«Բանբեր Երևանի համալսարանի» 2 (101)
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» 2 (101) հանդեսի մասին
«ԲԱՆԲԵՐ ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ»

«Բանբեր Երևանի համալսարանի». հասարակական գիտությունների քառամսյա հանդեսը լույս է տեսնում 1967 թվականից Երևանում: Ընդգրկված է ՀՀ ԲՈՀ-ի սահմանած` դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցանկում: Ժառանգորդն է «ՀԽՍՀ պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր» (1925-30), «Աշխատություններ» (1934-36), «Գիտական աշխատություններ» (1939-61), «Գիտական տեղեկագիր» (1962-66) պարբերականների:
Մինչ օրս ունեցել է 4 գլխավոր խմբագիր`
Էդվարդ Ջրբաշյան (1967-77),
Հարություն Ֆելեքյան (1978-86),
Էդվարդ Աղայան (1986-91),
Հրաչիկ Միրզոյան (1992 թվականից):
«Բանբերում» տպագրվում են ԵՊՀ-ում եւ հանրապետության այլ գիտակրթական հաստատություններում կատարվող գիտական աշխատանքները, զգալի տեղ է հատկացվում հայագիտական հարցերին: Հանդեսին աշխատակցում են նաև ՀՀ գիտական հաստատությունների, Սփյուռքի և արտերկրի ճանաչված գիտնականներ: Մինչև 2010 թ. հունվարի 1-ը հանդեսը տպագրվել է տարեկան երեք անգամ` 15 մամուլ ծավալով:
2010-2015 թթ. «Բանբերը» լույս է տեսել նույն պարբերականությամբ, բայց մասնագիտական վեց շարքով, որոնցից ամեն մեկն ուներ կայուն համարանիշ և 5 մամուլ ծավալ: Դրանք էին` 1. «Հայագիտություն», 2. «Բանասիրություն», 3. «Իրավագիտություն», 4. «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 5. «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 6. «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն»:
Շարքերից յուրաքանչյուրն ուներ նաև տվյալ շարքի խմբագրական խորհուրդ և պատասխանատու խմբագիր:
Սկսած 2015 թվականից, համաձայն ՀՀ գրապալատի պահանջների, «Բանբեր Երեւանի համալսարանի» հանդեսի շարքերը դարձել են առանձին հանդեսներ՝ իրենց անհատական միջազգային համարանիշներով.
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն»` ISSN 1829-4588,
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն»` ISSN 1829-457X,
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն»` ISSN 1829-4561,
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն»` ISSN 1829-4553,
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն»` ISSN 1829-4545,
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն»` ISSN 1829-4529:
2015թ. հունվարից, ԵՊՀ խորհրդի որոշմամբ, վերոթվարկյալներին ավելացել է «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն» (ISSN 1829-4537) հանդեսը:
Վերափոխումներից հետո հանդեսներից յուրաքանչյուրն ունի առանձին խմբագրական խորհուրդ՝ գլխավոր խմբագիր Հ. Միրզոյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ:
Նյութերը տպագրվում են հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն: Տպագրված հոդվածներն ունենում են մյուս երկու լեզվով ամփոփում: Հեղինակների մասին այդ երեք լեզվով տրվում է համառոտ տեղեկատվություն:
Հասարակական գիտությունները ներառող պարբերականը, ընդհանուր առմամբ, գիտական լուրջ հեղինակություն ունի համանման հանդեսների շարքում, քանի որ նախքան տպագրության ուղարկելը կատարվում է գրախոսման, խմբագրման, տարբեր աղբյուրների հետ համադրման, սրբագրման մանրակրկիտ աշխատանք: Ըստ այդմ` այն հրապարակումները, որոնք չեն համապատասխանում հանդեսի սահմանած գիտական չափանիշներին ու պահանջներին, տեղ չեն գտնում պարբերականում:

հեղինակներին
Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ

«Բանբեր Երևանի համալսարանի» պարբերականը լույս է տեսնում տարեկան երեք անգամ, յոթ առանձին հանդեսներով, որոնցից ամեն մեկն ունի պատասխանատու խմբագիր: Դրանք են`
1. «Հայագիտություն»` Հրաչիկ Միրզոյան, հեռ. 060710219, էլ. փոստ՝ ephbanber@ysu.am
2. «Բանասիրություն»` Լևոն Ավետիսյան, հեռ. 060710218, էլ. փոստ՝ ephbanber@ysu.am
3. «Իրավագիտություն»` Արա Գաբուզյան, հեռ. 060710250, էլ. փոստ՝ agabuzyan@rambler.ru
4. «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն»` Էդվարդ Հարությունյան, հեռ. 060710632, էլ. փոստ՝ anna_mkrtchyan@mail.ru
5. «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն»` Արտակ Խաչատրյան, հեռ. 060710075, էլ. փոստ՝ khachatryan_artak@yahoo.com
6. «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն»` Աշոտ Ալեքսանյան, էլ. փոստ՝ ashalex@ysu.am
7. «Ռուս բանասիրություն»՝ Նատալիա Գոնչար, հեռ. 060710219, էլ. փոստ՝ ephbanber@ysu.am
Հոդվածը տպագրության է ընդունվում միայն գրավոր կարծիքի կամ երաշխավորության առկայության դեպքում:
«Բանբերում» տպագրության ներկայացվող հոդվածների տեխնիկական պահանջները.
- հոդվածի սկզբում դրվում է վերնագիրը (գլխատառերով),
- հաջորդ տողում՝ հեղինակի անուն-ազգանունը (գլխատառերով), հոդվածի վերջում նշվում են հեղինակի գիտական աստիճանն ու կոչումը, աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի անվանումը (հեռախոսահամարը և էլ. փոստի անվանումը տպագրվում են հեղինակի համաձայնությամբ),
- տեքստի լուսանցքները, վերև՝ 25 մմ, ներքև՝ 25 մմ, աջ՝ 25 մմ, ձախ՝ 20 մմ,
- հայերեն շարվածքի տառատեսակը՝ Sylfaen,
- անգլերեն շարվածքի տառատեսակը՝ Times New Roman,
- ռուսերեն շարվածքի տառատեսակը՝ Times New Roman,
- հիմնական տառաչափը՝ 11,
- միջտողային ինտերվալը՝ 1.5,
- գրաֆիկների և աղյուսակների լայնությունը՝ մինչև 125 մմ,
- հղումները տրվում են տողատակում՝ աճման կարգով, տառաչափը՝ 10, նշվում է աղբյուրի հեղինակը(թավ), վերնագիրը, հատորը, հրատարակության տեղը, տարեթիվը (մամուլի դեպքում` նաև համարը) և էջը,
- հոդվածը կարող է ներկայացվել հայերեն, անգլերեն կամ ռուսերեն, այն պետք է ունենա մյուս երկու լեզուներով ամփոփում և երեք լեզվով մինչև 10 բանալի բառեր,
- հոդվածները կարող են ուղարկվել նաեւ էլեկտրոնային փոստով,
- մերժված հոդվածը չի վերադարձվում,
- խմբագրությունը կարող է տպագրված հոդվածները զետեղել հայաստանյան և արտերկրյա էլեկտրոնային շտեմարաններում և համացանցային կայքերում առանց օգտագործման իրավունքի սահմանափակման:
Հոդված տպագրելու համար դիմել շարքերի պատասխանատու խմբագիրներին:
Հասցե`
Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, 106
Հեռախոս`
060 710 219, 060 710 218
Էլ. հասցե`
ephbanber@ysu.am

Բանբեր Երևանի համալսարանի


Գլխավոր խմբագիր`
Հ. Միրզոյան
Խմբագրական խորհուրդ՝
Է. Աթայան, Գ. Անանյան, Լ. Ավետիսյան (պատ. քարտուղար), Ն. Գոնչար-Խանջյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ), Վ. Դիլոյան, Է. Զոհրաբյան, Հ. Թամրազյան, Ս. Հախումյան, Լ. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան, Ա. Մադոյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ), Գ. Ջահուկյան, Հ. Սարգսյան, Հ. Սիմոնյան, Պ. Ստեփանյան

Բովանդակություն

Է. Ա. Զոհրաբյան

Ազգամիջյան կռիվները Շարուր-Նախիջևանում (1918 թ. փետրվար-ապրիլ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 3-21 |

Ա. Ա. Ավագյան

Ազգային վարքագծի պատկերման հորձանուտում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 22-28 |

Մ. Գ. Ջանփոլադյան

Եղիշե Չարենցը Պուշկինի թարգմանիչ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 29-41 |

Ա. Ա. Տեր-Մինասյան

Հովհաննես Շիրազի հայրենասիրական քնարի աշխարհայացքային շերտերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 42-55 |

Լ. Շ. Հովհաննիսյան

«Կենցաղային իրեր» իմաստային խմբի բառերը գրաբարում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 77-83 |

Շ. Ա. Ստեփանյան

Հոգնակի թվի կազմությունը և հոլովման համակարգը «Շտեմարանի» աշխարհաբար հատվածներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 84-92 |

Ա. Ս. Ղազարյան

Գիտական տեսության պրակտիկ հիմնավորվածությունը որպես գիտելիքի ճշմարտության չափանիշ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 93-99 |

Ի. Գ. Ղարիբյան

Լոռի քաղաք-ամրոցի միջնադարյան բաղնիքները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 100-110 |

Ե. Հ. Գևորգյան

Բարեկամության զգացման արտահայտումը հայոց շարժասության մեջ (բանասիրական ուսումնասիրություն) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 111-121 |

Ռ. Գ. Սաղաթելյան

Բարբառային բառերի գործածությունը հայերենի զարգացման տարբեր փուլերում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 122-130 |

Հ. Ն. Շափաղաթյան

Քաղաքական սոցիալականացումը որպես անհատի քաղաքական մասնակցության հիմք | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 131-140 |

Գ. Ս. Հարությունյան

Հայոց կաթողիկոսության տեղագրական կազմակերպման խնդիրները ԺԳ դարի երկրորդ կեսին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 141-148 |

Ս. Հ. Ղազարյան

Հայ-թուրքական հարաբերությունները և հայկական հարցը 1918 թ. հունիս-հոկտեմբեր ամիսներին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 149-159 |

Ջ. Ա. Բառնասյան

«Առավոտ» հասկացության արտահայտությունները հայերենի բարբառներում (իմաստագործառական-ծագումնաբանական քննություն) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 160-166 |

Ս. Ս. Քոշաթաշյան

Ժողովրդախոսակցական բառաշերտերը Հր. Մաթևոսյանի «Ծառերը» ժողովածուում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 167-173 |

Գ. Լ. Գրիգորյան

Ժխտումը բայական համակարգում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 174-180 |

Ա. Վ. Գալստյան

Երկխոսության կառուցվածքը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 181-187 |

Հ. Ա. Ղուկասյան, Գ. Ղ. Ղուկասյան

Գերմաներենի անցյալի անորոշի (Infinitiv II) դրսևորումները բաղարկություններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 188-192 |

Ա. Հ. Հակոբյան

Վարդան Մախոխյանի ստեղծագործական գործունեության առաջին փուլը (1894-1904) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 193-200 |

Ա. Ս. Աթանեսյան

Հայ մինչհեղափոխական քննադատությունը Մ. Ե. Սալտիկով-Շչեդրինի մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 201-208 |

Լ. Ա. Ավետիսյան

Գեղագիտական հայացքների դրսևորումները Չրաքյանի նամակներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (101), Երևան 2000թ., էջ 209-218 |

Հ. Վ. Բելթաձե-Խինիկաձե (ք. Բաթում)

Լոնդոնի մերսերների միության պատմությունից | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 219-222 |

Վ. Ե. Հովսեփյան

Սեփականաշնորհման մեխանիզմի կատարելագործման մի քանի հարցեր | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 223-225 |

Լ. Հ. Մնացականյան

Ռ. Էլոյան, Երվադ Օտյանի քաղաքական երգիծանքը, Երևան, 1999 | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 226-229 |

Մ. Մ. Հերունի-Սարգսյան

Սիամանթոյի «Ես երգելով կուզեմ մեռնիլ» բանաստեղծությունը ռուսերեն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 230-233 |
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ