ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 2002 #1(197)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 2002 #1(197) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Հարությունյան Ռ. Մ. (գլխ. խմբագր), Պետրոսյան Ս. Գ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ),
  Շարամբեյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար),
  Բոյնագրյան Վ. Ռ., Դանիելյան Է. Ա., Խաչատրյան Ի. Գ., Խաչատրյան Հ. Գ., Հովսեփյան Լ. Լ., Մարգարյան Շ. Ա., Մարտիրոսյան Ռ. Մ., Շուքուրյան Ս. Կ., Չուբարյան Է. Վ., Սարգսյան Հ. Հ., Սարգսյան Ս. Վ.

  Բովանդակություն

  Ի. Մ. Կարախանյան

  Об уравнении hx-xk=c в банаховой алгебре A с эрмитовыми коэффициентами h,k (Բանախի A հանրահաշվում h, k էրմիտյան գործակիցներով hx-xk=c հավասարման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 3-8 (ռուսերեն) |

  Գ. Հ. Սահակյան

  О полноте собственных функций двухпараметрической краевой задачи Дирака (Դիրակի երկպարամետրական եզրային խնդրի սեփական ֆունկցիաների լրիվության մասին ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 9-14 (ռուսերեն) |

  Ժ. Ա. Բաբայան

  Об одной биортогональной системе мюнтцевских функций (Մյունտցի ֆունկցիաների մի բիօրթոգոնալ համակարգի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 15-23 (ռուսերեն) |

  Ա. Վ. Ցուցուլյան

  Краевая задача для квазилинейных выраждающихся уравнений высокого порядка (Եզրային խնդիրներ բարձր կարգի վերասերվող քվազիգծային հավասարումների համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 24-33 (ռուսերեն) |

  Վ. Ա. Ներսեսյան

  Допустимые комплексы трехмерных плоскостей проективного пространства P^6. II (P^6 պրոյեկտիվ տարածության եռաչափ հարթությունների թույլատրելի կոմպլեքսները. II) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 34-38 (ռուսերեն) |

  Ա. Ա. Ղուկասյան, Ա. Ա. Մանուկյան

  О гарантированном управлении материальной точки при неполной информации (Նյութական կետի երաշխավորված ղեկավարման մասին ոչ լրիվ ինֆորմացիայի դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 39-48 (ռուսերեն) |

  Մ. Գ. Գևորգյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  Изучение кинетики и механизма реакции фенилдиэтаноламина с персульфатом калия в воде. II. Закономерности накопления окрашенного продукта и влияние щелочи и кислоты на скорость реакции (Ջրում ֆենիլդիէթանոլային–կալիումի պերսուլֆատ ռեակցիայի կինետիկայի և մեխանիզմի ուսումնասիրությունը:II. Գունավոր նյութի կուտակման օրինաչափությունները և հիմքի ու թթվի ազդեցությունը ռեակցիայի արագության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 49-55 (ռուսերեն) |

  Ա. Ե. Աղաջանյան, Կ. Ի. Եղյան, Գ. Ժ. Հովհաննիսյան, Ա. Ս. Սաղյան

  Оптимизация процессов выделения смеси аминокислот из культуральной жидкости L-пролина (L-պրոլինի կուլտուրալ հեղուկից ամինաթթվային խառնուրդի անջատման պրոցեսի օպտիմալացումը ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 56-62 (ռուսերեն) |

  Ն. Օ. Գյոկչյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

  Изучение взаимодействия хлоросмиата (IV) с тиазиновым красителем диметилтионином (Օսմիում (IV) քլորային անիոնային կոմպլեքսի փոխազդեցությունը թիազինային շարքի ներկան)յութ դիմեթիլիոնինի հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 63-66 (ռուսերեն) |

  Լ. Ա. Խաչատրյան, Ռ. Ֆ. Պապոյան, Լ. Ա. Սահակյան, Ա. Ա. Ավետիսյան

  Синтез некоторых новых производных N-содержащих гетероциклов на базе циклических кетоэфиров (Մի քանի նոր N-պարունակող հետերոցիկլերի սինթեզ ցիկլիկ կետոէսթերների հիման վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 67-72 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Հարությունյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան, Է. Վ. Հարությունյան, Ա. Ա. Ավետիսյան

  Циклизация алкенилмалоновых эфиров (Ալկենիլմալոնաթթուների էսթերների ցիկլացումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 73-76 (ռուսերեն) |

  Մ. Ա. Դավթյան, Մ. Հ. Խաչատրյան, Ս. Ա. Կարապետյան, Հ. Հ. Սեմերջյան

  Խոզի արյան պլազմայի սպիտակուցների ամինաթթվային կազմը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 77-80 |

  Մ. Ս. Մարտիրոսյան, Ա. Խ. Աղաջանյան

  Регулирование активности ферментов катаболизма пролина на различных стадиях метаморфоза фасолевой зерновки Acanthoscelides оbtecus Say (Պրոլինի կատաբոլիզմին մասնակցող ֆերմենտների ակտիվության կարգավորումը լոբու ընդակների փոխակերպության տարբեր փուլերում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 81-85 (ռուսերեն) |

  Պ. Ա. Ղազարյան, Լ. Ս. Սահակյան, Ա. Ռ. Եղիազարյան, Ա. Գ. Գրիգորյան, Մ. Կ. Բեգլարյան

  Влияние 4-бутанолидов на процессы биосинтеза и распада мембранных фосфолипидов при ионизирующем облучении (4-բութանոլիդների ազդեցությունը թաղանթային ֆոսֆոլիպիդների սինթեզի և քայքայման գործընթացների վրա իոնացնող ճառագայթման ժամանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 86-90 (ռուսերեն) |

  Ռ. Ռ. Սադոյան, Կ. Գ. Ազարյան

  Некоторые показатели продуктивности у депрессивных сортов пшеницы (Ցորենի դեպրեսիվ հիբրիդների բերքատվության որոշ ցուցանիշները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 91-95 (ռուսերեն) |

  Ն. Վ. Ադամյան, Կ. Ա. Ջիվանյան

  О роли межтканевых взаимоотношений в регенерации печени крыс и домашних кур (Առնետների և տնային հավերի լյարդի վերականգնողական գործընթացներում միջհյուսվածքային փոխհարաբերությունների դերի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 96-100 (ռուսերեն) |

  Ռ. Ա. Հարությունյան

  Основные черты геологического строения и перспективы Хдебанцского рудопроявления золота (Խդեբանցի ոսկու հանքաերևակման երկրաբանական կառուցվածքի հիմնական գծերը և հեռանկարները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 101-107 (ռուսերեն) |

  Ռ. Խ. Գագինյան, Պ. Գ. Դավթյան, Ռ. Խ. Խոյեցյան

  Արարատյան դաշտի հողերի դեգրադացիայի ռիսկի գնահատումն Արարատի մարզի օրինակով | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 108-114 |

  Գ. Ա. Բաղդասարովա

  Критерии конечномерности компактных выпуклых множеств (Կոմպակտ ուռուցիկ բազմությունների վերջավոր չափողականության հայտանիշներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 115-117 (ռուսերեն) |

  Վ. Ռ. Բարսեղյան

  О задаче оптимального управления поэтапно меняющимися линейными системами с фазовыми ограничениями в промежуточные моменты времени (Էտապ առ էտապ փոփոխվող գծային համակարգերի օպտիմալ ղեկավարման խնդրի մասին ժամանակի միջանկյալ պահերին դրված ֆազային սահմանափակումների դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 118-120 (ռուսերեն) |

  Ի. Վ. Գոգինյան, Ջ. Ա. Գևորգյան, Ջ. Հ. Վարդանյան

  Сравнительное изучение активности лейцин-аминотрансферазы хроматографическим и колориметрическим методами (Լեյցին-ամինատրանսֆերազային ակտիվության համեմատական ուսումնասիրությունը քրոմատոգրաֆիկ և գունաչափական մեթոդներով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 121-123 (ռուսերեն) |

  Լ. Հ. Նավասարդյան

  Включение N15 в белки дрожжей Candida guilliermondii WKM U-42 (N15-ի ներառումը Candida guilliermondii WKM U-42 խմորասնկերի սպիտակուցների մեջ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 124-126 (ռուսերեն) |

  Է. Վ. Դայան

  Оценка состояния центральной гемодинамики в предоперационный период (Կենտրոնական հեմոդինամիկայի վիճակի գնահատականը նախավիրահատական շրջանում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 127-130 (ռուսերեն) |

  Ք. Գ. Ավագյան, Ա. Վ. Պողոսյան

  Սպիտակի շրջանի Աստվածածին սարի բուսականությունը և ֆլորիստական կազմը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 131-133 |

  Բ. Մ. Սուլեյման

  Воздействие Trichoderma viride на патогены-микоэккрисотрофы корневой системы картофеля (Կարտոֆիլի արմատային համակարգի պաթոգենմիկոէկկրիսոտրոֆների վրա Trichoderma viride սնկի ազդեցությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 134-136 (ռուսերեն) |

  Է.Գ. Յավրույան, Գ. Յու. Պապով, Ն. Վ. Գզրարյան, Վ. Տ. Հայրապետյան

  Три новых вида рукокрылых для фауны млекопитающих Армении (Հայաստանի կաթնասունների ֆաունայի համար ձեռքաթևավորների (Chiropetra) երեք նոր տեսակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 137-138 (ռուսերեն) |

  Հ. Ա. Աղինյան, Ա. Հ. Աղինյան

  ՀՀ ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի ներկա վիճակը և խնդիրները | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 139-141 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ