ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ1997 #2(187)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ1997 #2(187) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Տեր-Անտոնյան Վ. Մ. (գլխ. խմբագր), Հարությունյան Ռ. Մ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ),
  Շարամբեյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար),
  Առաքելյան Ն. Հ., Ավետիսյան Ա. Ա., Բալյան Ս. Պ., Բեյլերյան Ն. Մ., Դանիելյան Է. Ա., Խաչատրյան Ի. Գ., Հարությունյան Վ. Մ., Հովսեփյան Լ. Լ., Շահբագյան Ռ.Լ., Չուբարյան Է. Վ., Սահակյան Գ. Ս., Սարգսյան Հ. Հ., Սարգսյան Վ. Ս., Տոնոյան Ռ. Ն., Փափազյան Թ. Ա.

  Բովանդակություն

  Ս. Մ. Նարիմանյան

  О единственности гармонических функций для случайных блужданий на счетных группах (Հաշվելի խմբերի վրա պատահական թափառումների հարմոնիկ ֆունկցիաների միակության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 3-7 (ռուսերեն) |

  Մ. Լ. Աղալովյան

  О собственных значения и собственности (Մի դիֆերենցիալ օպերատորի սեփական արժեքների և սեփական ֆունկցիաների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 8-14 (ռուսերեն) |

  Ս. Գ. Շահինյան, Ս. Ռ. Համբարձումյան

  Об устойчивости по действующей силе в критическом случае (Ըստ ազդող ուժի կայունության մասին՝ կրիտիկական դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 15-20 (ռուսերեն) |

  Վ. Ռ. Բարսեղյան, Վ. Վ. Հայրապետյան

  К задаче наблюдения управляемых колебательных движений мембраны (Մեմբրանի ղեկավարվող տատանողական շարժման դիտման խնդրի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 21-26 (ռուսերեն) |

  Մ. Լ. Երիցյան, Խ. Գ. Գյուլումյան, Կ. Մ. Երիցյան, Ս. Ի. Հովհաննիսյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

  Исследование полимеризации акриламидного комплекса кобальта в массе (Կոբալտի ակրիլամիդային կոմպլեքսի պոլիմերացման ուսումնասիրությունը զանգվածում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 27-31 (ռուսերեն) |

  Ժ. Մ. Առստամյան

  Экстракционно-фотометрическое определение хрома триметилтионином в промстоках, почвах и растениях (Քրոմի էքստակցիոն-ֆոտոմետրիկ որոշումը տրիմեթիլթիոնինով արտադրական հոսքաջրերում, հողում և բույսերում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 32-35 (ռուսերեն) |

  Հ. Հ. Դարբինյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

  Основные органические красители как ампрометрические реагенты XIII. Амперометрическое определение палладия толуидиновым голубым с одним и двумя поляризованными электродами. (Հիմնային օրգանական ներկանյութերն որպես ամպերաչափական ռեագենտներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 36-39 (ռուսերեն) |

  Լ. Վ. Ադամյան, Զ. Գ. Կարով, Ֆ. Գ. Փայան

  Система Na_2MoO_4-Na_2CO_3-H_2O при 35 C (Na_2MoO_4-Na_2CO_3-H_2O համակարգը 35 C ջերմաստիճանում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 40-46 (ռուսերեն) |

  Մ. Ա. Դավթյան, Ջ. Հ. Վարդանյան

  Содержание свободных аминокислот в проростках и семядолях при проростании семян гороха (Ազատ ամինաթթուների պարունակությունը ոլոռի ծիլերում և շաքիլներում, ծլման ընթացքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 47-50 (ռուսերեն) |

  Մ. Լ. Գևորգյան, Մ. Ա. Դավթյան

  Влияние двухвалентных катионов на активность аргиназы печени крупного рогатого скота (Երկվալենտ կատիոնների ազդեցությունը խոշոր եղջրավոր անասունների լյարդի արգինազի ակտիվության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 51-54 (ռուսերեն) |

  Վ. Ս. Պողոսյան, Է. Ա. Աղաջանյան, Ռ. Մ. Հարությունյան, Վ. Ա. Շևչենկո

  Изменчивость семян в природных популяциях Plantago, подвергающихся хроническому облучению. Сообщ. 2. Анализ частоты хромосомных нарушений в первый и третий годы после аварии на Чернобыльской АЭС (Խրոնիկ ճառագայթման ենթարկված Plantago-ի բնական պոպուլյացիաների սերմերի փոփոխականության ուսումնասիրությունը: Հաղորդում 2) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 55-58 (ռուսերեն) |

  Ս. Գ. Նանագյուլյան, Մ. Գ. Թասլախչյան, Ռ. Կ. Թորոսյան

  Новые сведения о копротрофных грибах Армении (Նոր տեղեկություններ Հայաստանի կոպրոտրոֆ սնկերի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 59-62 (ռուսերեն) |

  Ս. Մ. Բադալյան, Ն. Գ. Ղարիբյան

  Материалы к изучению флоры ядовитых макромицетов Армении (Նյութեր Հայաստանի թունավոր մակրոմիցետների ֆլորայի ուսումնասիրման վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 63-66 (ռուսերեն) |

  Գ. Պ. Սիմոնյան

  Краткий обзор существующих карт сейсмического районирования территории РА (ՀՀ տարածքի սեյսմիկ շրջանացման քարտեզների համառոտ ակնարկ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 67-73 (ռուսերեն) |

  Ա. Վ. Խոյեցյան, Ք. Յու. Հակոբյան

  Фито-экологические особенности аридных ландшафтов (на примере полупустынного пояса Араратской межгорной котловины) (Արիդ լանդշաֆտների ֆիտո-էկոլոգիական առանձնահատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 74-78 (ռուսերեն) |

  Ա. Ռ. Ավագյան

  Ընդերքի հարստությունների կոմպլեքս օգտագործման հիմնախնդիրը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 79-82 |

  Վ. Ռ. Բարսեղյան, Ա. Գ. Սարդարյան

  Оптимальное управление трехзвенного электромеханического манипулятора при фиксированных промежуточных фазовых состояниях (Ֆիքսված միջանկյալ ֆազային վիճակների առկայությամբ եռօղակ էլեկտրամեխանիկական մանիպուլյատորի օպտիմալ ղեկավարումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 83-85 (ռուսերեն) |

  Ա. Ն. Առաքելյան, Վ. Հ. Գրիգորյան, Հ. Ռ. Աղաբաբյան

  Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы студентов при выполнении зрительно-пространственной задачи на компьютере (Ուսանողների սիրտ-անոթային համակարգի գործառական վիճակը համակարգչով տեսողական-տարածական խնդրի կատարման ընթացքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 86-88 (ռուսերեն) |

  Ս. Ս. Զամինյան, Ռ. Է. Ավալյան

  Индукция морфозов генеративных органов кукурузы под воздействием мутагенов (Եգիպտացորենի գեներատիվ օրգանների մորֆոզների առաջացումը մուտագենների ազդեցությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 89-91 (ռուսերեն) |

  Ա. Ս. Համբարձումյան

  Список видов пчелиных (Hymenoptera: Megachilidae, Anthophoridae, Apidae) некоторых марзов Армении (Հայաստանի մի քանի մարզերի մեղուների (Hymenoptera: Megachilidae, Anthophoridae, Apidae) ցուցակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 92-93 (ռուսերեն) |
  Վլադիմիր Վլադիմիրի Պապոյանի ծննդյան 60-ամյակին | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 94-95 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ