ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2014 #1(233)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2014 #1(233) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Վարուժան Աթաբեկյան (գլխ. խմբագիր), Ալբերտ Կիրակոսյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Միհրան Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Ալավերդյան Ռ. Բ., Ավագյան, Ռ.Մ., Գևորգյան Գ.Գ., Դումանյան Վ.Ժ., Հակոբյան Յու.Ռ., Հաջյան Գ.Ս., Մովսիսյան Յու.Մ., Ներկարարյան Խ.Վ., Նիգիյան Ս.Ա., Պետրոսյան Ա.Ի., Պողոսյան Մ.Պ., Սարգսյան Ս.Վ., Վարդանյան Յու.Լ., Շուքուրյան Ս.Կ.

  Բովանդակություն

  Վ. Ա. Ասլանյան

  On zigzag De Morgan function (Դե Մորգանի զիգզագաձև ֆունկցիաների մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #1, էջ 3-6 |

  Յու. Ռ. Հակոբյան, Ռ. Զ. Հովհաննիսյան

  On the two-level preconditioning in least squares method (Փոքրագույն քառակուսիների եղանակում երկմակարդակային վերապայմանավորման մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #1, էջ 7-15 |

  Հ. Ա. Քամալյան

  Operator analogue of Bernstein Theorem (Բերնշտեյնի թեորեմի օպերատորային տարբերակ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #1, էջ 16-18 |

  Տ. Մ. Խուդոյան

  Deformation of the real parts of β-uniform algebra (β-հավասարաչափ հանրահաշվի իրական մասին դեֆորմացիայի մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #1, էջ 19-21 |

  Ա. Բ. Մինասյան

  On Fourier coefficients with respect to the Walsh double system (Ուոլշի կրկնակի համակարգով Ֆուրիեի գործակիցների մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #1, էջ 22-25 |

  Բ. Ս. Սահակյան

  On the representation of rho_j, W_j absolute monotone functions ( rho_j, W_j Բացարձակ մոնոտոն ֆունկցիաների ներկայացման մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #1, էջ 26-34 |

  Մ. Վ. Բելուբեկյան, Ա. Ա. Պապյան

  Problem of magnetoelastic vibrations of plate-strip in the presence of external longitudinal magnetic field. (Սալ-շերտի մագնիսաառաձգական տատանումների խնդրի մասին արտաքին երկայնական մագնիսական դաշտի առկայությամբ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #1, էջ 35-39 |

  Ս. Ա. Խաչատրյան

  On optimization of monadic logic programs (Մոնադիկ տրամաբանական ծրագրերի օպտիմալացման մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #1, էջ 40-47 |

  Հ. Է. Սարգսյան

  On a recursive approach to the solution of MINLA problem (MINLA խնդրի լուծման մի ռեկուրսիվ մոտեցման մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #1, էջ 48-50 |

  Լ. Ռ. Ալոյան, Ե. Բ. Դալյան

  Influence of cationic porphyrins on melting parameters of Calf Thymus DNA (Կատիոնային պորֆիրինների ազդեցությունը ԴՆԹ-ի հալման պարամետրերի վրա) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #1, էջ 51-56 |

  Զ. Ա. Գրիգորյան

  Liquid crystalline phase of the double-strand DNA in the polymer matrix (Պոլիմերային մատրիքսի վրա երկշղթա ԴՆԹ-ի հեղուկ բյուրեղային փուլը ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #1, էջ 57-60 |

  Վ. Ա. Թեքկոզյան, Ա. Ժ. Բաբաջանյան, Խ. Վ. Ներկարարյան, Կ. Լի

  Surface plasmon polariton modes in a convex clinder microresonator (Մակերևութային պլազմոն-պոլյարիտոնների մոդերն ուռուցիկ գլանային միկրոռեզոնատորում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #1, էջ 61-66 |
  Ամփոփում (հայերեն) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, սերիա ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #1, էջ 67-69 |
  Ամփոփում (ռուսերեն) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, սերիա ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #1, էջ 70-72 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ