ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 2005 #2(207)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 2005 #2(207) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Հարությունյան Ռ. Մ. (գլխ. խմբագր), Խաչատրյան Հ. Գ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ),
  Շարամբեյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար),
  Բոյնագրյան Վ. Ռ., Դանիելյան Է. Ա., Խաչատրյան Ի. Գ., Հարությունյան Ս. Գ., Հովսեփյան Լ. Լ., Մարգարյան Շ. Ա., Մարտիրոսյան Ռ. Մ., Շուքուրյան Ս. Կ., Չուբարյան Է. Վ., Պետրոսյան Ս. Գ., Սարգսյան Հ. Հ., Սարգսյան Ս. Վ.

  Բովանդակություն

  ԵՊՀ "Գիտական տեղեկագիր" հանդեսը 80 տարեկան է | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 3-4 |

  Վ. Ս. Աթաբեկյան

  О пространствах с операцией предела (Սահմանի գործողությամբ տարածությունների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 5-10 (ռուսերեն) |

  Ա. Գ. Մաթևոսյան

  Дифференциальная игра сближения с несколькими целевыми множествами для стохастических линейных систем (Մի քանի նպատակային բազմությունների հետ մոտեցման դիֆերենցիալ խաղ ստոխաստիկ գծային համակարգերի համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 11-16 (ռուսերեն) |

  Օ. Ս. Միքայելյան, Ռ. Վ. Խաչատրյան

  Оптимальная траектория в игре с частичной кооперацией (Օպտիմալ հետագիծը մասնակի-կոօպերատիվ խաղերում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 17-24 (ռուսերեն) |

  Ս. Մ. Սայադյան

  Ինտուիցիոնիստական ասույթային հաշվի որոշ համակարգերի համեմատում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 25-30 |

  Վ. Ռ. Բարսեղյան, Գ. Ս. Չիլինգարյան

  Об одной задаче оптимального управления движением материальной точки с переменной массой в гравитационном поле (Գրավիտացիոն դաշտում փոփոխական զանգվածով նյութական կետի շարժման օպտիմալ ղեկավարման մի խնդրի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 31-39 (ռուսերեն) |

  Ա. Ե. Բաբայան

  О природе возрастания нелинейного оптического отклика от шероховатой поверхности (Օպտիկական ոչ գծայի արձագանքի աճը մակերևութային անհարթություններից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 40-45 (ռուսերեն) |

  Ե. Գ. Զարգարյան, Ա. Ը. Վահանյան, Ն. Պ. Հարությունյան, Է. Վ. Աղաբաբյան, Կ. Հ. Բեգոյան, Է. Ա. Մուղնեցյան, Հ. Ռ. Հովհաննիսյան

  Исследование влияния фторирования на сверхпроводяшие свойства YBa_2Cu_3O_y (Ֆտորման ազդեցությունը YBa_2Cu_3O_y-ի գերհաղորդիչ հատկությունների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 46-51 (ռուսերեն) |

  Ա. Մ. Ռոստոմյան

  Исследования рентгеновских асимметричных BBB-интерферометров. II (Ռենտգենյան ասիմետրիկ BBB-ինտերֆերոմետրերի ուսումնասիրություներ մաս II) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 52-58 (ռուսերեն) |

  Վ. Մ. Առաքելյան, Վ. Է. Գալստյան

  Fe_2O_3-Nb_2O_5 պինդ լուծույթների ստացումը և նրանց էլեկտրաֆիզիկական ու ֆոտոէլեկտրաքիմիական հատկությունների ուսումնասիրումը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 59-65 |

  Գ. Վ. Հակոբյան, Ռ. Ա. Քարամյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Մ. Լ. Երիցյան

  Взаимодействия метилольных производных мочевины с солями Co(II) и Ni(II) (Միզանյութի մեթիլոլային ածանցյալների փոխազդեցությունը Co(II)-ի և Ni(II)-ի աղերի հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 66-70 (ռուսերեն) |

  Ա. Ռ. Մկրտչյան, Հ. Հ. Դարբինյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

  Амперометрическое определение палладия(II) N,N-дифенил- и N,N՛-дифенилтиомочевинами (Պալադիում(II)-ի ամպերաչափական որոշումը N,N-դիֆենիլ- և N,N՛-դիֆենիլթիոմիզանյութերով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 71-74 (ռուսերեն) |

  Ա. Ա. Պիվազյան

  Синтез и превращения бенз-замещенных 4-гидрокси-3(2-хлорпроп-2-енил)-2-метилхинолинов (բենզ տեղակալված 4-հիդրօքսի-3-(2-քլորպրոպ-2-ենիլ)-2-մեթիլխինոլինների սինթեզը և փոխարկումները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 75-79 (ռուսերեն) |

  Է. Գ. Մեսրոպյան, Ա. Ա. Ավետիսյան, Ա. Ս. Գալստյան

  Синтез производных бензотриазола (Բեզոտրիազոլի ածանցյալների սինթեզ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 80-83 (ռուսերեն) |

  Ա. Ս. Մկրտչյան

  Скрининговое изучение некоторых количественных аберраций у больных острым миелоидным лейкозом методом FISH в интерфазных клетках (Սուր լեյկոզով հիվանդների որոշ քանակական խաթարումների սկրինինգային ուսումնասիրությունը ինտերֆազային բջիջներում FISH մեթոդով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 84-89 (ռուսերեն) |

  Մ. Լ. Գևորգյան, Մ. Ա. Դավթյան

  О некоторых особенностях флуоресценции аргиназы (Արգինազի ֆլուորեսցենցիայի որոշ առանձնահատկությունների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 90-94 (ռուսերեն) |

  Է. Ա. Մանթաշյան

  К вопросу извлечения свободных внутриклеточных аминокислот винных дрожжей при многократном экстрагировании этанолом (Գինու խմորասնկերը ներբջջային ազատ ազատ ամինաթթուների անջատումը էթանոլով բազմապատիկ էքստրակցիայի ժամանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 95-99 (ռուսերեն) |

  Ե. Ն. Շչերբակովա, Տ. Բ. Կարյագինա, Յու. Գ. Պոպով

  Синтез нафтохинонов в изолированной культуре Alkanna Orientalis (Alkanna Orientalis-ի մեկուսացված կուլտուրաներում նավթաքինոնների սինթեզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 100-105 (ռուսերեն) |

  Ծ. Ի. Ադամյան, Ս. Մ. Մինասյան, Է. Ս. Գևորգյան, Կ. Ռ. Հովհաննիսյան, Ք. Կ. Կիրակոսյան

  Ծայրամասային արյան ցուցանիշների փոփոխությունների բնույթը թրթռման ազդեցության դինամիկայում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 106-110 |

  Ս. Գ. Նանագյուլյան, Ա. Լ. Սիրունյան

  Виды съедобных грибов национального парка "Севан" и буферной зоны и закономерности их развития ("Սևան" ազգային պարկի և պահպանիչ գոտու ուտելի սնկերի սեսակները և դրանց զարգացման օրինաչափությունները ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 111-115 (ռուսերեն) |

  Ք. Ա. Բաղդասարյան

  Рациональная плотность разведочной сети и переоценка промышленной ценности Арманисского золото-полиметаллического месторождения (Արմանիսի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի հետախուզական ցանցի ռացիոնալ խտությունը և արդյունաբերական նշանակության վերագնահատումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 116-122 (ռուսերեն) |

  Մ. Կ. Արշակյան

  Հազվագյուտ մետաղները ՀՀ հիդրոհանքային ռեսուրսներում և նրանց արդյունահանման հեռանկարները | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 123-128 |

  Վ. Ռ. Բոյնագրյան

  Опустынивание территории республики Армения (постановка вопроса, факторы, индикаторы, защитные мероприятия) (Հայաստանի Հանրապետության տարածքի անապատացումը (հարցի էությունը, գործոններն, ինդիկատորները, պաշտպանական միջոցառումներն)) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 129-138 (ռուսերեն) |

  Ա. Հ. Ափինյան, Ի. Է. Դանիելյան

  Об одной динамической модели охраны окружающей среды (Շրջակա միջավայրի պահպանման խնդրի մեկ դինամիկ մոդելի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 139-141 (ռուսերեն) |

  Յու. Ս. Բաբայան, Վ. Պ. Քալանթարյան, Ս. Ն. Հակոբյան, Հ. Ե. Սնգրյան, Ա. Շ Մարգարյան

  Ցածր ինտենսիվության միլիմետրային էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը ԴՆԹ-ի մոլեկուլի ջերմակայունության վրա | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 142-143 |

  Ն. Օ. Գյոկչյան, Մ. Ժ. Գյոգչյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

  Изучение взаимодействия хлоридного комплекса родия(III) с осно՛вным красителем тиазинового ряда диметилтионином экстракционно-абсорбциометрическим методом в солянокислой среде (Ռոդիում(III) -ի քլորիդային կոմպլեքսի և թիազինային շարքի հիմնային ներկանյութ դիմեթիլթիոննինի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը աղաթթվային միջավայրում Էքստակցիոն-աբսորբցիոմետրիկ եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 144-147 (ռուսերեն) |

  Է. Ա. Ադամյան

  2. Синтез новых 1-нафтокси-3-замещенных аминопропанолов, содержащих аминокислотный фрагмент (2. Ամինաթթվային ֆրագմենտ պարունակող նոր 1-նավթոքսի-3-տեղակալված ամինապրոպանոլների սինթեզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 148-150 (ռուսերեն) |

  Ն. Հ. Ազարյան

  Картирование генов несовместимости (inc.) плазмиды R906 (R906 Պլազմիդի անհամատեղելիության գեների (inc.) քարտեզավորումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 151-153 (ռուսերեն) |

  Գ. Յու. Գրիգորյան, Ս. Մ. Մինասյան, Ս. Գ. Սահակյան, Վ. Պ. Քալանթարյան

  Влияние электромагнитных КВЧ-волн на фоновую импульсную активность нейронов супраоптического ядра гипоталамуса крыс (ԳԲՀ էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը առնետների ենթատեսաթմբի վերտեսողական կորիզի նեյրոնների ֆոնային իմպուլսային ակտիվության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 154-157 (ռուսերեն) |

  Ա. Յու. Ստեփանյան

  Исследование нейрофизиологических основ гендерных различий в пространственно-ориентировочной деятельности (Տարածա-կողմնորոշային գործունեության մեջ սեռերի տարբերությունների նյարդաֆիզիոլոգիական հիմքերի ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 158-160 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ