ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2009 #3(220)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2009 #3(220) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Ռուբեն Հարությունյան (գլխ. խմբագիր), Համբարձում Խաչատրյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Լյուսյա Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Է. Ս. Գևորգյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Մ. Ա. Դավթյան, Ռ. Ս. Հարությունյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Լ. Լ. Հովսեփյան, Ս. Մ. Մինասյան, Ս. Գ. Նանագուլյան, Յու. Գ. Պոպով, Ա. Ս. Սաղյան, Պ. Հ. Վարդևանյան, Գ. Պ. Փիրումյան

  Բովանդակություն

  Կ. Ռ. Գրիգորյան, Հ. Ա. Շիլաջյան

  Роль гидрофобных взаимодействий при тепловой денатурации сывороточных альбуминов человека и быка в присутствии диалкилсульфоксидов (Հիդրոֆոբ փոխազդեցությունների դերը մարդու և ցուլի շիճուկային ալբումինների ջերմային դենատուրացիայի ժամանակ դիալկիլսուլֆօքսիդների ներկայությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009, #3, էջ 3-6 (ռուսերեն) |

  Փ. Գ. Մինասյան

  Витамин C – передатчик цепи при полимеризации акриламида (C վիտամինը որպես շղթայի փոխանցող ակրիլամիդի պոլիմերացման ընթացքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009, #3, էջ 7-12 (ռուսերեն) |

  Օ. Ա. Քամալյան, Տ. Օ. Քամալյան, Ա. Վ. Ստեփանյան, Ա. Է. Ավետիսյան

  ԳԱԲ-ի ադսորբցիայի իզոթերմի կիրառությունը պատվաստված մակերևութային միացություններով սորբենտների կառուցվածքային բնութագրերի որոշման ժամանակ | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009, #3, էջ 13-17 |

  Ն. Օ. Գյոկչյան, Մ. Հ. Հարությունյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Ջ. Ա. Միքայելյան

  Изучение взаимодействия бромидного анионного комплекса палладия (II) с трифенилметановым красителем малахитовым зеленым экстракционно-абсорбциометрическим методом (Պալադիում (II)-ի բրոմիդային անիոնային կոմպլեքսի եվ եռֆենիլմեթանային շարքի ներկանյութ մալախիտային կանաչի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը էքստրակցիոն-աբսորբցիոմետրական եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009, #3, էջ 18-21 (ռուսերեն) |

  Ա. Վ. Գրիգորյան

  Влияние нетепловых когерентных электромагнитных волн ММ-диапазона на термостабильность ДНК и ее комплексов с 33258 (ՄՄ-ային տիրույթի ոչ ջերմային կոհերենտ էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը ԴՆԹ-ի և HOECHST 33258 միացության հետ նրա կոմպլեքսների ջերմակայունության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009, #3, էջ 22-26 (ռուսերեն) |

  Հ. Ջ. Մինասյան, Ջ. Մ. Ճավրշյան

  Влияние УФ-излучения на "гиперхромный эффект" в листьях растений, вызванный газообразным аммиаком (ՈՒՄ-ճառագայթման ազդեցությունը գազային ամոնիակով հրահրված “հիպերքրոմային էֆեկտի” վրա բույսերի տերևներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009, #3, էջ 27-34 (ռուսերեն) |

  Ֆ. Ն. Տխրունի, Հ. Օ. Քոլոյան, Ծ. Ռ. Բալաբեկյան , Տ. Վ. Խաչատրյան, Տ. Ա. Շահբազյան, Ա. Ս. Հովսեփյան

  Влияние органических кислот на биосинтез аминокислот коринеформными бактериями (Կորինեֆորմ մանրէներով ամինաթթուների կենսասինթեզի վրա օրգանական թթուների ազդեցությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009, #3, էջ 35-40 (ռուսերեն) |

  Ծ. Ի. Ադամյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ա. Վ. Ոսկանյան

  Տաուրինի հակաթունային ազդեցությունը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, #3(220), էջ 41-46 |

  Ս. Ա. Ռ. Դալիլի, Ս. Գ. Նանագյուլյան, Ս. Վ. Ալավի

  Identification of important species of the genus armillaria in orticultural and forest regions of iran by classic mating-tests (Դասական զուգավորման մեթոդով armillaria ցեղի կարևոր տեսակների որոշումը իրանի անտառային շրջաններում և այգիներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009, #3, էջ 47-53 (անգլերեն) |

  Մ. Ա. Մկրտչյան, Ժ. Մ. Առստամյան

  Экстракционно-фотометрическое определение анальгина фуксином в лекарственных препаратах (Անալգինի էքստրակցիոն-լուսաչափական որոշումը ֆուքսինով դեղանյութերում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009, #3, էջ 54-57 (ռուսերեն) |

  Գ. Գ. Հովհաննիսյան, Ա. Լ. Ավագյան, Գ. Լ. Թադևոսյան, Ռ. Մ. Հարությունյան

  Оценка индуцированных митомицином C повреждений X -хромосомы в лейкоцитах человека методом MN-FISH (Մարդու լեյկոցիտներում միտոմիցին C-ով մակածված X քրոմոսոմի վնասվածքների գնահատումը MN-FISH մեթոդով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009, #3, էջ 58-61 (ռուսերեն) |
  Նորայր Մանվելի Բեյլերյան | (ծննդյան 80-ամյակին) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ