Գայանե Սուրենի Գիրունյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2009-ից – ԵՊՀ դոկտորանտ (երկու տարով)
2005 – բանաիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ՀՀ ԲՈՀ
1981 – 1986 – ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ, ռոմանա-գերմանական լեզուներ և գրականություն մասնագիտությամբ (անգլերեն)

Մասնագիտական գործունեություն
2009-ից – ԵՊՀ դոկտորանտ (երկու տարով)
2006 – ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
1991 – 2006 - ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1987 – 1991 – Ռադիոֆիզիկական չափումների համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտ, ինժեներ-թարգմանիչ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Մեծ Բրիտանիա

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Տեքստաբանություն, բանասիրական հերմենևտիկա, ոճագիտություն, ճանաչողական լեզվաբանություն, բառագիտություն

Հասարակական գործունեություն
2005 – Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ
2005 – Անգլիագիտական հետազոտությունների հայկական հանդեսի խմբագիր

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (բառարանով)

Գայանե Սուրենի Գիրունյան

Դոցենտ | Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գայանե Գիրունյան, Սեդա Գասպարյան

Զուգադրության դերը լեզվաբանաստեղծական վերլուծության մեջ (Աստվածաշնչի անգլերեն թարգմանական տարբերակների հիման վրա) | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 3 (586), ՀՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1993, էջ 88-96
 

Հոդված/Article

Գայանե Գիրունյան

Անգլերենի բառագիտության հիմունքներ (տեսական դասընթաց) | Դասագիրք բուհերի համար, «Գասպրինտ» հրատ., Երևան, 2009

Gayane Girunyan

On the Mechanisms of Characterization through Literary Allusion | Armenian Folia Anglistika (International Journal of English Studies), 1(5)/2008, Yerevan pp. 101-107

Gayane Girunyan

On the Ludic Character of Literary Allusion | Armenian Folia Anglistika (International Journal of English Studies), 1(2)/2006, Yerevan pp. 18-25

Գայանե Գիրունյան

Գրական անդրադարձի միջտեքստային գոյաբանությունը և անդրադարձման գործառույթը Հ. Ջեյմսի «Թերթերը» երկի հիման վրա | «Կանթեղ» (Գիտական հոդվածների ժողովածու), 4 (21), «Ասողիկ» հրատ. Երևան, 2004, Էջ 56-66

Gayane Girunyan

Literary Allusion: Interpreting and Playing | AASE 1, English Studies: Theory and Practice (Գիտաժողովի թեզիսներ), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2004