ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 2005 #3(208)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 2005 #3(208) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Հարությունյան Ռ. Մ. (գլխ. խմբագր), Խաչատրյան Հ. Գ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ),
  Շարամբեյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար),
  Բոյնագրյան Վ. Ռ., Դանիելյան Է. Ա., Խաչատրյան Ի. Գ., Հարությունյան Ս. Գ., Հովսեփյան Լ. Լ., Մարգարյան Շ. Ա., Մարտիրոսյան Ռ. Մ., Շուքուրյան Ս. Կ., Չուբարյան Է. Վ., Պետրոսյան Ս. Գ., Սարգսյան Հ. Հ., Սարգսյան Ս. Վ.

  Բովանդակություն

  Յու. Լ. Վարդանյան

  Հարաբերականության հատուկ սկզբունքը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 3-30 |

  Մ. Հ. Արաբյան

  Исследование спектра одного вырoждающегося оператора (Մի վերասերվող օպերատորի սպեկտրի հետազոտումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 31-39 (ռուսերեն) |

  Տ. Ն. Հարությունյան , Գ. Հ. Սահակյան

  Об одной спектральной задаче для системы уравнений с частными производными (Մասնական ածանցյալներով հավասարումների համակարգի համար մի սպեկտրալ խնդրի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 40-47 (ռուսերեն) |

  Ա. Ա. Դանիելյան

  Экстремальное свойство времен ожидания модели GI|G|1|∞ (Սպասման ժամանակների էքստրեմալ հատկություն GI|G|1|∞ մոդելում ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 47-52 (ռուսերեն) |

  Է. Ա. Դանիելյան, Վ. Կ. Սաղաթելյան

  Одна минимаксная задача на классе стареющих функций распределения (Մի մինիմաքսային խնդիր ծերացող բաշխման ֆունկցիաների դասերում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 53-57 (ռուսերեն) |

  Ս. Ս. Դավիդով

  Линейные представления бинарных абелевых алгебр (Երկտեղ աբելյան հանրահաշվների գծային ներկայացումներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 58-63 (ռուսերեն) |

  Տ. Ա. Հարությունյան

  Проблема собственных значений и собственных функций в тороидальном резонаторе (Սեփական արժեքների և սեփական ֆունկցիաների խնդիրը տորոիդային ռեզոնատորներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 64-72 (ռուսերեն) |

  Ա. Ա. Ղազարյան, Ե. Բ. Դալյան, Ս. Գ. Հարությունյան, Տ. Վ. Չալիկյան

  Спектральное исследование взаимодействий TAlPyP(4) и AgTAlPyP(4) с poly(rG)poly(rC), poly(rI)poly(rC) и poly(rA)poly(rU) (TAlPyP(4)-ի և AgTAlPyP(4)-ի հետ poly(rG)poly(rC)-ի, poly(rI)poly(rC)-ի և poly(rA)poly(rU)-ի փոխազդեցությունների սպեկտրալ ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 73-79 (ռուսերեն) |

  Գ. Կ. Մսրյան

  Спектрометрические измерения и обработка информации по инфракрасным исследованиям некоторых экологических параметров атмосферы (Մթնոլորտի որոշ էկոլոգիական պարամետրերի ինֆրակարմիր հետազոտությունների ինֆորմացիայի սպեկտրալ չափումներն և մշակումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 80-84 (ռուսերեն) |

  Ս. Կ. Գրիգորյան, Մ. Լ. Երիցյան, Գ. Ս. Գրիգորյան, Կ. Մ. Երիցյան

  Исследование и синтез клеевой композиции низкотемпературного отверждения (Ցածր ջերմաստիճանային պնդացմամբ սոսնձային բաղադրանյութերի ուսումնասիրությունը և սինթեզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 85-89 (ռուսերեն) |

  Ն. Օ. Գյոկչյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

  Экстракционно-абсорбциометрическое определение левомицитина оксиновым красителем - пиронином "Б" (Լևոմիցիտինի էքստրակցիոն-աբսորբցիոմետրական որոշումն օքսինային շարքի ներկանյութ պիրոնին «Բ»-ով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 90-93 (ռուսերեն) |

  Ժ. Մ. Առստամյան

  Экстракционно-абсорбциометрическое определение железа фуксином в природных и сточных водах (Երկաթի էքստրակցիոն-աբսորբցիոմետրիկ որոշումը ֆուքսինով բնական ջրերում և թափոնաջրերում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 94-97 (ռուսերեն) |

  Լ. Լ. Մանասյան

  Синтез нового модифицированного хирального комплекса иона Ni(II) с основанием Шиффа дегидроаминомасляной кислоты (Դեհիդրոամինակարագաթթվի շիֆի հիմքի հետ Ni(II) իոնի առաջացրած նոր մոդիֆիկացված քիրալային կոմպլեքսների սինթեզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 98-105 (ռուսերեն) |

  Հ. Մ. Կարապետյան

  Комбинированное влияние рентгеновских лучей и холодных условий на метоболизм и накопление свободного пролина у жуков и личинок фасолевой зерновки Acanthoscelides Obtectus Say (Ռենտգենյան ճառագայթների և ցածր ջերմասստիճանային պայմանների համատեղ ազդեցությունը ազատ պրոլինի կուտակման և նրա նյութափոխանակության վրա լոբու ընդակերի բզեզներում ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 106-109 (ռուսերեն) |

  Է. Ս. Գևորգյան, Ս. Մ. Մինասյան, Ծ. Ի. Ադամյան, Ն. Ն. Քսաջիկյան

  Влияние учебной нагрузки на фунциональное состояние сердечно-сосудистой системы студентов (ՈՒսումնական ծանրաբեռնվածության ազդեցությունը ուսանողների սիրտ-անոթային համակարգի գործառական վիճակի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 110-115 (ռուսերեն) |

  Ս. Ա. Աբրահամյան, Մ. Ա. Կարապետյան, Մ. Վ. Նադիրյան, Ն. Ս. Հակոբյան, Ն. Յու. Ադամյան

  Բուժական ֆիզկուլտուրայով զբաղվող ուսանողների շնչառության հաճախության ինքնակամ փոքրացման մեթոդի արդյունավետությունը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 116-121 |

  Հ. Ռ. Աղաբաբյան, Վ. Հ. Գրիգորյան, Ա. Յու. Ստեփանյան, Ն. Դ. Հարությունյան, Լ. Ս. Ստեփանյան

  Нейрофизиологические механизмы мозгового обеспечения творчества (Ստեղծագործական գործընթացի ուղեղային ապահովման նյարդաֆիզիոլոիական մեխանիզմները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 122-127 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Պողոսյան, Է. Ա. Աղաջանյան, Ա. Լ. Աթոյանց, Ռ. Մ. Հարությունյան

  Выявление генотоксичности почв с применением растительных тест-систем (Հողերի գենոտոքսիկության բացահայտումը բուսական տեստ-համակարգերի կիրառմամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 128-131 (ռուսերեն) |

  Մ. Գ. Թասլախչյան, Ն. Հ. Կարապետյան, Ե. Յու. Սողոյան, Ա. Մ. Պետրոսյան

  Патогенная микобиота возделываемых и дикорастущих видов клевера в Армении (Հայաստանում երեքնուկի մշակովի և վայրի տեսակների պաթոգեն միկոբիոտան ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 132-136 (ռուսերեն) |

  Վ. Պ. Վարդանյան, Ռ. Ս. Մինասյան

  Распределение подземного стока Лорийского плато (по данным геофизических исследований) (Լոռվա սարահարթի ստորերկրյա հոսքի բաշխվածությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 137-140 (ռուսերեն) |

  Ն. Վ. Շիրվանյան, Վ. Լ. Շիրվանյան

  О задании группы 7.7 из "Коуровской тетради" (Կոուրովյան տետրից 7.7 խմբի ներկայացման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 141-142 (ռուսերեն) |

  Գ. Վ. Հակոբյան, Ռ. Ա. Քարամյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Հ. Ն. Ենգիբարյան, Մ. Լ. Երիցյան

  Хелатные комплексы 1,3-дикарбэтоксиметилизоцианурата с ионами металлов Ni^2+, Co^2+, Cu^2- (1,3-դիկարբէթօքսիմեթիլիզոցիանուրատի խելատային կոմպլեքսի փոխազդեցությունը Ni^2+, Co^2+, Cu^2- մետաղների իոնների հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 143-146 (ռուսերեն) |

  Տ. Ս. Սուքիասյան

  Дисперсия скорости реакции иммобилизованных ферментов при конкурентном связывании ингибитора с ферментом (Իմմոբիլիզացված ֆերմենտների ռեակցիայի արագության դիսպերսիան ֆերմենտի և ինհիբիտորի մրցակցային կապման ժամանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 147-150 (ռուսերեն) |

  Ի. Ա. Բադալյան, Ա. Լ. Գրիգորյան

  Влияние аминокислот на амидные группы белков печени (Ամինաթթուների ազդեցությունը լյարդի սպիտակուցների ամիդային խմբերի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 151-153 (ռուսերեն) |
  Վլադիմիր Սարգսի Սարգսյանի ծննդյան 70 ամյակին | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 154-156 |
  Վերգինե Մակարի Թառայան. ծննդյան 100 ամյակին | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 157-158 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ