ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 2005 #1(206)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 2005 #1(206) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Հարությունյան Ռ. Մ. (գլխ. խմբագր), Պետրոսյան Ս. Գ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ),
  Շարամբեյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար),
  Բոյնագրյան Վ. Ռ., Դանիելյան Է. Ա., Խաչատրյան Ի. Գ., Խաչատրյան Հ. Գ., Հովսեփյան Լ. Լ., Մարգարյան Շ. Ա., Մարտիրոսյան Ռ. Մ., Շուքուրյան Ս. Կ., Չուբարյան Է. Վ., Սարգսյան Հ. Հ., Սարգսյան Ս. Վ.

  Բովանդակություն

  Վ. Ռ. Բոյնագրյան

  Оползни Армении (их распространение, условия и причины образования, разновидности) (Հայաստանի սողանքները (նրանց տարածումը, առաջացման պայմանները և պատճառները, տարատեսակները)) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 3-17 (ռուսերեն) |

  Ա. Հ. Ափինյան

  Об одной задаче динамической оптимизации (Դինամիկ օպտիմալացման մի խնդրի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 18-21 (ռուսերեն) |

  Խ. Լ. Վարդանյան

  О модели очереди с "отрицательными" запросами (Բացասական պահանջարկներով հերթերի մի մոդելի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 22-26 (ռուսերեն) |

  Խ. Մ. Հայրապետյան

  Արագ ալգորիթմ հատակագծման խնդրի լուծման համար | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 27-33 |

  Վ. Մ. Բելուբեկյան, Մ. Վ. Բելուբեկյան

  Частные задачи определения напряжений в составном клине при действии сосредоточенной нагрузки в вершине (Բաղադրյալ սեպի գագաթում կենտրոնացված ուժի ազդեցության ներքո լարումների որոշման մասնավոր խնդիրներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 34-39 (ռուսերեն) |

  Ա. Ս.Մուսայելյան

  Оже-переход электронов в конденсонное состояние на дислокациях в полупроводниках (Կիսահաղորդիչներում էլեկտրոնների Օժե-անցումը դիսլոկացիաների վրա առաջացած կոնդենսոնային վիճակին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 40-47 (ռուսերեն) |

  Ա. Մ. Ռոստոմյան

  Исследования рентгеовских симметричных BBB-интерферометров (Ռենտգենյան սիմետրիկ BBB-ինտերֆերոմետրերի հետազոտությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 48-52 (ռուսերեն) |

  Հ. Ռ. Սարգսյան, Լ. Ա. Ներսեսյան, Ա. Ա. Վարդանյան, Շ. Ա. Մարգարյան

  Изучение антиоксидантных свойств диметил-, диэтил-, дипропилсульфоксидов по данным электронных спектров поглощения свободного радикала 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила (Դիմեթիլ-, դիէթիլ-, դիպրոպիլսուլֆօքսիդների հակաօքսիդիչ հատկությունների ուսումնասիրությունը ըստ 2,2-դիֆենիլ-1-պիկրիլհիդրալզիլ ազատ ռադիկալի կլանման սպեկտրների տվյալների) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 53-57 (ռուսերեն) |

  Ն. Մ. Բեյլերյան, Մ. Զ. Ասատուրյան

  Кинетика распада пероксида водорода в щелечной среде в присутствии, додецилсульфата натрия, додецилтриметиламмония бромида и их смесей (Հիմնային միջավայրում նատրիումի դոդեցիլսուլֆատի, դոդեցիլտրիմեթիլամոնիումի բրոմիդի և դրանց խառնուրդների ներկայացմամբ ջրածնի պերօքսիդի քայքայման կինետիկան) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 58-65(ռուսերեն) |

  Կ. Ռ. Գրիգորյան, Ա. Գ. Խոյեցյան, Շ. Ա. Մարգարյան

  Исследование межмолекулярных взаимодействий в растворах п-толуидина методами абсорбционной и флуоресцентной спетроскопии (Պ-տոլուիդինի միջմոլեկուլային փոխազդեցությունների ուսումնասիրությունը էլեկտրոնային կլանման և ֆլուորեսցենտային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 66-70(ռուսերեն) |

  Ռ. Պ. Սուքիասյան

  Լ-Լիզինի նոր աղերը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 71-79 |

  Ն. Օ. Գյոկչյան, Մ. Ժ. Գյոգչյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

  Экстракционно-абсорбциометрическое определение микрограммовых количеств родия(III) основным красителем акридиновым желтым (Ռոդիում(III) միկրոգրամային քանակների էքստրակցիոն-աբսորբցիոմետրիկ որոշումը հիմնային ներկանյութ ակրիդային դեղինովաղաթթվային ներկանյութում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 80-83(ռուսերեն) |

  Ա. Ա. Ավետիսյան, Գ. Գ. Թոքմաջյան, Լ. Վ. Կարապետյան, Լ. Ս. Բալայան

  Новый метод синтеза 2-функцонально замещенных 2-бутен-4-олидов (2-ֆունկցիոնալ տեղակալված 2-բութեն-4-օլիդների սինթեզի նոր եղանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 84-87(ռուսերեն) |

  Ջ. Հ. Վարդանյան, Ք. Հ. Վարդանյան, Մ. Ա. Դավթյան

  Քիմիական մուտագեններով ինդուկտված լոբումուտանտ սերմերի սպիտակուցների համեմատական ուսումնասիրությունը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 88-91 |

  Ջ. Մ. Ճավրշյան, Հ. Հ. Թադևոսյան

  Քլորելա և սպիրուլինա միկրոջրիմուռների էլեկտրոն-տրանսպորտային շղթայի ուսումնասիրությունը միջավայրում կապարի առկայությամբ | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 92-96 |

  Ե. Յու. Սողոյան

  Патогенная микобиота кормовых злаковых культур и их диких сородичей в Армении (Հայաստանի հացազգի մշակովի կերակրաբույսերի և նրանց վայրի ցեղակիցների պաթոգեն միկոբիոտան) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 97-101 (ռուսերեն) |

  Հ. Կ. Ավետիսյան

  Некоторые вопросы современной систематики коприноидных грибов (Կոպրինոիդ սնկերի արդիական դասակարգման որոշ հարցեր) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 102-105 (ռուսերեն) |

  Հ. Հ. Փանոսյան, Պ. Վ. Թոզալաքյան, Յու. Գ. Պոպով

  Распространенность экстремофильных форм бацилл в водах бассейна оз. Севан (Սևանա լճի ավազանի ջրերում էքստրեմոֆիլ բացիլների տարածվածությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 106-111 (ռուսերեն) |

  Հ. Մ. Կարաքեշիշյան, Ի. Ա. Նավասարդյան, Գ. Զ. Էլբակյան, Կ. Կ. Գրիգորյան

  Некоторые вопросы и результаты микробиологического способа борьбы с эрозией почвы (Որոշ հարցեր հարցեր և արդյունքներ հողի էրոզիայի դեմ միկրոկենսաբանական պայքարի վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 112-118 (ռուսերեն) |

  Հ. Պ. Գույումջյան

  Изминения химизма пород при контактовой метасоматической гранитизации (Ապարների քիմիական կազմի փոփոխումը կոնտակտային մետաստոմատիկ գրանիտացման ընթացքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 119-125 (ռուսերեն) |

  Հ. Ս. Եզակյան, Հ. Հ. Մկրտչյան

  Ալավերդու և Արմանիսի հանքավայրերում հետախուզական հորատման ռացիոնալ պարամետրերի որոշումը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 126-130 |

  Ռ. Խ. Գագինյան

  Քարոլորտային սալերի սահմանային գոտիները որպես էթնոգենեզի և պասիոնարային դաշտերիզոնաների ձևավորման ազդակ (Հայկական լեռնաշխարհի օրինակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 131-135 |

  Կ. Վ. Ալումյան, Տ. Հ. Էյրամջյան

  Визуализация полей напряжений в монокристаллах при совместном применении методов маятниковых полос и муаровых картин рентгеновских лучей (Միաբյուրեղներում լարման դաշտերի տեսանելիացումը ռենտգենյան ճառագայթների ճոճանակային շերտերի և մուարի պատկերների մեթոդների համատեղ կիրառմամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 136-138 (ռուսերեն) |

  Ա. Ռ. Մկրտչյան, Հ. Հ. Դարբինյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

  Ампрометрическое определение палладия (II) фенилтиомочевиной (Պալադիում(II)-ի ամպերաչափական որոշումը ֆենիլթիոմիզանյութով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 139-142 (ռուսերեն) |

  Կ. Ս. Ավետիսյան

  Синтез функцианально замещенных пирролидонов-2 (Ֆունկցիոնալ տեղակալված պիրոլիդոն-2-ների սինթեզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 143-145 (ռուսերեն) |

  Ն. Հ. Ազարյան, Ի. Գ. Բունիաթյան, Ա. Ց. Խուդոյան

  Активация процессов генетического обмена у прокариот в присутствии двуспиральной РНК (Պրոկարիոտներում գենետիկական փոխանակման պրոցեսների ակտիվացումը երկպարույր ՌՆԹ-ի առկայության պայմաններում ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 146-148 (ռուսերեն) |

  Ա. Ջ. Մինասյան

  Повреждение фотосинтетического аппарата высших растений при высоких и низких температурах до и после воздействия аммиака (Բարձրակարգ բույսերի ֆոտոսինթետիկ ապարատի վնասումը բարձր և ցածր ջերմաստիճաններում ամոնիակի ազդեցությունից առաջ և հետո) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 149-152 (ռուսերեն) |
  ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Լ.Լ. Օսիպյանի 75 ամյակի առթիվ | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005 #1, էջ 153-155 |
  ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Մ. Ա. Դավթյանի 70 ամյակի առթիվ | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 156-158 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ