ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 2003 #3(202)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 2003 #3(202) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Հարությունյան Ռ. Մ. (գլխ. խմբագր), Պետրոսյան Ս. Գ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ),
  Շարամբեյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար),
  Բոյնագրյան Վ. Ռ., Դանիելյան Է. Ա., Խաչատրյան Ի. Գ., Խաչատրյան Հ. Գ., Հովսեփյան Լ. Լ., Մարգարյան Շ. Ա., Մարտիրոսյան Ռ. Մ., Շուքուրյան Ս. Կ., Չուբարյան Է. Վ., Սարգսյան Հ. Հ., Սարգսյան Ս. Վ.

  Բովանդակություն

  Ս. Ա. Հակոբյան

  О преобразованиях типа свертки с обращающими функциями, имеющими комплексные корни (Փաթույթի տիպի ձևափոխությունների մասին, որոնց շրջող ֆունկցիաներն ունեն կոմպլեքս արմատներ ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 3-7 (ռուսերեն) |

  Ա. Հ. Պետրոսյան

  Исследование точечного спектра самосопряженного дифференциального оператора с коэффициентами, имеющими определенные поведения (Անվերջությունում որոշակի վարք ունեցող գործակիցներով ինքնահամալուծ դիֆերենցիալ օպերատորի կետային սպեկտրի հետազոտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 8-15 (ռուսերեն) |

  Վ. Հ. Օհանյան

  Задача Дирихле для слабо связанных эллиптических систем дифференциальных уравнений второго порядка с разрывными граничными условиями (Խզվող եզրային պայմաններով թույլ կապակցված երկրորդ կարգի դիֆերենցիալ հյավասարումների էլիպտիկ համակարգերի համար Դիրիխլեի խնդիրը ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 16-24 (ռուսերեն) |

  Է. Ա. Սիմոնյան

  Одно обобщение формулы Литтля (Լիթլի բանաձևի մի ընդհանրացում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 25-29 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Աթաբեկյան

  О строении определяющих соотношений свободных периодических групп (Ազատ պարբերական խմբերի որոշիչ առնչությունների կառուցվածքի մասին ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 30-35 (ռուսերեն) |

  Լ. Ռ. Աբրահամյան

  Тернарные сверхтождества ассоциативности (3-տեղանի զուգորդական գերնույնություններ ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 36-44 (ռուսերեն) |

  Գ. Հ. Բաբաջանյան

  Нестационарное движение реальной несжимаемой жидкости в трубе с пористыми стенками (Իրական անսեղմելի հեղուկի ոչ ստացիոնար շարժումը թափանցիկ պատերով գլանային խողովակում ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 45-49(ռուսերեն) |

  Ս. Ռ. Համբարձումյան

  Об устойчивости по действующей силе при паре чисто мнимых корней для системы второго порядка (Զույգ կեղծ արմատներով երկրորդ կարգի համակարգի ըստ ազդող ուժի կայունությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 50-56(ռուսերեն) |

  Ա. Է. Եսայան

  Образование одномерного электронного канала вблизи границы раздела двух квантово-размерных пленок разной толщины (Միաչափ էլեկտրոնային ուղետարի առաջացումը տարբեր հաստություն ունեցող երկու քվանտաչափային թաղանթների բաժանման սահմանի երկայնքով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 57-64 (ռուսերեն) |

  Գ. Գ. Բադալյան, Խ. Մ. Ղազարյան, Շ. Ս. Սահակյան

  Определение размеров и границ доменов с помощью поляризационного микроскопа (Դոմենների և դոմենային սահմանների չափերի որոշումը բևեռային մանրադիտակով ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 65-68(ռուսերեն) |

  Գ. Ս. Սիմոնյան

  Корреляция между константами скорости реакций пероксид бензоила+амин и эмпирическими параметрами полярности растворителей (Կոռելյացիա բենզոիլպերօքսիդ-ամին ռեակցիաների արագության հաստատունների և լուծիչի բևեռայնության փորձարարական պարամետրերի միջև) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 69-75(ռուսերեն) |

  Դ. Ս. Գայբակյան, Յասին Մալա, Հ. Գ. Խաչատրյան

  Ионообменная тонкослойная хроматография элементов. I. Исследование комплексообразования Re(VII), Mo(VI), V(V) и W(VI) в растворах минеральных кислот (Տարրերի իոնափոխանակային նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիա I.) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 76-85(ռուսերեն) |

  Շ. Ս. Զաքարյան, Հ. Հ. Դարբինյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

  Спектрофотометрическое и амперометрическое определение селена(IV) и теллура(IV) фенилтиомочевиной (Սելեն (IV)-ի և թելուր (IV)-ի սպեկտալուսաչափական և ամպերաչափական որոշումը ֆենիլթիոմիզանյութով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 86-92(ռուսերեն) |

  Է. Գ. Մեսրոպյան, Ա. Ա. Ավետիսյան, Ա. Ս. Գալստյան, Մ.Գ. Սարգսյան

  Синтез новых ароматических производных изатина (Իզատինի նոր արոմատիկ ածանցյալների սինթեզ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 93-96 (ռուսերեն) |

  Ա. Պ. Անտոնյան, Հ. Գ. Դավթյան, Պ. Հ. Վարդևանյան

  Образование полуитеркаляционных комплексов при связывании БЭ с ДНК (Կիսաինտերկալյացիոն կոմպլեքսների առաջացումը ԴՆԹ-ի հետ ԷԲ-ի կապման դեպքում ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 97-102(ռուսերեն) |

  Ա. Խ. Աղաջանյան, Մ. Ս. Մարտիրոսյան, Ա. Ա. Աղաջանյան

  Биосинтез пролина, катализируемый орнитинциклазой на различных стадиях метаморфоза фасолевой зерновки Acanthoscelides Obtectus Say (Օրնիթինցիկլազով կատալիզվող պրոլինի կենսասինթեզը լոբու ընդակերի (Acanthoscelides Obtectus Say) կերպարանափոխության տարբեր փուլերում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 103-106(ռուսերեն) |

  Մ. Ա. Դավթյան, Գ. Ա. Գաբրիելյան, Ռ. Հ. Թոռչյան

  Выделение белков и определение их аминокислотного состава дрожжей Saccharomyces Cerevisiae - отходов пивоваренного производства (Գարեջրի արտադրության թափոնի՝ Saccharomyces Cerevisiae խմորասնկերի սպիտակուցների անջատումը և նրանց ամինաթթվային կազմը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 107-111(ռուսերեն) |

  Հ. Հ. Սեմերջյան, Բ. Ի. Դիլդարյան, Մ. Հ. Խաչատրյան

  Аминокислотный состав некоторых представителей моховидных (Մամռանմանների մի քանի ներկայացուչների ամինաթթվային կազմը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 112-117 (ռուսերեն) |

  Մ. Բ. Չթչյան, Է. Լ. Աղաբեկյան, Ն. Ս. Ավետիսյան, Գ. Գ. Օգանեզովա, Մ. Ա. Մելքումյան, Հ. Յու. Սահակյան

  Роль центрального метаболизма в биосинтезе фенилаланина у Corynebacterum Lactofermentium (Կենտրոնական մետաբոլիզմի դերը Corynebacterum Lactofermentium-ի ֆենիլալանինի կենսասինթեզում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 118-122(ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Պողոսյան, Է. Ա. Աղաջանյան, Ա. Լ. Աթոյանց, Մ. Բ. Մաթևոսյան, Ռ. Մ. Հարությունյան

  Выявление мутагенной активности вод скважин Самагар и Джрашен с применением тестов Трад-ВТН и Трад-МЯ традесканции (Սամաղար և Ջրաշեն հորատանցքերի ջրերի մուտագեն ակտիվության բացահայտումը տրադեսկանցիայի առեջաթելերի մազիկների և միկրոկորիզների տեստ-համակարգերի կրառմամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 123-127 (ռուսերեն) |

  Ա. Յու. Ստեփանյան, Վ. Հ. Գրիգորյան, Ա. Ն. Առաքելյան, Հ. Ռ. Աղաբաբյան, Ն. Դ. Հարությունյան

  Особенности мозгового обеспечения выполнения лабиринтной задачи у левшей (Ձախլիկների լաբիրինթոսային խնդրի կատարման ուղեղային ապահովման առանձնահատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 128-133 (ռուսերեն) |

  Վ. Պ. Վարդանյան

  Связь водно-физических и геоэлектрических параметров лавовых образований (Լավային առաջացումների ջրաֆիզիկական և գեոէլեկտրական չափանիշների կապը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 134-137 (ռուսերեն) |

  Հ. Հ. Մկրտչյան, Ռ. Ս. Մինասյան, Հ. Ս. Եզակյան

  Рациональная степень разведанности штокверковых и пластообразных месторождений (Շտովերկային և շերտային հանքավայրերի հետախուզավածության ռացիոնալ աստիճանը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 138-142 (ռուսերեն) |

  Լ. Խ. Ասլանյան

  Էյլերի fi(m) ֆունկցիայի մի ընդհանրացման մասին | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 143-145 |

  Գ. Գ. Հովհաննիսյան

  Метод ДНК-комет в оценке повреждений и репарации ДНК. 2. Спонтанные и УФ-индуцированные повреждения ДНК в группах генетического риска. (ԴՆԹ-գիսաստղերի մեթոդը ԴՆԹ- վնասվածքների և ռեպարացիայի գնահատման համար. 2) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 146-149 (ռուսերեն) |

  Լ. Ս. Շուխյան

  Плодоносность почек у сортов винограда с разным уровнем морозостойкости (Խաղողի բողբոջների պտղաբերությունը ցրտադիմացկունության տարբեր մակարդակներում ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 150-153 (ռուսերեն) |
  "Ջրային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործումը և պահպանումը փոփոխվող շրջակա միջավայրում" - Միջազգային գիտական կոնֆերանս: | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 154-156 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ