ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2010 #2(222)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2010 #2(222) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Ռուբեն Հարությունյան (գլխ. խմբագիր), Համբարձում Խաչատրյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Լյուսյա Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Է. Ս. Գևորգյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Մ. Ա. Դավթյան, Ռ. Ս. Հարությունյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Լ. Լ. Հովսեփյան, Ս. Մ. Մինասյան, Ս. Գ. Նանագուլյան, Յու. Գ. Պոպով, Ա. Ս. Սաղյան, Պ. Հ. Վարդևանյան, Գ. Պ. Փիրումյան

  Բովանդակություն

  Կ. Ռ. Գրիգորյան

  Денатурация сывороточного альбумина человека в присутствии комплексов мочевины с диметилсульфоксидом (Մարդու շիճուկային ալբումինի բնափոխումը միզանյութ–դիմեթիլսուլֆօքսիդ կոմպլեքսների ներկայությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 3-6 (ռուսերեն) |

  Ֆ. Հ. Կարապետյան, Դ. Ս. Գրիգորյան, Գ. Գ. Թոքմաջյան, Լ. Ֆ. Կարապետյան, Ա. Ա. Ավետիսյան

  Ջուր–օրգանական միջավայրում ֆունկցիոնալ տեղակալված բուտենոլիդի միջմոլեկուլային փոխազդեցության ուսումնասիրությունը և էրիթրոցիտային թաղանթի պոտենցիալը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 7-12 |

  Ն. Մ. Բեյլերյան, Է. Ռ. Սարուխանյան, Փ. Գ. Մինասյան

  Влияние ненасыщенного цианлактона на кинетику автоокисления кумола, инициированного динитрилом азоизомасляной кислоты (Չհագեցած ցիանլակտոնի ազդեցությունը ազոիզոկարագաթթվի դինիտրիլով հարուցված կումոլի ինքնաօքսիդացման կինետիկայի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 13-18 (ռուսերեն) |

  Մ. Վ. Մարտիրոսյան, Գ. Ս. Գրիգորյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

  Применение сульфатизирующего обжига в процессах комплексного извлечения ценных компонентов из полиметаллического концентрата (Սուլֆատացնող բովման կիրառումը բազմամետաղային խտանյութից արժեքավոր բաղադրիչների համալիր կորզման պրոցեսներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 19-23 (ռուսերեն) |

  Մ. Ա. Մկրտչյան

  Фотометрическое исследование водных растворов анальгина (Անալգինի ջրային լուծույթների հետազոտությունը լուսաչափական մեթոդով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 24-27 (ռուսերեն) |

  Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Ա. Ա. Ավետիսյան

  Синтез новых спирогетерилзамещенных бутанолидов (Նոր սպիրոհետերիլտեղակալված բուտանոլիդների սինթեզ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 28-32 (ռուսերեն) |

  Գ. Ս. Մելիքյան , Ա. Ա. Հովհաննիսյան, Լ. Ա. Արիստակեսյան

  Новый подход к синтезу 3-замещенных хиназолин-4-онов на базе антранилового эфира (Նոր մոտեցում անտրանիլաթթվի էսթերի հիման վրա 3-տեղակալված քինազոլին-4-ոնների ստացմանը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 33-37 (ռուսերեն) |

  Ռ. Ֆ. Պապոյան

  Аномальные реакции конденсации 1-этоксикарбонилциклопентанона-2 с бинуклеофилами, протекающие с раскрытием цикла (Ցիկլի ճեղքումով ընթացող 1-էթօքսիկարբոնիլցիկլոպենտանոն-2-ի կոնդենսացման անոմալ ռեակցիաները բինուկլեոֆիլների հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 38-44 (ռուսերեն) |

  Ռ. Ա. Կարապետյան

  Влияние ионной силы раствора на особенности совместного связывания бромистого этидия и HOECHST 33258 с ДНК (Իոնական ուժի ազդեցությունը ԴՆԹ-ի հետ էթիդիումի բրոմիդի և HOECHST 33258-ի համատեղ կապման առանձնահատկությունների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 45-49 (ռուսերեն) |

  Ն. Ժ. Սահակյան, Մ. Թ. Պետրոսյան

  Изучение минимальной ингибирующей концентрации изолированной культуры живучки женевской (ajuga genevensis L.) (Ժնևյան ճանկխոտի (ajuga genevensis l.) Մեկուսացված կուլտուրայի նվազագույն արգելակող կոնցենտրացիայի ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 50-54 (ռուսերեն) |

  Ռեզա Գոլիսքարդի

  Աշակերտների հեմոդինամիկայի և հոգեֆիզիոլոգիական ցուցանիշների փոփոխությունները ուսումնական ծանրաբեռնվածության դինամիկայում (Իրան) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 55-60 |

  Հուսեին Ազիմի

  Septoria albaniensis Thuem. causing leaf spot of salix triandra in Iran (Իրանում salix triandra-ի տերևների բծավորություն հարուցող septoria albaniensis Thuem. սունկը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 61-67 (անգլերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ