ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 2007 #3(214)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 2007 #3(214) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Հարությունյան Ռ. Մ. (գլխ. խմբագր), Խաչատրյան Հ. Գ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ) ,
  Շարամբեյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար),
  Բոյնագրյան Վ. Ռ., Դանիելյան Է. Ա., Խաչատրյան Ի. Գ., Հարությունյան Ս. Գ., Հովսեփյան Լ. Լ., Մարգարյան Շ. Ա., Մարտիրոսյան Ռ. Մ., Շուքուրյան Ս. Կ., Չուբարյան Է. Վ., Պետրոսյան Ս. Գ., Սարգսյան Հ. Հ., Սարգսյան Ս. Վ.

  Բովանդակություն

  Հ.Մ. Հայրապետյան, Ա.Վ. Ցուցուլյան

  О задаче Дирихле в полуплоскости в весовых пространствах (Դիրիխլեի խնդրի մասին կիսահարթությունում կշռային տարածություններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 3-10 (ռուսերեն) |

  Խ.Վ. Քերոբյան

  Модель M G|1| ∞ с ненадежным прибором и "отрицательными" запросами (Անհուսալի սպասարկման սարքով և "բացասականե հայտերով" M G|1| ∞ մոդել) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 11-19 (ռուսերեն) |

  Հ. Ց. Հակոբյան

  О выпуклости многоугольников (Բազմանկյունների ուռուցիկության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 20-24 (ռուսերեն) |

  Ե. Ս. Մկրտչյան

  Об одном обобщении формул Абеля (Աբելի բանաձևերի մի ընդհանրացման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 25-32 (ռուսերեն) |

  Լ.Վ. Հակոբյան

  Обобщение понятия корней алгебраических уравнений (Հանրահաշվական հավասարումների արմատների հասկացության ընդհանրացումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 33-43 (ռուսերեն) |

  Ս. Ս. Դավիդով

  Коммутативные абелевые алгебры (Տեղափոխելի աբելյան հանրահաշիվներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 44-51 (ռուսերեն) |

  Զ.Ռ. Բաղդասարյան

  Изгиб прямоугольной пластинки равномерно распределенной нормальной нагрузкой (Ուղղանկյուն սալի ծռումը հավասարաչափ բաշխված նորմալ բեռով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 52-61 (ռուսերեն) |

  Ն. Ա. Դեմյոխինա, Գ. Ս. Կարապետյան

  Зарядовое распределение осколков фотоделения 232Th и 238U (232Th-ի և 238U-ի ֆոտոբաժանման լիցքային բաշխվածությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 62-71 (ռուսերեն) |

  Ռ. Խ. Մարգարյան, Կ. Ս. Օհանյան, Լ. Հ. Պետրոսյան, Կ. Ա. Սարգսյան

  Միակողմանի շրջանակային էլեկտրոդով կիսահաղորդչային դետեկտոր | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 72-76 |

  Ն.Մ. Բեյլերյան, Մ.Զ. Ասատուրյան

  Влияние витамина с на скорость распада Н2О2 , катализированного Fe (II) (C վիտամինի ազդեցությունը Fe (II)-ով կատալիզված ջրածնի պերօքսիդի քայքայման արագության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 77-85 (ռուսերեն) |

  Լ.Ե. Սարգսյան, Մ.Վ. Մարտիրոսյան, Ա.Է. Դանիելյան, Ս.Կ. Գրիգորյան

  Электрохимические и коррозионные свойства микрокристаллического сплава цинк–свинeц (Ցինկ–կապար միկրոբյուրեղային համաձուլվածքի էլեկտրաքիմիական և կոռոզիոն հատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 86-90 (ռուսերեն) |

  Օ. Ա. Քամալյան

  Получение и исследование сорбционных свойств карбонизированного кремнезема (Կարբոնացված սիլիկահողի ստացումը և նրա ադսորբցիոն հատկությունների ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 91-96 (ռուսերեն) |

  Մ. Հ. Յամուկյան

  Մալախիտի վերականգնումը և ծակոտկեն պղնձի ստացումն այրման ռեժիմում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 97-102 |

  Ս. Հ. Մանգասարյան, Շ. Վ. Մկրտչյան, Ժ. Մ. Առստամյան

  Экстракционно-абсорбциометрическое определение меди в сернокислой среде бриллиантовым зеленым в природных и сточных водах (Պղնձի էքստրակցիոն-աբսորբցիոմետրիկ որոշումը ծծմբաթթվական միջավայրում շողակնյա կանաչով բնական ջրերում և հոսքաջրերում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 103-106 (ռուսերեն) |

  Լ. Պ. Համբարձումյան

  Синтез 6-бром-, 8-хлорпроизводных 4-(гидрокси¬фениламино‎)- и 4-(аминофениламино‎)-2-метил¬хинолинов (4-(հիդրօքսիֆենիլամինո)- և 4-(ամինոֆենիլամինո)-2-մե- թիլխինոլինների 6-բրոմ-, 8-քլորածանցյալների սինթեզ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 107-111 (ռուսերեն) |

  Ա. Պ. Անտոնյան, Ք. Վ. Փիրումյան, Մ. Ս. Միքաելյան, Պ. Հ. Վարդևանյան

  Исследование связывания Hoechst 33258 с ДНК (ԴՆԹ-ի հետ Hoechst 33258-ի կապման հետազոտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 112-117 (ռուսերեն) |

  Վ.Ս. Պողոսյան, Ա.Ս. Վարժապետյան, Է.Ա. Աղաջանյան, Ա. Լ. Աթոյանց, Ռ. Մ. Հարությունյան

  Цитогенетические эффекты, индуцируемые у ALLIUM CEPA при обработке семян пробами вод р. Раздан (Հրազդան գետի ջրերի նմուշներով մշակված Alium cepa-ի սերմերում մակածված բջջագենետիկական էֆեկտները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 118-121 (ռուսերեն) |

  Ս. Ս. Բալոյան

  Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի կարստային քարանձավների ֆլորան և ֆաունան | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 122-126 |

  Վ. Պ. Վարդանյան, Ս. Ռ. Մինասյան

  Исследование несоответствий современного и погребенного рельефов и уточнение границ водосборного бассейна р. Каркачун (Ժամանակակից և թաղված ռելիեֆների անհամապատասխանության ուսումնասիրությունը և Կարկաչուն գետի ջրհավաք ավազանի սահմանների ճշտումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 127-130 (ռուսերեն) |

  Շ. Վ. Խաչատրյան

  ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թուխմանուկի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի հանքաքարերի միներալների բնորոշ առանձնահատկությունները | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 131-139 |

  Է. Ռ. Դուրգարյան

  Սյունիքի մարզի ռելիեֆի ձևաչափական վերլուծությունը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 140-145 |

  Լ. Լ. Օսիպյան

  Дополнительные сведения о видовой биоте фитотрофных гифальных грибов республики Армения (Լրացուցիչ տեղեկություններ Հայաստանի Հանրապետության ֆիտոտրոֆ հիֆալ սնկերի տեսակային բիոտայի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 146-149 (ռուսերեն) |

  Է. Մ. Եղիազարյան

  Հայաստանում տարածված երկկենցաղների որոշիչ | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 150-153 |

  Ս. Մ. Զեյզաֆուն

  Некоторые аспекты тектонического и инженерно-геологического строения водохранилища Зейзун (САР) (причины аварии плотины) (Զեյզուն (ՍԱՀ) ջրամբարի տեկտոնական և ինժեներաերկրաբանական կառուցվածքի որոշ ասպեկտներ (պատվարի վթարի պատճառները) ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 154-157 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ