ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2015 #1 (236)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2015 #1 (236) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Ռուբեն Հարությունյան (գլխ. խմբագիր), Համբարձում Խաչատրյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Միհրան Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Ա. Ն. Առաքելյան, Մ. Ս. Առաքելյան, Է. Ս. Գևորգյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Մ. Ա. Դավթյան, Ա. Հ. Թռչունյան, Ռ. Ս. Հարությունյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Լ. Լ. Օսիպյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան, Ս. Մ. Մինասյան, Ս. Գ. Նանագուլյան, Յու. Գ. Պոպով, Ա. Ս. Սաղյան, Պ. Հ. Վարդևանյան, Գ. Պ. Փիրումյան

  Բովանդակություն

  Հ. Հ. Ղազոյան

  Volumetric properties of dimethylsulfone in ethanol–aqueous solutions (Դիմեթիլսուլֆոնի ծավալային հատկություններն էթանոլ–ջուր խառնուրդներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #1, էջ 3-8 |

  Լ. Ս. Սարգսյան

  Impact of different factors on volume properties of human hemoglobin (Մարդու հեմոգլոբինի ծավալային հատկությունների վրա տարբեր գործոնների ազդեցության հետազոտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #1, էջ 9-12 |

  Գ. Ա. Շահինյան

  Conductivity of reverse micellar systems of AOT/ n-heptane–water+dimethylsulfoxide or diethylsulfoxide at temperature range 20–50ºC (AOT–ն-հեպտան–ջուր+դիմեթիլսուլֆօքսիդ կամ դիէթիլսուլֆօքսիդ շրջված միցելային համակարգի էլեկտրահաղորդականությունը 20–50°C ջերմաստիճանային տիրույթում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #1, էջ 13-20 |

  Լ. Ռ. Հարությունյան, Գ. Պ. Փիրումյան

  Purification of waters from anionic and cationic surfactants by natural zeolites (Բնական ցեոլիտով անիոնային և կատիոնային մակերևութային ակտիվ նյութերից ջրերի մաքրումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #1, էջ 21 |

  Ս. Ս. Հայրապետյան, Լ. Ս. Հայրապետյան, Լ. Գ. Մանգասարյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

  On the sorption of potassium ions by means of the silica–manganese dioxide system (Կալիումի իոնների սորբումը SiO2–MnO2 համակարգի միջոցով ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #1, էջ 29-32 |

  Մ. Լ. Երիցյան, Ի. Ն. Սիրեկանյան, Լ. Ն. Երիցյան

  New nitrogen containing derivatives of glycol and compounds on their basis (Գլիօքսալի ազոտ պարունակող նոր տիպի ածանցյալներ և կոմպլեքսներ դրանց հիման վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #1, էջ 33-38 |

  Ծ. Ի. Ադամյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Է. Ս. Գևորգյան, Տ. Ա. Հայրապետյան

  Immobilization stress influence on leukopoiesis index and on activity changes of proline biosynthesis enzymes (Իմմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցությունը լեյկոպոեզի ցուցանիշների եվ պրոլինի կենսասինթեզի ֆերմենտների ակտիվության փոփոխության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #1, էջ 39-44 |

  Լ. Ա. Համբարձումյան

  Effect of DNA GC-content on interaction with methylene blue (ԴՆԹ-ի GC-պարունակության ազդեցությունը մեթիլեն կապույտի հետ փոխազդեցության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #1, էջ 45-49 |

  Տ. Ա. Հարությունյան

  Apoptosis-inducing effect of aflatoxin B1, ochratoxin A and zearalenone combination in rat hepatocytes (Աֆլատոքսին B1, օխրատոքսին A և զեարալենոնի կոմբի-նացիայի ապոպտոզ-ինդուկցող էֆֆեկտն առնետների հեպատոցիտներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #1, էջ 50-52 |

  Ա. Ա. Աղաջանյան

  Influence of some herbs on the concentration of glucose in human serum (Որոշ դեղաբույսերի ազդեցությունը գլյուկոզի կոնցենտրացիայի վրա մարդու արյան շիճուկում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #1, էջ 53-56
  Վաստակաշատ բուսաբանը և սնկաբանը (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Լ. Լ. Օսիպյանի ծննդյան 85 ամյակին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #1, էջ 57-58 |
  Ամփոփում (հայերեն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #1, էջ 59-61 |
  Ամփոփում (ռուսերեն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #1, էջ 62-64 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ