ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2010 #1(221)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2010 #1(221) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Ռուբեն Հարությունյան (գլխ. խմբագիր), Համբարձում Խաչատրյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Լյուսյա Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Է. Ս. Գևորգյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Մ. Ա. Դավթյան, Ռ. Ս. Հարությունյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Լ. Լ. Հովսեփյան, Ս. Մ. Մինասյան, Ս. Գ. Նանագուլյան, Յու. Գ. Պոպով, Ա. Ս. Սաղյան, Պ. Հ. Վարդևանյան, Գ. Պ. Փիրումյան

  Բովանդակություն

  Լ. Գ. Մելիք-Օհանջսնյան, Լ. Ս. Գաբրիելյան, Շ. Ա. Մարգարյան

  Исследование взаимодействия витамина D2 с диметил- и диэтилсульфоксидами методом ик-спектроскопии с Фурье-преобразованием (D2 վիտամինի և դիմեթիլ- ու դիէթիլսուլֆօքսիդների փոխազդեցության ուսումնասիրությունը ֆուրյե-ձևափոխությամբ ԻԿ սպեկտրոսկոպիայի մեթոդով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 3-7 (ռուսերեն) |

  Մ. Գ. Ազնաուրյան, Ա. Գ. Խաչատրյան, Շ. Ա. Մարգարյան

  Դիալկիլսուլֆօքսիդների ներկայությամբ ԴՆԹ-ի ջերմային դենատուրացիայի ուսումնասիրությունը ֆլուորեսցենտային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդով | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 8-11 |

  Ն. Մ. Բեյլերյան, Մ. Զ. Ասատուրյան, Փ. Գ. Մինասյան

  Влияние ненасыщенного цианлактона на скoрость реакции в отсутствие и в присутствии мицелл (Չհագեցած ցիանլակտոնի ազդեցությունը ռեակցիայի արագության վրա միցելների ներկայությամբ և բացակայությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 12-17 (ռուսերեն) |

  Տ. Վ. Բալայան, Է. Ե. Ղափանցյան, Ռ. Ա. Սարգսյան, Գ. Մ. Զեյթաղյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

  Комплексообразование хрома (III) с винной кислотой в водном растворе (Քրոմ(III)-ի կոմպլեքսագոյացումը գինեթթվի հետ ջրային լուծույթում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 18-22 (ռուսերեն) |

  Հ. Հ. Դարբինյան, Ա. Ռ. Մկրտչյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

  Изучение взаимодействия марганца(VII) и хрома(VI) с фенилтиомочевиной и определение хрома в хромсодержащей руде методом потенциометрического титрования (Ֆենիլթիոմիզանյութի հետ մանգան(VII)-ի և քրոմ(VI)-ի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը և քրոմ պարունակող հանքում քրոմի որոշումը պոտենցաչափական եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 23-28 (ռուսերեն) |

  Ա. Ս. Դադայան

  Синтез нового эффективного F-содержащего хирального вспомогательного реагента и его Ni(II)-комплекса основания шиффа с серином (Նոր ֆտորտեղակալված արդյունավետ քիրալային օժանդակ ռեագենտի. Նրա շիֆի հիմքի և սերինի հետ Ni(II)-իոնի առաջացրած կոմպլեքսի սինթեզ ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 29-33 (ռուսերեն) |

  Մ. Ա. Էլիզբարյան

  Исследование смешанной кинетики адсорбции лигандов на ДНК (ԴՆԹ-ի վրա լիգանդների ադսորբման խառը կինետիկայի հետազոտումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 34-38 (ռուսերեն) |

  Կ. Մ. Գրիգորյան, Վ. Վ. Հովսեփյան

  Материалы к микофлоре, контаминирующей специи (Համեմունքները աղտոտող սնկերի տեսակային կազմի տվյալները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 39-41 (ռուսերեն) |

  Ա. Մ. Հայրապետյան

  Морфология пыльцы рода Cuscuta L. (Cuscuta L. ցեղի ծաղկափոշու մորֆոլոգիան) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 42-49 (ռուսերեն) |

  Լ. Ե. Տոնոյան, Մ. Թ. Պետրոսյան, Կ. Գ. Ազարյան, Յու. Գ. Պոպով

  Влияние бактериального меланина на рост и развитие огурца в культуре in vitro и in vivo (Բակտերիալ մելանինի ազդեցությունը վարունգի աճման և զարգացման վրա in vitro և in vivo պայմաններում ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 50-55 (ռուսերեն) |

  Մ. Ա. Մկրտչյան

  Экстракционно-фотометрическое определение анальгина бриллиантовым зеленым в лекарственных препаратах в сернокислой среде (Անալգինի էքստրակցիոն-լուսաչափական որոշումը շողակնյա կանաչով դեղանյութերում ծծմբաթթվային միջավայրում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 56-59 (ռուսերեն) |

  Ն. Օ. Գյոկչյան, Մ. Հ. Հարությունյան, Ա.Ա. Եղիազարյան, Ջ.Ա. Միքայելյան

  Изучение взаимодействия роданидного анионного комплекса палладия (II) с трифенилметановым красителем метиловым зеленым экстракционно-абсорбциометрическим методом (Պալադիում (II)-ի ռոդանիդային անիոնային կոմպլեքսի և եռֆենիլմեթանային շարքի ներկանյութ մեթիլային կանաչի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը էքստրակցիոն-աբսորբցիոմետրական եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 60-62 (ռուսերեն) |

  Թ. Ն. Սիմոնյան, Է. Խ. Բարսեղյան

  Առնետի լյարդի արգինազի դարձելի ինակտիվացման պրոցեսի վրա տարբեր բուֆերային համակարգերի ազդեցության ուսումնասիրությունը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 63-65 |
  Սիրանուշ Մինասի Մինասյան | (ծննդյան 70 ամյակին) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ