«Բանբեր Երևանի համալսարանի» 3 (99)
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» 3 (99) հանդեսի մասին
«ԲԱՆԲԵՐ ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ»

«Բանբեր Երևանի համալսարանի». հասարակական գիտությունների քառամսյա հանդեսը լույս է տեսնում 1967 թվականից Երևանում: Ընդգրկված է ՀՀ ԲՈԿ-ի սահմանած՝ դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցանկում: Ժառանգորդն է «ՀԽՍՀ պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր» (1925-30), «Աշխատություններ» (1934-36), «Գիտական աշխատություններ» (1939-61), «Գիտական տեղեկագիր» (1962-66) պարբերականների:
«Բանբերում» տպագրվում են ԵՊՀ-ի և ՀՀ այլ գիտակրթական հաստատությունների, ինչպես նաև Սփյուռքի և արտերկրի գիտնականներ: Մինչև 2010 թ. հունվարի 1-ը հանդեսը տպագրվել է տարեկան երեք անգամ՝ յուրաքանչյուր համարը 15 մամուլ ծավալով:
Մինչ օրս ունեցել է 5 գլխավոր խմբագիր՝
• Էդվարդ Ջրբաշյան (1967-77),
• Հարություն Ֆելեքյան (1978-86),
• Էդվարդ Աղայան (1986-91),
• Հրաչիկ Միրզոյան (1992-2019),
• Լևոն Ավետիսյան (2019 թ․-ից):


2010-2014 թթ. «Բանբերը» շարունակել է լույս տեսնել նույն պարբերականությամբ, արդեն մասնագիտական վեց շարքով, որոնցից ամեն մեկն ուներ կայուն համարանիշ և 5 մամուլ ծավալ: Դրանք էին՝ «Հայագիտություն», «Բանասիրություն», «Իրավագիտություն», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն»:
Սկսած 2015 թվականից, համաձայն ՀՀ գրապալատի պահանջների, «Բանբեր Երևանի համալսարանի» հանդեսի շարքերը դարձել են առանձին հանդեսներ՝ իրենց անհատական միջազգային համարանիշներով.
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն»՝ ISSN 1829-4588,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն»՝ ISSN 1829-457X,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն»՝ ISSN 1829-4561,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն»՝ ISSN 1829-4553,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն»՝ ISSN 1829-4545,
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն»՝ ISSN 1829-4529:
2015 թ. հունվարից, ԵՊՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ, վերոթվարկյալներին ավելացել է «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն» (ISSN 1829-4537) հանդեսը:
2020 թ. հունվարից սկսած, ԵՊՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ, «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն» հանդեսը վերակազմավորվել է երկու առանձին հանդեսների՝
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա»՝ ISSN 2579-2938
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն»՝ ISSN 2579-2946:
2020-2021 թվականներին փոխվել է թողարկման պարբերականությունը.
Տարեկան երեք անգամ թողարկվել են՝
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն»
հանդեսները:
Տարեկան երկու անգամ թողարկվել են՝
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն»
հանդեսները:
2022 թվականից թողարկվում են հանդեսի հետևյալ շարքերը.
երեք անգամ ՝
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն»
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն»
երկու անգամ՝
• «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն»
• «Journal of Sociology: Bulletin of Yerevan University»
• «Journal of Political Science: Bulletin of Yerevan University»

Հանդեսներից յուրաքանչյուրն ունի առանձին խմբագրական խորհուրդ, գլխավոր խմբագիր՝ պատասխանատու խմբագիր Լևոն Ավետիսյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ:
Նյութերը հրատարակվում են հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն: Հրատարակված հոդվածներն ունենում են երեք լեզվով ամփոփումներ: Հեղինակների մասին այդ երեք լեզվով տրվում է համառոտ տեղեկատվություն:

ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ԷԹԻԿԱ
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն» հանդեսի խմբագրությունը պահպանում է գիտական նյութերի հրատարակման համար ընդունված ընդհանուր էթիկական սկզբունքները՝ առաջնորդվելով Հրատարակման էթիկայի հանձնաժողովի ("Committee on Publication Ethics" (COPE)) հանձնարարականներով: Հեղինակային իրավունքի և բարոյական նորմերի խախտումը ոչ միայն անընդունելի է, այլև խոչընդոտում է գիտական գիտելիքների զարգացումը՝ խաթարելով հասարակական գիտությունների հեղինակությունը:

• Խմբագրական խորհուրդի համար առանցքային է այն, որ գիտական նյութերի հեղինակներն ու գրախոսները ծանոթ են իրենց նկատմամբ ներկայացվող պահանջներին,
• Խմբագրությունն ընդունում է անաչառ որոշումներ, որոնք բացառապես հիմնված են տրամադրված նյութերի մասնագիտական մակարդակի և որակի վրա,
• Խմբագրական խորհուրդը կազմակերպում է ներքին գրախոսություն՝ արհեստավարժություն ապահովելու և կողմերի միջև շահերի բախումը բացառելու համար: Գրախոսները չեն կարող լինել տվյալ աշխատանքների հեղինակ կամ համահեղինակ, ինչպես նաև հեղինակների գիտական ղեկավարներ,
• Խմբագրությունը կտրականապես դեմ է գիտական հետազոտությունների հրատարակման էթիկայի խախտմանը, որոնցից ամենատարածվածներն են՝ գրագողությունը, նախկինում հրատարակված նյութեր ներկայացնելը, ուրիշների գիտական հետազոտությունների արդյունքների յուրացումը կամ տվյալների կեղծումը: Վերջիններիս առկայության դեպքում ուղարկված նյութը մերժվում է,
• Խմբագրությունը պարտավորվում է մինչև ստացված նյութի հրատարակումը չօգտագործել դրանցում տեղ գտած տվյալները և դրանք չտրամադրել երրորդ կողմին՝ բացառությամբ գրախոսների,
• Տեքստում կատարված բովանդակային փոփոխություններն ու ճշգրտումները համաձայնեցվում են հեղինակի հետ: Խմբագրության միջամտություններին համաձայն չլինելու դեպքում կողմերն իրավունք ունեն հրաժարվելու նյութի հրատարակությունից կամ գալ փոխհամաձայնության,
• Հանդեսը նյութերը հաստատում և հրատարակում է բացառապես անվճար,
• Հանդեսում տպագրված նյութերը կարող են չհամընկնել հիմնադիրների, խմբագրության և խմբագրական խորհրդի տեսակետներին: Այնուամենայնիվ, խմբագրությունը պատասխանատվություն է կրում հրատարակված նյութերի մասնագիտական որակի համար:

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ
Խմբագրություն հանձնված հոդվածները և տեղեկատվական նյութերը ենթակա են գրանցման ու հաշվառման, եթե դրանք ամբողջովին համապատասխանում են հանդեսի բովանդակային և թեմատիկ ձևաչափին ու պահանջներին:
Խմբագրությունում գրանցված ու հաշվառված հոդվածները կամ այլ նյութերը չեն երաշխավորում դրանց անվերապահ հրատարակումը: Բոլոր նյութերը ենթակա են գրախոսության, որի նպատակն է պարզել դրանց համապատասխանությունը բովանդակային այն հիմնական չափանիշներին, ինչպիսիք են՝ ուսումնասիրության արդիականությունը, դրա նպատակն ու խնդիրները, արդյունքների նորությունը, կիրառական նշանակությունն ու ինքնատիպությունը, ընտրված մեթոդաբանության համարժեքությունը, օգտագործված տվյալների ճշգրտությունը և այլն: Դրանց հիման վրա խմբագրությունը իրավասու է հոդվածը կամ այլ նյութերը ընդունել հրատարակության, ուղարկել լրացուցիչ գրախոսման, վերադարձնել հեղինակին վերանայելու և վերախմբագրելու համար կամ էլ մերժել:
Խմբագրությունը կարող է հոդվածները և այլ նյութերը ուղղակիորեն մերժել, եթե ակնհայտ է դրանց անհամապատասխանությունը հանդեսի բովանդակությանը և թեմատիկ ուղղվածությանը:
Գրանցված և հաշվառված հոդվածները կարող են տրվել նաև «անանուն» («կույր») գրախոսության: Գրախոսողների անունները մնում են գաղտնի, և նրանք էլ, իրենց հերթին, չեն իմանում հեղինակների անունները:
Խմբագրությունը հեղինակին չի ներկայացնում գրախոսության տեքստը, սակայն հակիրճ տեղեկացնում է որոշման եզրահանգումների և մերժելու հիմնական պատճառների մասին: Ընդհանուր առմամբ որոշում կայացնելու գործընթացը, որպես կանոն, տևում է շուրջ երկու ամիս: Գրախոսության արդյունքների հիման վրա խմբագրական խորհուրդը որոշում է նյութը՝ 1) հրատարակելու մասին, 2) վերամշակմամբ հրատարակելու մասին, 3) կրկին ուղարկելու գրախոսության՝ արմատապես վերափոխելուց հետո, 4) մերժելու մասին:
Հանդեսի ընթացիկ թողարկման նյութերի ընտրությունը կատարվում է ըստ դրանց թեմատիկ և բովանդակային համապատասխանության և խմբագրության ծրագրերի ու առաջնահերթությունների:
հեղինակներին
Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ

«Բանբեր Երևանի համալսարանի» պարբերականի շարքերից յուրաքանչյուրն ունի գլխավոր խմբագիր:

«Բանասիրություն»` Լևոն Ավետիսյան, հեռ. 060710218, էլ. փոստ՝ ephbanber@ysu.am
«Իրավագիտություն»` Գևորգ Դանիելյան, հեռ. 060-71-02-56, էլ. փոստ՝ gdanielyan@ysu.am
«Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն»` Էդվարդ Հարությունյան, հեռ. 060710632, էլ. փոստ՝ anna_mkrtchyan@mail.ru
«Տնտեսագիտություն»` Կառլեն Խաչատրյան, հեռ. 060710656, էլ. փոստ՝ banber.econom@gmail.com
«Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն»` Գեղամ Պետրոսյան, էլ. փոստ՝ gegam.petrosyan@ysu.am
«Ռուս բանասիրություն»՝ Լևոն Հակոբյան, հեռ. 060710585, էլ. փոստ՝ levon_hakobyan@bk.ru
«Journal of Sociology: Bulletin of Yerevan University»` Արթուր Աթանեսյան` հեռ. 060710074, atanesyan@ysu.am
«Journal of Political Science: Bulletin of Yerevan University»` Աշոտ Ալեքսանյան, էլ. փոստ՝ ashalex@ysu.am

«Բանբերում» տպագրության ներկայացվող հոդվածների տեխնիկական պահանջները.
- հոդվածի սկզբում դրվում է վերնագիրը (գլխատառերով),
- հաջորդ տողում՝ հեղինակի անուն-ազգանունը (գլխատառերով), հոդվածի վերջում նշվում են հեղինակի գիտական աստիճանն ու կոչումը, աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի անվանումը (հեռախոսահամարը և էլ. փոստի անվանումը տպագրվում են հեղինակի համաձայնությամբ),
- տեքստի լուսանցքները, վերև՝ 25 մմ, ներքև՝ 25 մմ, աջ՝ 25 մմ, ձախ՝ 20 մմ,
- հայերեն շարվածքի տառատեսակը՝ Sylfaen,
- անգլերեն շարվածքի տառատեսակը՝ Times New Roman,
- ռուսերեն շարվածքի տառատեսակը՝ Times New Roman,
- հիմնական տառաչափը՝ 11,
- միջտողային ինտերվալը՝ 1.5,
- գրաֆիկների և աղյուսակների լայնությունը՝ մինչև 125 մմ,
- հղումները տրվում են տողատակում՝ աճման կարգով, տառաչափը՝ 10, նշվում է աղբյուրի հեղինակը(թավ), վերնագիրը, հատորը, հրատարակության տեղը, տարեթիվը (մամուլի դեպքում` նաև համարը) և էջը,
- հոդվածը կարող է ներկայացվել հայերեն, անգլերեն կամ ռուսերեն, այն պետք է ունենա երեք լեզվով ամփոփումներ և մինչև 10 բանալի բառեր,
- հոդվածները պարտադիր գրախոսվում են,
- հոդվածները պետք է ուղարկվեն journals.ysu.am էլեկտրոնային հարթակով,
- խմբագրությունը կարող է տպագրված հոդվածները զետեղել հայաստանյան և արտերկրյա էլեկտրոնային շտեմարաններում և համացանցային կայքերում առանց օգտագործման իրավունքի սահմանափակման:
Հոդված տպագրելու համար դիմել շարքերի գլխավոր խմբագիրներին:
Հասցե`
Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, 106
Հեռախոս`
060 710 219, 060 710 218
Էլ. հասցե`
ephbanber@ysu.am

Բանբեր Երևանի համալսարանի


Գլխավոր խմբագիր`
Հ. Միրզոյան
Խմբագրական խորհուրդ՝
Է. Աթայան, Գ. Անանյան, Լ. Ավետիսյան (պատ. քարտուղար), Ի. Բալյան, Ն. Գոնչար-Խանջյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ), Վ. Դիլոյան, Ս. Եսայան, Հ. Թամրազյան, Ա. Մադոյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ), Հ. Մախչանյան, Շ. Մարգարյան, Գ. Ջահուկյան

Բովանդակություն

Էդ. Մ. Ջրբաշյան

Բանաստեղծական եռագրություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 1999թ., էջ 3-6 |

Հ. Ա. Մարզպանյան, Ա. Մ. Կիրակոսյան

Հայաստանի Հանրապետությունում հարկային քաղաքականության բարեփոխումների սոցիալական ուղղվածության հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 1999թ., էջ 7-16 |

Ա. Հ. Սիմոնյան

1921 թ. փետրվարյան ապստամբության հաղթանակի ու պարտության արձագանքները Զանգեզուրում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 1999թ., էջ 17-28 |

Ս. Ս. Նազարյան

Երևանի առաջին պարբերականը՝ «Պսակ» շաբաթաթերթը (լույսընծայման 120-ամյակի առթիվ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 1999թ., էջ 29-35 |

Ե. Գ. Գևորգյան

Լռեցման հայոց շարժույթները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 1999թ., էջ 36-41 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Монтескье об армянах (Մոնտեսքյոն հայերի մասին) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 1999թ., էջ 42-47 |

Ա. Ա. Մարության

Գիտական ոճը և նրա լեզվական հատկանիշները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 1999թ., էջ 48-55 |

Ս. Ա. Վարդանյան

Միքայել Միանսարյանցի դերը հայ բանագիտության սկզբնավորման գործում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 1999թ., էջ 56-61 |

Լ. Շ. Հովհաննիսյան

Թռչունների իմաստային խումբը գրաբարում (իմաստագործառական և բառակազմական քննություն) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 1999թ., էջ 62-67 |

Դ. Ս. Գյուրջինյան

«Փոքր և անբարետես կացարան» նշանակող բառերը հայերենում (իմաստային-բառակազմական քննություն) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 1999թ., էջ 68-73 |

Ի. Դ. Ստրելցովա

Вильгельм фон Гумбольдт о языке, языковом значении, слове (Վիլհելմ ֆոն Հումբոլդտը լեզվի, լեզվական նշանակության, բառի մասին) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 74-79 |

Մ. Ա. Տոնյան

Эгоцентрический компонент семантики обобщенных местоимений английского языка (Անգլերենի ընդհանրական դերանունների եսակենտրոն իմաստային բաղադրիչը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 1999թ., էջ 80-87 |

Շ. Հ. Պարոնյան

Փոխներգործական իրողության գործառույթները կապակցված խոսքում («No» անբայ արտահայտության օրինակով) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 88-93 |

Ա. Խ. Վարդանյան

Հայաստանի գյուղացիության ներքին կառուցվածքն ըստ տնտեսական հզորության (1922 թ.) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 94-105 |

Գ. Ս. Սեդրակյան

Հայաստանը աշխատանքի միջազգային բաժանման ներկա համակարգում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 106-114 |

Ս. Ե. Մարկոսյան

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները (ՕՈՒՆ) ՀՀ տնտեսությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 115-126 |

Հ. Ջ. Ղահրամանյան

Գնաճի կառավարման և դրսևորման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 127-133 |

Ա. Վ. Բարխուդարյան

Փոքր և միջին ձեռնարկությունների աջակցման պետական քաղաքականության տնտեսական հիմնավորումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 134-140 |

Մ. Հ. Ադիլխանյան

ՀՀ բանկային մենեջմենթի հիմնահարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 141-145 |

Ա. Հ. Շահբազյան

Ներգոյական հոլովը հայերենում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 146-152 |

Տ. Գ. Մանուկյան

Ներկա գործաբանական իմաստները պայմանական ասույթներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 153-158 |

Ա. Ս. Հովհաննիսյան

Present Perfect - Past Indefinite ժամանակաձևերի փոխհարաբերության հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 159-161 |

Ն. Գ. Անտոնյան

Ավ. Իսահակյանի բանաստեղծական խոսքի ձևաբանական առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 162-171 |

Ա. Ս. Քամալյան

Եսենինի չափածոյի պատկերավորման միջոցների թարգմանությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 172-184 |

Գ. Մ. Թադևոսյան

Հայ ընտանիքի անցյալը, ներկան և ապագան (սոցիոլոգիական վերլուծություն) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 185-189 |

Ն. Ն. Գոմարտելի (Թբիլիսի)

Անգլիայի հասարակական-քաղաքական մտքի պատմությունից (Ռոբերտ Կրոուլի) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 190-193 |

Մ. Ի. Սուրմավա (Թբիլիսի)

Ռիչարդ դը Բերին՝ հանրահայտ գրասերը XIV դարի Անգլիայում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 194-196 |

Ա. Գ. Մադոյան

Գալուստ Տեր-Մկրտչյան, Հայագիտական ուսումնասիրություններ, գիրք Բ: Աշխատասիրությամբ Պ. Հ. Հակոբյանի | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 197-198 |
Վ. Ա. Խաչատրյան Հ. Գ. Զաքարյան, Աստրախանի Աղաբաբյան հայոց ուսումնասիրությունը (1809-1918 թթ.) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 199-200 |

Վ. Ս. Մաղալյան

Երևանի պետական համալսարանի հոբելյանը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 201-216 |

Ա. Կ. Եղիազարյան

Էդվարդ Ջրբաշյանի հիշատակին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 217-218 |
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ