ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 2003 #2(201)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 2003 #2(201) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Հարությունյան Ռ. Մ. (գլխ. խմբագր), Պետրոսյան Ս. Գ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ),
  Շարամբեյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար),
  Բոյնագրյան Վ. Ռ., Դանիելյան Է. Ա., Խաչատրյան Ի. Գ., Խաչատրյան Հ. Գ., Հովսեփյան Լ. Լ., Մարգարյան Շ. Ա., Մարտիրոսյան Ռ. Մ., Շուքուրյան Ս. Կ., Չուբարյան Է. Վ., Սարգսյան Հ. Հ., Սարգսյան Ս. Վ.

  Բովանդակություն

  Ա. Ռ. Խաչատրյան , Ռ. Ա. Խաչատրյան

  О непрерывности многозначных отображений (Բազմարժեք արտապատկերումների անընդհատության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 3-13 (ռուսերեն) |

  Գ. Գ. Ղազարյան

  Об одном нелинейном уравнении третьего порядка (Երրորդ կարգի ոչ գծային հավասարման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 14-17 (ռուսերեն) |

  Յու. Ռ. Հակոբյան, Հ. Ա. Հովհաննիսյան

  Алгебраический многосеточный переобуславливатель для конечноэлементных аппроксимаций второго порядка в прямоугольных областях. II. Многосеточный переобуславливатель (Հանրահաշվական բազմացանցային վերապայմանավորիչ ուղղանկյուն տիրույթներում երկրորդ կարգի վերջավոր տարրային մոտարկումների համար. II) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 18-24 (ռուսերեն) |

  Մ. Ս. Գաբրիելյան , Ա. Գ. Մաթևոսյան

  Минимаксное прицеливание при нескольких целевых множествах для поэтапно меняющихся собственно линейных стохастических систем (Մինիմաքսային նշանակության եղանակը էտապ առ էտապ փոփոխվող մասամբ գծային ստոխաստիկ համակարգերի համար նպատակային բազմությունների դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 25-29 (ռուսերեն) |

  Վ. Հ. Տողանյան

  Подпрямо неразложимые частично коммутативные, нормальные и квазинормальные алгебры (Ենթաուղիղ վերլուծություն չունեցող մասնակի տեղափոխական, նորմալ և քվազինորմալ հանրահաշիվներ ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 30-37 (ռուսերեն) |

  Վ. Ռ. Բարսեղյան, Ա. Գ. Սարգսյան

  Об одной задаче коррекций движения двухзвенного манипулятора (Երկթև մանիպուլյատորի շարժման ճշգրտումների մի խնդրի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 38-46 (ռուսերեն) |

  Ն. Պ. Սարգսյան

  Об оптимальном стохастическом управлении двухзвенным манипулятором (Երկօղակ մանիպուլյատորի ստոխաստիկ օպտիմալ ղեկավարման մի խնդրի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 47-56 (ռուսերեն) |

  Խ. Մ. Ղազարյան

  Исследование структурной текстуры L_alpha систем лецитин-вода (Լեցիտին-ջուր L_alpha համակարգերի կառուցվածքային տեքստուրայի ուսումնասիրությունը ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 57-59 (ռուսերեն) |

  Ա. Հ. Մարտիրոսյան, Վ. Ն. Աղաբեկյան, Պ. Ա. Գրիգորյան

  Изменения электросопротивления полихлоропропилена "Наирит" с различными наполнителями в зависимости от их вида, температуры и старения ("Նաիրիտ" պոլիքլորոպրենի էլեկտրադիմադրության փոփոխությունը կախված լցոնված նյութի տեսակից ջերմաստիճանից ու ծերանալուց ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 60-64 (ռուսերեն) |

  Ա. Ս. Սաղյան, Ա. Վ. Գեոլչանյան, Ն. Ռ. Մարտիրոսյան, Վ. Ի. Տարարով, Յու. Ն. Բելոկոն, Տ. Վ. Ղոչիկյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Ա. Ա. Ավետիսյան

  Асимметрический синтез (R)-S-3-(3’-гидрокси-4’-изоамилокцибутил)-4-аллил-1,2,4-триазол-3-ил-цистеина ((R)-S-5-(3’-հիդրոքսի-4’-իզոամիլօքսիբութիլ)-4-ալիլ-1,2,4-տրիազոլ-3-իլ-ցիստեինի ասիմետրիկ սինթեզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 65-71 (ռուսերեն) |

  Է. Ա. Ադամյան, Մ. Ա. Շեյրանյան, Ռ. Ս. Վարդանյան

  II. Синтез новых потенциальных β-адреноблокаторов, содержащих аминоспиртовый фрагмент. (II. Ամինասպիրտային ֆրաքգմենտ պարունակող նոր պոտենցիալ β-ադրենապաշարիչների սինթեզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 72-75 (ռուսերեն) |

  Ա. Ա. Ավետիսյան, Գ. Գ. Թոքմաջյան, Լ. Վ. Կարապետյան

  p-Օքսիտացետոֆենոնի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը կարբոնաթթուների հիդրազիդների հետ ( Изучение взаимодействия p-оксиацетофенона с гидразидами карбоновых кислот) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 76-79 (ռուսերեն) |

  Ա. Ա. Ավետիսյան, Ի. Լ. Ալեքսանյան

  Новые способы получения 2,4-дигидрокси-3-(3՛-хлор-2՛-бутенил)хинолина (2,4-դիհիդրօքսի-3-(3՛-քլոր-2՛-բութենիլ)խինոլինի ստացման նոր եղանակներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 80-83 (ռուսերեն) |

  Մ. Ա. Դավթյան, Ս. Ա. Կարապետյան, Մ. Հ. Խաչատրյան , Հ. Հ. Սեմերջյան

  Аминокислотный состав белков плазмы крови овцы (Ոչխարի արյան պլազմայի սպիտակուցների ամինաթթվային կազմը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 84-88 (ռուսերեն) |

  Ա. Խ. Աղաջանյան, Ս. Վ. Չուբարյան, Լ. Ռ. Թումանյան, Ա. Ա. Նիկոյան, Մ. Ս. Մարտիրոսյան, Ա. Ա. Աղաջանյան

  Изменение активности аргиназы и ферментов биосинтеза пролина в различных органах крыс при вскармливании их солодкой и надрезании седалищного нерва (Առնետների տարբեր օրգաններում արգինազի և պրոլինի կենսասինթեզի ֆերմենտների ակտիվության փոփոխությունը նրանց մատուտակով կերակրելու և նստանյարդը հատելու դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 89-93 (ռուսերեն) |

  Գ. Ե. Ավետիսովա, Ա. Ա. Համբարձումյան, Շ. Մ. Քոչարյան, Ա. Ս. Սաղյան

  Расчет максимального коэффициента продуктивности и других показателей процесса биосинтеза валина культурой Brevibacterium flavum (Brevibacterium flavum բջիջներով վալինի կենսասինթեզի պրոցեսի արտադրողականության մաքսիմալ գործակցի և այլ գործակցի և այլ գործակիցների հաշվարկը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 94-99 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Պողոսյան, Է. Ա. Աղաջանյան, Մ. Բ. Մաթևոսյան, Ա. Լ. Աթոյանց, Ռ. Մ. Հարությունյան

  Цитогенетическая оценка мутагенного фона вод р. Раздан в пределах г. Еревана (Հրազդան գետի մուտագեն ֆոնի բջջագենետիկական գնահատականը Երևան քաղաքի տարածքում ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 100-104 (ռուսերեն) |

  Ջ. Հ. Աբրահամյան, Բ. Մ. Սուլեյման, Ն. Բ. Թավաքալյան, Ի. Վ. Շահազիզյան, Ի. Մ. Էլոյան

  О целесообразности использовании синтетических полимерных композицый в целях защиты растений от возбудителей болезней. (Բույսերի հիվանդության հարուցիչներից պաշտպանվելու համար սինթետիկ պոլիմերային բաղադրանյութերի կիրառման նպատակահարմարությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 105-110 (ռուսերեն) |

  Ի. Ա. Նավասարդյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Հ. Մ. Կարաքեշիշյան, Հ. Ն. Զաքարյան

  Изменение агрохимических свойств почв предгорной зоны Армении при их окультуривании (Հայաստանի նախալեռնային գոտու հողերի ագրոքիմիական հատկությունների փոփոխուփյունը կապված կուլտուրականացման հետ ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 111-117 (ռուսերեն) |

  Գ. Վ. Մարկոսյան, Ա. Գ. Բարսեղյան

  Археомагнитная датировка археологических объектов Армении (Հայաստանի հնագիտական օբյեկտների հնամագնիսական տարեգրումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 118-125 (ռուսերեն) |

  Հ. Հ. Մկրտչյան, Ռ. Ս. Մովսեսյան, Հ. Ս. Եզակյան

  О характере погрешностей разведочных данных штокверковых и пластообразных месторождений (Շտոկվերկային և շերտավոր հանքավայրերի հետախուզական տվյալների սխալների բնույթի մասին ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 126-130 (ռուսերեն) |

  Ա. Վ. Խոյեցյան, Բ. Պ. Մնացականյան

  Անապատացման սահմանի որոշման ջրաբանական մեթոդի հարցի շուրջ | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 131-139 |

  Ի. Է. Դանիելյան

  О хвосте распределения суммы случайного числа независимых случайных величин (Պատահական թվով անկախ պատահական մեծությունների գումարի բաշխման պոչի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 140-142 (ռուսերեն) |

  Ժ. Մ. Առստամյան

  Экстракционно-абсорбциометрическое определение хрома метиловым зеленым в молоке и в молочных продуктах (Քրոմի էքստրակցիոն-աբսորբցիոմետրիկ որոշում մեթիլային կանաչով կաթի մեջ և կաթնամթերքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 143-146 (ռուսերեն) |

  Գ. Ս. Մելիքյան, Ա. Օ. Փիրոյան, Ա. Ա. Ավետիսյան

  Синтез новых функционализированных 4-фенил-∆^3-бутенолидов (Նոր ֆունկցիոնալացված 4-ֆենիլ-∆^3-բութենոլիդների սինթեզ ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 147-150 (ռուսերեն) |
  Վ. Բ Ֆանարջյան - Նյարդաֆիզիոլոգիայի ընտրովի գլուխներ (Եր. ԵՊՀ հրատ., 2003 ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 151-152 |
  Արշալույս Համբարձումի Գաբրիելյան (ծննդյան 90 ամյակի առթիվ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 153-155 |
  Հրաչյա Կարապետի Գաբրիելյան (1919-2003) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 156-158 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ