ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Երկրաբանություն և աշխարհագրություն 2010 #2(222)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Երկրաբանություն և աշխարհագրություն 2010 #2(222) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Հողմիկ Սարգսյան (գլխ. խմբագիր), Վլադիմիր Բոյնագրյան (գլխ.խմբագրի տեղակալ),
  Լյուսյա Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար)
  Ա. Ռ. Ավագյան, Մ. Ա. Գրիգորյան, Ռ. Գ. Գևորգյան, Է. Խ. Խարազյան , Ս. Հ. Հայրոյան, Ռ. Ս. Մինասյան, Ռ. Ս. Մովսեսյան

  Բովանդակություն

  Հ. Պ. Ալոյան, Պ. Գ. Ալոյան

  Металлоносность Нор-Аревикской свиты южного Зангезура (Հարավային Զզանգեզուրի նորարևիկի շերտախմբի մետաղաբերությունը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #2, էջ 3-12 (ռուսերեն) |

  Ս. Վ. Գրիգորյան, Ա. Զ. Ադամյան, Լ. Վ. Հարությունյան, Մ. Է. Կիրակոսյան

  О рациональном комплексировании радиометрического и литогеохимического методов поисков урановых месторождений (Ուրանի հանքավայրերի որոնումների ռադիոչափական և լիթոերկրաքիմիական մեթոդների ռացիոնալ համատեղման մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #2, էջ 13-18 (ռուսերեն) |

  Ռ. Ս. Մինասյան, Վ. Պ. Վարդանյան

  Эффективность комплексных исследований для освоения подземных вод межгорных котловин (на примере Араратской межгорной котловины) (Համալիր ուսումնասիրությունների արդյունավետու-թյունը միջլեռնային գոգավորությունների ստորերկրյա ջրերի շահագործման համար (Արարատյան միջլեռնային գոգավորության օրինակով)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #2, էջ 19-22 (ռուսերեն) |

  Ա. Հ. Աղինյան, Հ. Ա. Աղինյան

  Գողթ-Գառնիի ստորերկրյա ջրհոսքի քաղցրահամ ջրերի բնական ռեսուրսների և շահագործական պաշարների ձևավորման և կուտակման առանձնահատկությունները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #2, էջ 23-29 |

  Գ. Հ. Սուրենյան, Ա. Վ. Խոյեցյան, Ս. Վ. Խաչատրյան, Ս. Հ. Մելքոնյան

  Եղանակային պայմանները ՀՀ-ում հարավից ցիկլոնի ներթափանցման ժամանակ | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #2, էջ 30-35 |

  Հ. Ա. Մելքոնյան, Ա. Ա. Գաբրիելյան

  Երևան քաղաքում ազոտի երկօքսիդով մթնոլորտի աղտոտվածության կանխատեսման մեթոդիկա | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #2, էջ 36-40 |

  Վ. Ս. Մուրադյան, Ա. Վ. Խոյեցյան

  Սյունիքի մարզի տարածքի լանդշաֆտա-էկոլոգիական շրջանացման փորձ | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #2, էջ 41-46 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ