի կարգավորիչ ազդեցոիթյունը թթվածնաքաղցի պայմաններում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 45-49 |

  Ա. Գ. Կիրակոսյան, Հ. Ս. Մովսեսյան, Ռ. Մ. Հարությունյան

  Анкетирование родителей детей-олигофренов в Армении с учетом эффекта факторов окружающей среды (Հայաստանում օլիգոֆրենիայով տառապող երեխաների ծնողների անկետավորումը շրջակա միջավայրի գործոնների ազդեցության առումով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 50-56 (ռուսերեն) |

  Ա. Լ. Աթոյանց , Է. Ա. Աղաջանյան, Ռ. Է. Ավալյան, Ա. Ս. Վարժապետյան, Լ. Վ. Սահակյան, Ա. Կ. Սաղաթելյան, Ռ. Մ. Հարությունյան

  Изучение загрязненности почв г. Еревана тяжелыми металлами с применением системы почва–растение (Երևան քաղաքի հողերի ծանր մետաղներով աղտոտվածության ուսումնասիրությունը հող–բույս համակարգում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 57-61 (ռուսերեն) |

  Շ. Լ. Մարաբյան , Գ. Պ. Փիրումյան

  Սնդիկի պարունակության գնահատումը ձկնամթերքում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 62-64 |

  Վ. Ս. Հովհաննիսյան

  Водные клопы – хищники слепней (Ջրաչափեր` քոռուկների գիշատիչներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 65-67(ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ